Unit4

Fagprogram

Når du melder deg på Brukerkonferansen, ber vi deg om å velge foredrag fra Fagprogrammet. Klikk her og last ned en forenklet oversikt over foredragene - det kan være nyttig å ha når du planlegger konferansen!  

Fagprogrammet utvikles i et samarbeid mellom Unit4 og Brukerforeningen, og baseres på evalueringene  fra fjorårets program, samt innspill fra kunder, partnere og ansatte i Unit4. 

Logoene til Unit4 og Brukerforeningen

Kolonne A - HR

Kolonneansvarlig Arild Braseth, Løsningsarkitekt, Unit4 AS

Mandag 19.09  

kl 12:00-12:45 AB-1 - Tilgang til relevant  informasjon - tilpass hvem som får tilgang til hva
Berit Trana Moe og Bente Holth, Evry
Ulike brukergrupper medfører økt behov for å tilpasse hva den enkelte får tilgang til i systemet. Vi  viser hvordan en kan tilpasse tilgang til  informasjon ved bruk av blant annet vindusalternativer, dynamisk zoom, roller, fleksifelt og koblinger.

kl 13:00-13:40 A2 - Nyheter HR og Lønn
Savina Tomren, Unit4 R&D
Gjennomgang av relevante nyheter og forbedringer innen HR og Lønn i Unit4 Business World On!

kl 13:50-14:20 A3 - HR rapportering
Ann Kristin Madsen, Evry
Se fordelene med bruk av grafiske verktøy ved rapportering. Enkel distribusjon av data til alle nivå i organisasjonen.

kl 16:00-16:30 A4 - Kurs og kompetanse
Merete Lysøbakk, Evry
Er du avhengig av at dine ansatte alltid har oppdatert kompetanse? Bruk av kurs og kompetansemodul med selvbetjening og arbeidsflyt kan automatisere og forenkle oppfølging.

Tirsdag 20.09

kl 10:10-10:50 AB5 - Prosessdiskusjon innen HR & Lønn
Unit4 Brukerforening

kl 11:00-11:30 A6 - Effektiv sykefraværsoppfølging
Arild Braseth og Børge Danielsen, Unit4 AS
Gjennomgang av alle steg i fraværsprosessen ved bruk av HMS og HR Rapportering. Fra egenmelding til friskemelding eller avslutning av arbeidsforhold.

kl 11:40-12:10 A7 - Digitale skjema
Jorunn Møller, Unit4 AS
Opplever du at papirer ofte forsvinner eller er vanskelig å spore? Digitale skjemaer blir hverken mistet eller glemt. Innhold i digitale skjemaer er søkbart og gir dermed mulighet for statistikk, rapportering og arbeidsflyt.

Kolonne B - Lønn

Kolonneansvarlig Jorunn Møller, Chief Consultant Presale, Unit4 AS

Mandag 19.09

kl 12:00-12:45 AB1 - Tilgang til relevant  informasjon - tilpass hvem som får tilgang til hva
Berit Trana Moe og Bente Holth, Evry
Ulike brukergrupper medfører økt behov for å tilpasse hva den enkelte får tilgang til i systemet. Vi  viser hvordan en kan tilpasse tilgang til  informasjon ved bruk av blant annet vindusalternativer, dynamisk zoom, roller, fleksifelt og koblinger.

kl 13:00-13:40 B2 - A-melding: Tips og triks og veien videre
Anders Haukedalen og Trond Martinsen, Unit4 AS
Våre erfarne supportkonsulenter har helt siden oppstart med a-meldingen bistått mange kunder med ulike typer utfordringer knyttet til ordningen og programvaren. Her får du aktuelle tips og triks knyttet til a-meldingen. Vi løfter også blikket og ser hva som kommer i a-ordningen fremover.

kl 13:50-14:20 B3 - Høyskolen Kristiania – Implementering av UBW Lønn
Eva Halonen, Høgskolen Kristiania og Janne Nås, Evry
Høgskolen Kristiania implementerte lønn i UBW høsten 2014 og hadde første lønn på konto 15. januar 2015. De forteller hvordan det var mulig å implementere UBW lønn så raskt og smidig, og presenterer sine erfaringer, status og fordeler med å skifte system.

kl 16:00-16:30 B4 - Browser for Lønn
Arvid Selle, Oslo Kommune
Vi viser eksempler på bruk av formler, statistiske funksjoner, utvidet datagrunnlag og spørring mot relasjoner.

Tirsdag 20.09

kl 10:10-10:50 AB5 - Prosessdiskusjon innen HR & Lønn
Unit4 Brukerforening

kl 11:00-11:30 B6 - Ny SPK-rapportering
Morten Erlandsen, Unit4 AS
Vi viser frem den nye løsningen for SPK løsningen.

kl 11:40-12:10 B7 - NTNU - effektivisering av lønnsforhandlingsprosessen
Heidi Størkersen, NTNU Samfunnsforskning og Merete Lysøbakk, Evry
NTNU tok i bruk lønnsforhandlingsprosessen i UBW første gang i 2015. Bort med regneark og manuelle prosesser - hvordan har det gått? Her forteller NTNU om deres erfaringer med innføringen av UBW Lønnsforhandling i egen virksomhet.

Kolonne C - Økonomi & Regnskap

Kolonneansvarlig Jorunn Møller, Chief Consultant Presale, Unit4 AS

Mandag 19.09

kl 12:00-12:45 C1 - Tips og triks for regnskapsbrukeren
Gry Barø, Evry
Vi viser nyttige funksjoner og verktøy som gjør hverdagen litt lettere for regnskapsbrukeren.

kl 13:00-13:40 C2 - Effektiv bruk av reskontro
Kai Ove Andreassen, Evry
Kunde- og leverandørreskontroene i UBW styrer veldig mye det daglige regnskapsarbeidet. Inn- og utbetalinger, betalingsoppfølging og bokføring påvirkes av valg man gjør i reskontroene. Foredraget viser tips og triks som forenkler hverdagen.

kl 13:50-14:20 C3 - Papirløs fakturering
Tor Bergene, Unit4 AS
Det finnes flere løsninger for å utstede papirløse fakturaer både til bedrifter og privatpersoner, noe som gir store muligheter for å redusere kostnadene ved fakturadistribusjon. Stikkord er EHF, nettbank og digitale postkasser.

kl 16:00-16:30 C4 - Implementering av Anleggsmodulen i Asker Kommune
Trine Lie Andersen og Astrid Lorentzen Skovly, Asker kommune
Asker kommune har nylig implementert anleggsmodulen. I dette foredraget forteller de om den omfattende jobben som er gjort med rydding, verifisering og dokumentasjon, samt hvordan de har valgt å bygge den opp mot balansen. De har bl.a. fått laget en rapport som tilfredsstiller rapportering i årsoppgjøret.

Tirsdag 20.09

kl 10:10-10:50 C5 - Prosessdiskusjon innen økonomisk rapportering 
Unit4 Brukerforening

kl 11:00-11:30 C6 - Periodisk faktura
Bernt Vemøy, Unit4 AS
Med periodisk faktura kan man enkelt håndtere fakturaer som kommer i faste intervaller basert på en avtale, f.eks leasing, husleie, telefoni og strømkostnader. Vi går igjennom arbeidsflyt, autokontering og automatisk godkjenning samt mer utvidet funksjonalitet knyttet til løsningen.

kl 11:40-12:10 C7 - Tips og triks Browser for regnskapsbrukeren
Trude Jensen, Unit4 AS
Rapporteringsmulighetene i UBW har blitt mange de siste årene, men Browser er fortsatt det sentrale verktøyet for regnskapsbrukeren. I dette foredraget viser vi teknikker for effektiv bruk av Browser.

Kolonne D - Rapportering & Virksomhetsstyring

Kolonneansvarlig Ulf Husaas, Løsningsarkitekt, Unit4 AS

Mandag 19.09

kl 12:00-12:45 D1 - Posisjonering av rapporteringsverktøyene
Sebastian Reichmann, Unit4 AS
Unit4 tilbyr en rekke produkter innenfor rapportering og analyse. I dette foredraget hjelper vi deg med å navigere mellom de forskjellige produktene. Vi belyser de viktigste egenskapene og forklarer hvilke verktøy som passer til hva.

kl 13:00-13:40 D2 - Budsjettering og  forecasting i Unit4 Business World 
Urban Danielsson, Unit4 AB
Effektiv håndtering av budsjett og prognoser fordrer at inndatabilder må være enkle og innholdsrike, men også at vi har god kontroll på selve prosessen. Vi ser på hvordan samarbeid og digital prosesshåndtering med de grunnleggende hjelpefunksjonene som finnes innebygd i UBW kan lette din budsjettprosess. I tillegg skal vi se på hvor enkelt en prognoseregistrering kan bli.

kl 13:50-14:20 D3 - Report Engine 9.3 – praktisk bruk
Arvid Selle, Oslo Kommune
Report Engine 9.3 har nye "spilleregler". Vi viser eksempler på bruk av Browsermaler som grunnlag for presentasjon i Excel ved hjelp av Report Engine 9.3

kl. 16:00-16:30 D4 - Bruk av Financial Information Center i Norges Bank
Morten Thorgersen,  Norges Bank 
Norges bank har implementert Financial Information Center (FIC) og benytter løsningen i hele virksomheten. Hvordan ser løsningen ut og hva gjorde de for å lykkes?

Tirsdag 20.09

kl 10:10-10:50 D5 - Rullerende prognoser som beslutningsstøtte
Camilla Flatland, Mesta AS
Mesta bruker Unit4 Business Analytics til porteføljestyring, rullerende prognoser, HMS-rapportering og produksjonsstyring. I dette innlegget vil vi vise hvordan vi jobber med rullerende prognoser som en viktig del av virksomhetsstyringen og hvordan input fra anbudsproduksjonen gir støtte for ordrereserve og prognoser.

kl 11:00-11:30 D6 - Presentasjon av prevero
Alexander Hein, prevero
Presentasjonen holdes på engelsk

kl 11:40-12:10 D7 - DFØ: Nytt økonomistyringsverktøy for ledere  
Ingvill Weider og Peer Jæger, DFØ
DFØ presenterer et nytt økonomistyringsverktøy som er utviklet i Unit4 Web Info. Regnskapsinformasjon gjøres tilgjengelig på en enkel og intuitiv måte, og brukere kan gjennom grafisk presentasjoner og analysemuligheter holde seg oppdatert på økonomisk status.

Kolonne E - Innkjøp, eHandel & Prosjekt

Kolonneansvarlig Bernt Vemøy, Løsningsarkitekt, Unit4 AS

Mandag 19.09

kl 12:00-12:45 E1 - Innkjøp i Bergen kommune
Ole Rasmussen, Bergen kommune, og Bernt Vemøy, Unit4 AS 
Bergen Kommune sparer millionbeløp hvert år på å effektivisere innkjøpene sine. Vi går igjennom hvilke kriterier som lå til grunn for innføringen av ehandel, hvordan dette ble gjennomført og hvordan løsningen fungerer og håndteres i dag.

kl 13:00-13:40 E2 - Prosessdiskusjon om innkjøp
Unit4 Brukerforening

kl 13:50-14:20 E3 - Experience Pack innkjøp
Bernt Vemøy, Unit4 AS
Vi viser deg effektivt innkjøp ved hjelp av Experience Pack for innkjøp. Vi ser nærmere på funksjonalitet og muligheter som finnes i løsningen, både med punchout mot ehandelsplattformen (IBX) og andre eksterne nettbutikker.

kl 16:00-16:30 E4 - Innkjøp og rapportering med UBW Budget Books
Bernt Vemøy, Unit4 AS
Vi går igjennom flere rapporteringsmuligheter som finnes i innkjøpsmodulen bygget på UBW Budget Books. Det blir vist forslag til rapporter som kan brukes både for intern oppfølging og eksternt mot leverandører.

Tirsdag 20.09

kl 10:10-10:50 E5 - Field Force
Cecilia Baumann, Unit4 AB
Vi vil her illustrere og gi eksempler på hvordan dere kan utnytte de nye funksjonene innen Service området. Hvordan kan inspeksjoner og de nye mobile enhetene brukes? Hvordan kan grensesnittet se ut for de ulike rollene? Vi vil vise en heldekkende løsning innen Service med funksjonelle og brukervennlige løsninger.

kl 11:00-11:30 E6 - Nye Prosjektverktøy M4-M6
Jorunn Møller, Unit4 AS
I dag kan vi nærmest være like effektive når vi er på farten, som når vi sitter på kontoret. Vi tar en titt på mulighetene som er til gjengelig på web. Herunder verktøy som Budsjettering (Budget Books), Ressurs-/prosjektplanlegger, Referanseprosjekter, Prosjektprognoser og Timeføring.

kl 11:40-12:10 E7 - Velkommen hjem til ferdig utfylt reiseregning med Unit4 Travel & Expenses
Øistein Nordhagen, Unit4 AS
Unit4 sin visjon med selvkjørende systemer er å hjelpe brukerne å utføre tidkrevende rutineoppgaver. Med Unit4 Travel & Expenses blir det nå en lek å føre reiseregninger. Kom og se hvordan selvkjørende reiseregninger fungerer i praksis.

Kolonne F - Fellesverktøy & Systemadministrasjon

Kolonneansvarlig Trygve Lønn, Direktør for Presale, Unit4 Nordic

Mandag 19.09

kl 12:00-12:45 F1 - Tips og triks systemadministrasjon
Arild Braseth, Unit4 AS
Jobber du med systemadministrasjon og UBW? Da vil dette foredraget gi deg nyttige tips som moderniserer, forenkler og øker sikkerheten i løsningen. Mulighetene en rik web-klient gir, vil også bli gjennomgått.

kl 13:00-13:40 F2 - Prosessdiskusjon om systemadministrasjon
Unit4 Brukerforening

kl 13:50-14:20 F3 - Sendregning.no: Bry deg om småleverandørene
Espen Gjester, Unit4 AS
Hjelp dine leverandører til å benytte EHF slik at de også kan dra nytte av besparelsen ved digitaliseringen av regninger.

kl. 16:00-16:30 F4 - Multikanal integrert med UBW fjerner tidstyver og reduserer kostnadene med fakturadistribusjon
Odd Egil Orøy, EVRY
Multikanal integrert med UBW fjerner tidstyver og reduserer kostnadene med fakturadistribusjon til nettbank, digital postkasse, aksesspunkt og print. Integrasjonen gir mulighet for tilrettelegging av automatisert fakturering og avvikshåndtering, samt enhetlig elektronisk og fysisk distribusjon i alle tilgjengelige kanaler.

Tirsdag 20.09

kl 10:10-10:50 F5 - UBW i lomma
Trygve Lønn, Unit4 AS
Mobile løsninger gjør det enkelt å holde seg ajour og oppdatert. Foredraget tar for seg temaet mobile løsninger.

kl 11:00-11:30 F6 - People Platform
Claus Jepsen, Unit4 NV
Gain insights into the future foundation of Unit4 applications and how the People Platform will offer seamless integration and cohesive user experience across all Unit4 applications. Further, learn how the People Platform facilitates creation of Agents and drives the Digital Assistant and how the combination of Agents and Digital Assistants will radically change how users interact with enterprise software. Thirdly, gain understanding on how the People Platfrom by delivering a unified composite SDK opens up for customers to construct loosely coupled applications that naturally co-exists within the Unit4 Eco-system and benefits from the shared services offered by the People Platform.

kl 11:40-12:10 F7 - Business World and Cloud/Azure
Claus Jepsen, Unit4 NV
Learn how Business World ON! deployed in cloud will allow customers to get faster access to new innovations coming from Unit4. How cloud can significantly reduce TCO and allow customers to focus on running their business rather than spending energy and money on maintaining the infrastructure required to run enterprise software.