Unit4

Kunder

Forside rapport Color Line

Med stø kurs

"Det viktigste har vært å sikre en enkel løsning for våre medarbeidere som ikke jobber med tall, men med å levere et godt produkt til kundene våre."
Cecilie Hekneby, konserncontroller i Color Line

Forside brosjyre Reitan Servicehandel

Komplekse utfordringer, enkle løsninger

"Vi trenger et fleksibelt system som takler våre utfordringer. Unit4 AS gir oss en velfungerende løsning som forenkler hverdagen vår."
Tone Rønningen, systemkonsulent i Reitan Servicehandel

Forside brosjyre Polaris Media

En bransje i endring

"Unit4 Business World har vist seg å være svært tilpasningsdyktig og stabilt med hensyn til å avspeile endringene vi har vært gjennom."
Bård Fleischer, systemarkitekt i Polaris Media

Forside brosjyre Øvre Romerike

På vei mot heldigitale innkjøp

De seks kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker har hatt et forpliktende samarbeid om IKT siden 2005. eHandels-prosjektet ble startet i 2013 og løper ut 2017. 
– Effekten av mer effektiv fakturabehandling vil vi se nokså umiddelbart, mens gevinstene knyttet til leverandører, rammeavtaler og innkjøpsprosess vil ta noe lengre tid.
Halvor Hoel, leder for eStab, Øvre Romerike 

Jernbaneverket (nå Bane nor)

Gode innkjøp krever planlegging

"Vi vil spare mye papir og prosesstid ved å ta i bruk elektronisk konkurransegjennomføring hvor både utsendelse og mottak av tilbud skjer elektronisk. Det gir oss stor sporbarhet og tvinger oss selv samt leverandørene til å følge riktige anskaffelsesprosedyrer. Det er viktig å begrense kreativiteten tidlig i prosessen."
Per Melby, forsyningsdirektør i Jernbaneverket (nå Bane nor)

Forside brosjyre Innovasjon Norge

Applikasjonsforvaltning: Økt fokus på kjernevirksomheten

"Applikasjonsforvaltningstjenestene fra Unit4 AS bidrar til at vi kan redusere kostnader og fokusere mer på vår kjernevirksomhet. Det oppleves meningsfylt og hensiktsmessig."
Anne Ombye, økonomidirektør i Innovasjon Norge

Forside brosjyre Forsvarsbygg

Innkjøp gjøres fra pulten

"80 prosent av administrative innkjøp foregår elektronisk, og for det Forsvarsbygg kaller FDVU-innkjøp (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) er prosentsatsen enda høyere. Det dreier seg om alt fra renhold, til å skifte dører og vinduer. Når det gjelder store entrepriser, holdes det utenom innkjøpssystemet."
Laila Morønning, seksjonssjef for Forsvarsbyggs fellestjenester regnskap

Forside brosjyre Bergen Kommune

En helhetlig elektronisk innkjøpsprosess gir gevinster

"Helheten og automatiseringen av hele kjeden er essensielt. Dersom man i tillegg mottar elektronisk faktura på EHF¬format, blir eventuelle avvik mellom faktura, ordre og varemottak enklere å håndtere enn tidligere." 
Ole Rasmussen, spesialrådgiver i innkjøps-seksjonen i Bergen kommune

Forside brosjyre Norsk Folkehjelp

Mer bistand for hver krone

"Kravene fra både utenlandske og norske donorer har medført store endringer i våre rutiner og rapporteringsmodeller. Likevel har våre ansatte selv klart å løse disse kravene i Unit4 Business World."
Eli Voksø, økonomi- og administrasjonssjef i Norsk Folkehjelp

Forside brosjyre Flyktningehjelpen

Når innkjøp er nødhjelp

"Ved fornuftig bruk av vårt logistikk- og innkjøpssystem får våre ansatte hjelp til å gjøre en bedre jobb og det bidrar dessuten til å beskytte dem mot trusler og ytre press. Samtidig blir det dokumentert at hjelpen kommer frem dit den skal."
Pål Wæraas, seksjonsleder for administrativ støtte og service i Flyktningehjelpen

Forside brosjyre Eidsiva Energi

Samarbeider for å skape gevinster

"Vi ser et betydelig gevinstpotensiale ved å bruke elektroniske innkjøpsverktøy og utvikle oss videre innenfor logistikkområdet"  
Jan Lauritsen, avdelingsleder i Eidsiva Anlegg

Forside brosjyre Blindeforbundet

Universell utforming gjør Unit4 Business World tilgjengelig for alle

"Dette skal være en god programvare for alle, og alle brukere vil oppleve økt brukervennlighet."
Terje S. Mork, IT-sjef i Norges Blindeforbund

Forside brosjyre Statskog

Ser både skogen og trærne

"Vi så behovet for en større bredde i styringen av virksomheten og ikke bare fokusere på økonomi. Med Unit4 Business Analytics har vi fått et verktøy som gir oss anledning til å fokusere bredere. Det gir oss ny kunnskap om egen virksomhet og forutsetninger for å styre og utvikle virksomheten på en bedre måte."
Ronald Gåsvær, økonomisjef i Statskog

Forside på kundebrosjyren om AF gruppen AF Gruppen

Suksess med ny organisasjonsstruktur

"Ved å sentralisere økonomifunksjonen i en egen  avdeling har vi utviklet felles prosesser som har  red usert antall årsverk og stått for vesentlige besparelser for  selskapet."
Lars Myhre Hjelmeset, prosjektleder i AF Gruppen