ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A UNIT4 CODA Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.), mint adatkezelő és adatfeldolgozó (a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiak szerint adja ki adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat)

A Szabályzat kiadásának időpontja: 2018. május 25.

1. Előzmények:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) előírása szerint a Rendeletet 2018. május 25-től kötelezően alkalmazni kell minden Európai Uniós tagállamba, így Magyarországon is.

A Rendelet alapján az Adatkezelő adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során a jelen Szabályzatot alkalmazza.

2. Fogalmak

(i)személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

(ii) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

(iii) nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

(iv) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

(v) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő(k) nevében személyes adatokat kezel;

(vi) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

(vii) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

(viii) vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

(ix) kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ.

3. Adatkezelési alapelvek

 1. a)  jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;

 2. b)  célhoz kötöttség: az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azok kezelése nem történik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 3. c)  adattakarékosság: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk;

 4. d)  pontosság: a kezelt adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre és/vagy helyesbítésre kerüljenek;

 5. e)  korlátozott tárolhatóság: az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

 6. f)  integritás és bizalmas jelleg: az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

 7. g)  elszámoltathatóság: az Adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

4. Az adatkezelés jogalapja

4.1. Munkavállalói személyes adatok kezelése

Az Adatkezelő a munkavállalói adatokat a felek között létrejött munkaviszony alapján kezeli, a munkaviszonyból adódó jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében.

A kezelt adatok körét a jelen Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.2. Egyéb személyes adatok kezelése

A nem munkavállalói személyes adatok kezelése minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul.

Az érintettek jellemzően az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozások, valamint olyan vállalkozások munkavállalói, mely vállalkozásoknak az Adatkezelő együttműködési ajánlatot küldött.

A kezelt adatok körét a jelen Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. Az adatkezelés céljai az alábbiak:

(i) üzleti kapcsolattartás,
(ii) üzletikapcsolatfelvétel,
(iii) szerződéses kötelezettség teljesítése, (iv) üzleti ajánlat tétele,

4.3. Az érintettek hozzájárulása feltételei

Az Adatkezelőnek biztosítja annak igazolását, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet az Adatkezelő erről tájékoztatja. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan módon teszi lehetővé, mint annak megadását.

5. Az adatkezelés átláthatósága

5.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések

Az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – nyújtja.

Az Adatkezelő elősegíti és biztosítja az érintettek jogainak a gyakorlását.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintetteket a jogaik gyakorlása tárgyában született kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

A kért információkat, a tájékoztatást és intézkedést az Adatkezelő díjmentesen biztosítja.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre

 1. (i)  ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

 2. (ii)  megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

5.2. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

5.2.1. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha az Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti

Ha az Adatkezelő az érintettekre vonatkozó személyes adatokat bármilyen jogviszony alapján az érintettektől gyűjti, az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 1. a)  az Adatkezelőnek és az Adatkezelő képviselőjének a személyét és elérhetőségeit;

 2. b)  a személyes adatok tervezett kezelésének célját, valamint az adatkezelés jogalapját;

 3. c)  a személyes adatok forrását és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e,

 4. d)  a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, amennyiben van ilyen;

 5. e)  a személyes adatok tárolásának időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;

 6. f)  az érintett azon jogáról való tájékoztatást, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról való tájékoztatást;

 7. g)  a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jogról történő tájékoztatást, azzal, hogy ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 8. h)  az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való tájékoztatást.

5.2.2. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az Adatkezelő nem az érintettől szerezte meg

Ha a személyes adatokat az Adatkezelő nem az érintettől szerezte meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a) az Adatkezelőnek és az Adatkezelő képviselőjének a személyét és elérhetőségeit;

 1. b)  a személyes adatok tervezett kezelésének célját, valamint az adatkezelés jogalapját;

 2. c)  a személyes adatok forrását és adott esetben azt, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;

 3. d)  az érintett személyes adatok kategóriáit;

 4. e)  a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen;

 5. f)  adott esetben annak tényét, hogy az Adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

 6. g)  a személyes adatok tárolásának időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;

 7. h)  az érintett azon jogáról való tájékoztatást, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról való tájékoztatást;

 8. i)  az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való tájékoztatást.

Az Adatkezelő a tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

(i)a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

(ii) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

(iii) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

6. Az érintettek alapvető jogai

6.1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

6.2. A helyesbítés és törlés joga

Az érintett kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint – figyelembe véve az adatkezelés célját – az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés- korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet ezen címzettekről.

6.4. Az adathordozhatósághoz joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7. Az Adatkezelő általános feladatai

Az Adatkezelő az általa végzett adatkezelés és adatfeldolgozás jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre és alkalmaz annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a Rendelettel és a jelen Szabályzattal összhangban történjen.

Ezeket az intézkedéseket az Adatkezelő éves gyakorisággal felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére és feldolgozására kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési és adatfeldolgozási cél szempontjából szükségesek. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé illetéktelen harmadik személyek számára.

8. Az Adatkezelő általános feladatai adatfeldolgozás során

Az Adatkezelőnek ezen tevékenysége során az alábbi garanciákat nyújtja az adatkezelésnek a Rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására:
1. a) jelszóvédelemmel,

 1. b)  minimális hozzáférés elvének alkalmazásával,

 2. c)  hálózati jogosultságok korlátozásával és

 3. d)  hálózati forgalom biztonsági monitorizálásával.

Az Adatkezelő a szerződéses partner előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az Adatkezelő által végzett adatfeldolgozást a szerződéses partnerrel megkötött szerződés szabályozza.

Ha az Adatkezelő bizonyos, a szerződéses partner nevében adatfeldolgozás körében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíti, mint amelyek az Adatkezelő és a szerződéses partner között létrejött szerződésben szerepelnek, melynek körében a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a Rendelet követelményeinek.

9. Az adatkezelési tevékenység nyilvántartása

9.1. Az Adatkezelő nyilvántartási kötelezettsége

Az Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás az alábbi információkat tartalmazza:

a) az Adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;

b) az adatkezelés céljai;
c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;

e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását;

f) az egyes adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
g) az adatkezelés biztonságát szolgáló technikai és szervezési intézkedések általános leírása; h) az adatvédelmi incidensek kezelésének leírása.

9.2. Az Adatkezelő, mint adatfeldolgozó nyilvántartási kötelezettsége

Az Adatkezelő, mint adatfeldolgozó nyilvántartást vezet a más adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról.

A nyilvántartás az alábbi információkat tartalmazza:

a) az Adatkezelő neve és elérhetőségei, és minden olyan más adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az Adatkezelő adatfeldolgozóként eljár, továbbá – ha van ilyen – az Adatkezelő képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei;

b) az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;

c) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását;

d) az adatkezelés biztonságát szolgáló technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

Az Adatkezelő a nyilvántartásokat írásban vezeti. Az elektronikus formátum a nyilvántartás írásbeli vezetésének minősül.

Az Adatkezelő a felügyeleti hatóság részére rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást.

10. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az adatbiztonság megfelelő szintjének meghatározásakor az Adatkezelő figyelemmel van az adatkezelésből eredő olyan kockázatokra, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

11. Adatvédelmi incidensek bejelentése

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelő, mint adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti annak az adatkezelőnek, akinek a megbízásából az adatfeldolgozási tevékenységet végzi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

12. Jogorvoslat, felelősség, szankciók

12.1. Afelügyeletihatóságnáltörténőpanasztételhezvalójog

Az érintettek jogosultak arra, hogy panaszt tegyenek az illetékes felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

12.2. Az Adatkezelővel szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintettek bírósági jogorvoslatra jogosultak, ha megítélésük szerint a személyes adataik Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogaikat.

12.3. A kártérítéshez való jog és a felelősség

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől kártérítésre jogosult.

Az Adatkezelő, mint adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a Rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha azon adatkezelő, akinek a megbízásából az adatfeldolgozási tevékenységet végzi jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Ha több Adatkezelő és azon adatkezelő, akinek a megbízásából az adatfeldolgozási tevékenységet végzi érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, az Adatkezelő és azon adatkezelő, akinek a megbízásából az adatfeldolgozási tevékenységet végzi az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

13. Felügyeleti hatóság

A jelen Szabályzat és az Adatkezelő tekintetében az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A NAIH elérhetőségei:

 1. (i)  székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 2. (ii)  honlap: www.naih.hu

 3. (iii)  e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 4. (iv)  telefon: +36 1 391 1400

 5. (v)  fax: +36 1 391 1410

14. A jelen Szabályzat mellékletei

1. számú melléklet: a munkavállalók nyilvántartott adatai

K.m.f.

Munkavállalók nyilvántartott adatai:

Személyes adatok

 •   Viselt név

 •   Születési név

 •   Anyja neve

 •   Születési hely (ország, város)

 •   Születési idő

 •   Adóazonosító jel

 •   TAJ szám

 •   Személyi igazolvány szám

 •   Állampolgárság

 •   Családi állapot

 •   Lakcím – állandó, tartózkodási –

 •   E-mail cím

 •   Bankszámlaszám

  Hozzátartozói adatok

 •   gyermekek személyes adatai

  • -  neve

  • -  születési helye

  • -  születési ideje

  • -  adóazonosítója

  • -  TAJ száma

 •   házastárs személyes adatai (adókedvezményre való jogosultság esetén)

  • -  neve

  • -  adóazonosítója

   Jogviszony adatok

 •   Jogviszony kezdete

 •   Jogviszony vége

 •   Alkalmazás minősége

 •   FEOR száma

 •   Beosztás- munkakör

 •   Heti munkaidő

 •   Nyugdíjas státusz

  Bér adatok

 •   Szerződés szerinti bér

 •   Egyéb béradatok (útiköltség térítés, cafetéria)

  Egyéb

 •   Megváltozott munkaképesség

 •   Igénybe vett családi kedvezmények

 •   Munkabért terhelő letiltások

 •   Tartásdíjak

 •   Tagsági jogviszonyok

  • -  szakszervezet

  • -  önkéntes/önsegélyző pénztárak