Podstawa prawna

Ustawa Ordynacja Podatkowa, art. 193 a

Co jest raportowane

Księgi podatkowe oraz dowody księgowe

Format danych

Plik w formie xml

Formy raportowania

Środki komunikacji elektronicznej oraz informatyczne nośniki danych

Zmiany w przepisach prawnych

Od 01 lipca 2016 r.  ustawa o Ordynacji Podatkowej pozwoli organom skarbowym przeprowadzać kontrolę drogą elektroniczną. Możliwość taką wprowadza Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacji Podatkowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.1649), wprowadzając do ustawy art. 193a.

Nakłada on na przedsiębiorców, prowadzących księgi rachunkowe przy pomocy programów komputerowych, obowiązek dostarczenia danych księgowych i podatkowych na żądanie urzędu skarbowego w postaci elektronicznego pliku tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego

 

 

 

  

Kogo dotyczą przepisy

Z ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacji Podatkowej oraz niektórych innych ustaw wynika, że mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej, w okresie od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., będą mogli fakultatywnie dostarczać dane w postaci elektronicznej.

Natomiast od  01 lipca 2016 r. obowiązek ten dotyczy dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 pracowników, których obrót roczny wynosi lub jest większy niż 50 mln EUR, lub roczna suma bilansowa przekracza 43 mln EUR

 

  

Rodzaj danych objętych przepisami

W marcu 2016 r., na stronie Ministerstwa Finansów, zostały opublikowane ostateczne struktury logiczne plików w formacie XML http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny.  Dotyczą one następujących obszarów danych:

 

Plik 1: Księgi rachunkowe

Obejmują zestawienie sald i obrotów kont oraz dziennik operacji gospodarczych wraz z zapisami na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych

Plik 2: Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT

Dotyczy dokumentów sprzedaży i zakupu  ujętych w rejestrach i deklaracjach VAT

Plik 3: Wyciągi bankowe

Zawiera wykaz operacji na rachunkach bankowych wraz saldami wyciągów bankowych

Plik 4: Faktury VAT

Specyfikacja faktur sprzedaży i zakupu oraz ich pozycji, w tym faktur zaliczkowych i korekt

Plik 5: Magazyny

Informacje dotyczące obrotów wewnętrznych i zewnętrznych na magazynach. Specyfikacja dokumentów obrotowych i ujętych na nich pozycji w zakresie przyjęć oraz wydań wewnętrznych i zewnętrznych, przesunięć magazynowych

Na żądanie organów skarbowych przedsiębiorstwo będzie zobligowane wygenerować i dostarczyć plik z odpowiednim zakresem danych księgowych za wskazany okres, za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub na zewnętrznych informatycznych nośnikach danych.

Zasady dostarczenia pliku określone są w projekcie rozporządzenia, z dnia 14 marca 2016r., Ministra w sprawie sposobu przesyłania Finansów za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane.

 

Systemy TETA

Unit4 Polska jest na etapie zaawansowanych prac związanych z obsługą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Generowanie plików oparte będzie przede wszystkim na danych zarejestrowanych w następujących modułach TETA ERP

 

Księgi rachunkowe

Dane do pliku Księgi rachunkowe z zestawieniem sald i obrotów kont oraz dziennikiem operacji księgowych z zapisami na kontach

 VAT

Dane do pliku z Ewidencją sprzedaży i zakupu VAT

Płatności bankowe

Informacje o operacjach bankowych do pliku z Wyciągami bankowymi

Sprzedaż/Zakup

Specyfikacja faktur i ich pozycji do pliku z Fakturami VAT

Gospodarka Magazynowa

Wykaz dokumentów obrotowych i ich pozycji do pliku Magazyny

Oprócz systemu TETA ERP, obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego jest równolegle realizowana w pozostałych produktach tj. TETA 2000 i TETA BIZNES PARTNER.