Unit4

Omsetningsvekst og lønnsomhet

Sørg for at strategien operasjonaliseres på en god måte

Vellykkede prosjekter

Sørg for at prosjektene leveres til avtalt tid, kostnad og med forventet kvalitet

Virksomhetsstyring

Innsikt i resultater, ressursutnyttelse og prosjekter lar dere håndtere risiko og endringer

Førsteklasses leveranser

Sørg for at de ansatte alltid er oppdatert og leverer kvalitet

Hva om forretningssystemene støttet dere både i prosjekter og endringsprosesser?

Virksomheter som primært lever av å selge kunnskap, møter ofte utfordringer når de vokser og ekspanderer. Vekst, oppkjøp og fusjoner fører til at mange mister den totale oversikten, så det blir vanskelig å få ressursene i den nye organisasjonen til å fungere sammen på en god måte. Vi mener at en grunnleggende forutsetning for å lykkes med vekst og utvikling er at organisasjonene har et godt teknologisk fundament med fleksible støttesystemer. 

Det er derfor kritisk at dere har en ERP-løsning som understøtter de forretningskritiske prosessene slik de er organisert i akkurat deres virksomhet. Ambisiøse vekstplaner forutsetter at dere fortsetter å gjennomføre vellykkede prosjektleveranser til kundene. Skal dere lykkes med vekst- eller effektivitetsprosesser, må altså det operasjonelle fungere optimalt. 

Våre programvarer gir de ansatte tilgang til oppdatert og korrekt styringsinformasjon slik at de kan imøtekomme kundens forventinger i de løpende leveransene. Samtidig kan dere håndtere endringer i organisasjonen uten avbrudd i informasjonsflyten.  

Project Lifecycle

Sørg for at prosjektene blir levert som avtalt, til riktig tid og riktig pris.

Vis Skjul

Med Unit4 kan dere optimalisere hvert stadie i prosjektsyklusen. Fjern siloene og oppnå bedre marginer, kontantstrøm og lønnsomhet.

 • Innsikt i historiske data, sanntidsdata og prognoser gir dere best mulig grunnlag for å styre ressursene og budsjettene

 • Data fra en og samme kilde gjør det enklere å legge troverdige planer som forutser fremtidig kapasitet og kostnadsbilde

 • Organiser ressursene smartest mulig ved å sette de rette medarbeiderne på rett prosjekt

Last ned brosjyren Unit4 for Professional Services (eng)
Brosjyre
Last ned 2015 Professional Services Maturity Benchmark
Report by SPI

Sørg for at dere alltid har oppdatert styringsinformasjon som grunnlag for å håndtere endringer og risiko

Vis Skjul
 • Riv ned informasjons- og organisasjonssiloene og samle all informasjonen i samme kilde

 • Oppnå én versjon av sannheten på tvers av økonomi, ressurs og prosjekt

 • Planlegg bemanningen smartere og respondér raskere på endringer uten å bli holdt tilbake av teknologien

 • Se de ansattes kompetanse og karrieremål i sammenheng for å plassere rett person på rett prosjekt til rett tid 

 • Håndtér internasjonale valutaer og språk i globale prosjekter 

 • Hent inn sanntidsdata, historiske rapporter og prognoser for mest mulig presis prosjektledelse 

Ønsker dere en bedre måte å lede prosjekter på?

Utviklet for mennesker, ikke maskiner

Systemene må være robuste og fleksible for å ivareta stadige nye behov og krav. 

  • God finansiell styring – Håndtering av prosjekter og tjenesteleveranser på en god måte for å bedre marginer og lønnsomhet.
  • Automatisering av prosesser – Etablering av prediktive budsjettmodeller basert på «what-if» -scenarier. 
  • Effektiv fakturering – Håndtering av kunde- og leverandørreskontro ved hjelp av effektive arbeidsflyter for å sikre en god likviditet. 
  • Strategisk innflytelse – Utnyttelse av din innsikt i virksomheten og opptre som en rådgiver ovenfor nøkkelpersoner i virksomheten.
  • Endringsledelse i fokus – Gjennomfør fusjoner og oppkjøp på en smidig måte, uten å måtte bruke tid og krefter på krevende endringer i ERP-løsningen.
  • Legg til rette for effektive prosesser – Gjennom å optimalisere og automatisere forretningsprosessene og redusere manuelle operasjoner, kan man utføre mer med færre ressurser.
  • Endring er en konstant faktor – Det er avgjørende at støttesystemene er fleksible og ivaretar hyppige endringer på en rask og fleksibel måte. 
  • Bred utbredelse – Sørg for at de ansatte adopterer bruken av verktøy, gjennom å sørge for et lettfattelig og intuitivt grensenitt.
  • Sørg for at prosjektene er lønnsomme – Prosjektene skal leveres til riktig tid, på budsjett og med avtalt kvalitet. Dette forutsetter at prosjektene planlegges og styres på en god måte, og at man har gode verktøy for kalkulering, planlegging og fremdriftshåndtering.
  • Effektiv og sikker forecasting – Gjennom transparente og proaktive prosesser har man god kontroll på kapasitetsbehovet fremover i tid. 
  • Optimal ressursutnyttelse – Sett sammen de mest effektive prosjektteamene basert på ledig tid, kompetanse og timepris.
  • Samhandling er motiverende – Ved å dele kunnskap og utveksle erfaringer gjennom et moderne og integrert verktøy vil virksomhetens samlede kompetanse øke, dag for dag.
  • De beste talentene må tiltrekkes og beholdes – Gjennomgode planer kan behovet for kompetanse i kommende prosjekter tydeliggjøres, og danne grunnlag for rekruttering.
  • HR som strategisk verktøy – Involvering i sentrale forretningsprosesser sørger for at HR blir mer enn en støttefunksjon, og dermed løpende tilføre verdi til virksomheten. 
  • Smidighet er sentralt – Det er betryggende å vite at man er i stand til hurtig å kunne gjennomføre organisatoriske endringer uten å måtte gjennom tidkrevende og kostnadsdrivende endringer i HR-systemet. 
  • Løpende utvikling og motivering av de ansatte – Sørg for høy kvalitet i alle aspekter ved håndteringen av de ansatte, fra ansettelse til avgang.
Illustrasjonsfoto av arbeidsmiljø

Overgå kundenes forventninger

Våre løsninger gir Professional Services Organizations fortrinnene de trenger for å slå konkurrentene

Vis Skjul
 • Kundeforventninger er ikke konstante faktorer. Når markedet endrer seg må dere også kunne endre forretningssystemene så dere kan levere det kundene ønsker raskere enn konkurrentene.

 • Gi hver prosjektmedarbeider personlige KPI så de kan måle sitt bidrag opp mot resultatmålet. 

 • Gi medarbeiderne arbeidsglede med verktøy som er bygget for mennesker, ikke maskiner. 


Hva kjennetegner en vellykket håndtering av et fullstendig prosjektforløp?

Unit4 Business World er en ERP-løsning bygget rundt behovene til Professional Services Oranizations, altså virksomheter som lever av å selge kunnskap og kompetanse. 

I kombinasjon med våre øvrige programvarer får dere gode brukeropplevelser, skreddersydd for dine medarbeidere. Innebygde rapporterings- og analyseverktøy gir i tillegg dyp virksomhetsinnsikt med enkelt innsyn i sentrale nøkkeltall som utnyttelsesgrad, prosjektlønnsomhet og inntektsprognoser.

Med våre løsninger får dere en komplett oversikt over økonomien, ressursene og prosjektene som alltid er oppdatert. Dermed vil dere vite om dere utvikler resultater i tråd med strategien, eller om dere skal regulere retningen.   

 

 

Skjermbilde fra Unit4 Business World

Last ned vårt whitepaper (eng)
Professional Services Automation