Blogg

IT-drevet innovasjon står for fall hvis ikke IT og beslutningstakere begynner å forstå hverandre

Skrevet av  Bjørn Røsten

Når hver femte krone brukt på IT blir besluttet utenfor IT-budsjettet, er det et signal om at IT må knyttes tettere til resten av organisasjonen. I nær halvparten av nordiske virksomheter er IT ikke representert i ledergruppen.

Det skrives og snakkes høyt om digitalisering, både innenfor det offentlige og innenfor næringslivet. Fokuset er godt, og betimelig – men som Computerworld presist konkluderte i sin leder, tirsdag 25. april, er det et problem at «digitalisering» er lett å fastslå som viktig, men vanskeligere å konkretisere i praktiske tiltak.

Siden vi i Unit4 daglig jobber med digitalisering av virksomheter, ønsket vi å undersøke hvordan nordiske bedrifter jobber med IT. I samarbeid med et eksternt analysebyrå fant vi flere interessante funn. Blant annet så vi at innen alle organisasjoner har CIO og CEO/CFO:

  • Ulike syn på det operative målet med IT (67%)
  • Helt forskjellige visjoner for hva som er ITs oppdrag (49%)

I tillegg fant vi at hver femte krone brukt på IT blir besluttet utenfor IT-budsjettet

De som behersker den nye dynamikken i IT-økosystemet blir morgendagens ledere

IT-drevet innovasjon vil spille en avgjørende rolle for norske virksomheters evne til å overleve også innen markedssegmenter hvor de i dag står sterkt. Fordi IT spiller en stadig mer strategisk rolle i en virksomhets evne til å konkurrere, må en CFO delta mer aktivt også i IT-arbeidet. For å fjerne avstanden til IT-organisasjonen, ser jeg følgende områder som viktige for en CFO: 


Etabler relasjoner. IT-relaterte beslutninger som fattes i et vakuum mellom IT og den øvrige organisasjonen risikerer å skade virksomheten. Mer integrerte beslutninger har et større potensiale for å skape verdi. IT må på sin side være kjent med de utfordringer en CFO står overfor, som f.eks. den kontinuerlige balansen mellom tradisjonell kostnadsdisiplin og strategiske forpliktelser som bidrar til endring og utvikling av organisasjonen. 


Forstå de reelle kostnadene med IT. En gjennomsnittlig virksomhet bruker omtrent to prosent av sin omsetning på IT-relaterte kostnader. Feilaktige beslutninger kan forårsake både kort- og langsiktig teknologi- gjeld, eller enda verre: påføre økonomisk skade. For å jobbe mest mulig effektivt med virksomhetens kapital er det ikke bare nødvendig å forstå Total Cost of Ownership (TCO), men også Return of Investment (ROI) innen IT-økonomien. 


Sikkerhet. Når både data, algoritmer og modeller blir en stadig større og viktigere del av virksomhetens intellektuelle kapital - Intellectual Property (IP) – må disse verdiene sikres. Kortsiktige og kostnadseffektive beslutninger i dag kan sette hele virksomheten på spill i morgen. Dagens ledere innen alle avdelinger i virksomheten må forstå og ta hånd om disse sikkerhetsaspektene på en bedre måte. 


Samsvar med lover og regler. HIPAA, PCI, SOC (1, 2, og 3), Safe Harbor og andre juridiske krav påvirker virksomhetens underliggende IT-systemer. Dette området utgjør et felles ansvar for organisasjonens roller og avdelinger. I tillegg til styre og adm.dir. hviler en vesentlig del av ansvaret på CFO. 


Fleksibilitet. Behovet for hurtig reaksjon, fleksibilitet og enkel justering, rimer dårlig med å måle mot kostnad og fastlagt budsjett. Fleksibilitet er stadig viktigere for konkurranseevnen, men krever også ny innsikt og kunnskap hos de som er økonomisk ansvarlige. 


Isolert fokus på digitalisering av front-end gjør arbeidsplassen til en digital nedgradering

Når en ikke har klart for seg hva målet med digitalisering er, risikerer en å gå glipp av de store verdiene som ligger i begrepet. Det kan være fristende å isolere digitaliseringen til front-end løsninger, fordi dette er enkelt og har forholdsvis lave investeringskrav. Men konsekvensen av et slikt isolert fokus på digitalisering av front-end, er den «digitale nedgraderingen» mange opplever, som kort fortalt vil si at de er mer digitale hjemme enn på jobben. Det er derfor svært viktig å etablere en helhetlig digital strategi..

En gjennomgående end-to-end digitalisering innebærer nemlig at hele forretningsprosessen digitaliseres, herunder FoU, tilpasning av forsyningskjeden, salg og marked, HR, økonomi og andre støttetjenester. Dette vil bidra til å skape en organisasjon som kan forholde seg til endrede rammebetingelser, nye IT-løsninger, digitale plattformer, datahåndtering og analyser på en effektiv og offensiv måte.

Bjørn Røsten

Bjørn Røsten er opptatt av den verdien IT-løsninger gir kunder og brukere. Brukeropplevelse, enkelhet og automatisering er viktige stikkord når man ser på sine løsninger eller skal innføre et nytt. Dette gir størst verdi for alle parter.