Unit4 Polska otrzymała wiele nagród i wyróżnień m.in. została uhonorowana „Złotym Procesorem” tygodnika TELEINFO w kategorii: Produkt Roku – Oprogramowanie, zdobyła Medal Europejski w kategorii: Usługi, za wdrażanie systemu TETA HR zgodnie z odpowiadającą standardom Unii Europejskiej metodyką, otrzymała statuetkę „Najbardziej poszukiwanej firmy w dziedzinie oprogramowania biznesowego” na  konferencji KADRY organizowanej przez Instytut Zarządzania oraz nagrodę SMB Technology Partner of the Year 2007 jako najlepszy partner technologiczny Oracle w kategorii niezależnych producentów oprogramowania w regionie Europy Centralnej i Rosji. W 2009 roku firma zajęła I miejsce w kategorii: ISV/Software Solutions Partner w finale prestiżowego konkursu Solutions Microsoft Partner Program Awards 2009. Wszystko to świadczy o tym, jak wysoce cenionym i sprawdzonym dostawcą oprogramowania jest nasza firma.

Certyfikaty

 • Securitum to firma konsultingowa realizująca prace z obszaru technicznego bezpieczeństwa IT (konsultacje, audyty bezpieczeństwa, szkolenia). W ramach zlecenia przeprowadzono testy penetracyjne części webowej aplikacji (z uwzględnieniem najlepszych praktyk OWASP TOP 10 oraz OWASP ASVS).Testy były wykonywane w październiku 2018 r. W wyniku ich wykonywania, zespół Unit4 wprowadził poprawki do systemu zgodnie z sugestiami audytorów. Retesty przeprowadzone w marcu 2019 r. Po retestach nie wykryto podatności na poziomie krytycznym.

 • „Na polskim rynku jest wiele aplikacji dostępnych z Oracle Cloud, jednak to system TETA HR jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikację ‘Powered by Oracle Cloud’ – mówi Jakub Madej, Regional Senior Sales Manager ISV & OEM. „Certyfikat ten jest potwierdzeniem dla potencjalnych klientów, że obie strony (Oracle i Partner) w niezwykle rzetelny sposób podeszły do testów i weryfikacji funkcjonowania danego rozwiązania w środowisku Oracle Cloud. To swego rodzaju etykieta najwyższej jakości dla chmurowego rozwiązania. Wartym podkreślenia jest fakt, iż firma Unit4 Polska proces certyfikacji systemu TETA HR poprzedziła wewnętrznym projektem R&D, który wyznaczył kierunki dla dalszego rozwoju ich aplikacji.” – dodaje Jakub Madej.

Ulga technologiczna na zakup oprogramowania Unit4 Polska

 • O uldze technologicznej

  System TETA ERP, TETA HR i TETA Web posiadają Certyfikat Innowacyjności, przyznany przez Politechnikę Wrocławską, który w pełni spełnia warunki uzyskania ulgi na inwestycje technologiczne.

  Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków związanych z zakupem nowych technologii. Odliczenie przysługuje w kwocie nie wyższej niż dochód osiągnięty z tytułu prowadzenia działalności w danym roku i  nie może przekroczyć 50% kwoty wydatków związanych z zakupem technologii.

  Komu przysługuje ulga technologiczna?

  Każdemu przedsiębiorcy, który nabywa nową technologię. 
  UWAGA: Wyjątek stanowią przedsiębiorcy działający na podstawie zezwolenia w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

  Za co przysługuje ulga?

  Ulga ma zastosowanie w przypadku nabycia nowej technologii, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów czy usług i która jest stosowana na świecie nie dłużej niż ostatnich 5 lat. Oprogramowanie TETA ERP, TETA HR i TETA Web, począwszy od wersji 23 spełniają ten warunek innowacyjności.

  Czym jest nowa technologia w rozumieniu ustawy?

  Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej poprzez ich przeniesienie bądź też korzystanie z tych praw. Tak więc ulga obejmować może umowy licencyjne dotyczące zakupu np. oprogramowania (zakresem ulgi nie jest natomiast objęty sprzęt komputerowy). Warunkiem niezbędnym w tym wypadku jest udowodnienie, że ta technologia jest innowacyjna, nie stosowana w świecie przez okres dłuższy niż 5 lat i której innowacyjność potwierdzona została opinia niezależnej instytucji naukowej.
  Oprogramowanie firmy Unit4 Polska, którego technologiczna innowacyjność udokumentowana została opinią Politechniki Wrocławskiej, mogą w pełni sprostać warunkom uzyskania ulgi na inwestycje technologiczne.

 • Jak rozliczyć ulgę?

  Odliczeń z tytułu ulgi dokonuje się w rozliczeniu podatkowym za rok, w którym poniesiono dane wydatki. Jeśli podatnik nie ma odpowiednio wysokiego dochodu w jednym roku, aby odliczyć całość przysługującej ulgi, może ją rozliczać przez 3 kolejne lata.

  Kilka kroków do uzyskania ulgi:

  Wciągnięcie zakupu do ewidencji środków trwałych (ulga technologiczna dotyczy nabycia technologii w postaci wartościniematerialnych i prawnych, taki zakup musi więc taką wartość utworzyć) i wykazanie w rocznym rozliczeniu ulgi za dokonany zakup - dla osób fizycznych w PIT O w poz.6, dla osób prawnych CIT8/O w poz. 53). Faktura jest podstawą do wprowadzenia nabycia technologii w postaci wartości niematerialnych i prawnych – w przypadku zakupów w roku 2008 będzie to ewidencja za rok 2008.
  Udowodnienie, iż zakupiona technologia jest nie starsza niż 5 lat w skali świata, potwierdzone opinią o innowacyjności wydaną przez niezależne źródło naukowe (opinia o innowacyjności produktów UNIT4 Polska  – nie jest dołączana do rozliczenia rocznego, jednak konieczna do posiadania w dokumentacji jako potwierdzenie uzyskanego odliczenia w przypadku kontroli skarbowej). Możliwe jest uzyskanie ulgi w wysokości max. 50 % wartości zakupionej technologii, odpisanej od całkowitej wartości podstawy opodatkowania w danym roku.
  Przedsiębiorca może odliczyć wydatki poniesione w roku, w którym nastąpiło wprowadzenie nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz wydatki poniesione w roku następnym. Jeśli więc nastąpiłoby rozłożenie płatności na nową technologię na dłuższy okres już po jej wprowadzeniu do ewidencji, późniejsze wydatki nie będą mogły stanowić podstawy do zastosowania ulgi. Natomiast ewentualne przedpłaty (zadatki) zapłacone w roku poprzedzającym, zalicza się do wydatków poniesionych w tym roku, w którym nastąpiło wprowadzenie nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli występuje strata lub dochód w danym roku podatkowym nie wystarcza na pokrycie przysługującej ulgi, można ją rozliczać przez kolejne trzy lata podatkowe.
  Odliczenie ulgi jest możliwe tylko za ten rok rozliczeniowy, w którym technologia została zakupiona (czyli rozliczenie w 2008 roku jeśli zakupiona została w 2008) np. Jeśli w roku 2007 nastąpiła przedpłata 10% ceny (100 tys. zł), w roku 2008 dopłata 80% ceny (800 tys. zł) i wprowadzenie nowej technologii do ewidencji. W zeznaniu za 2008 r. można odliczyć 50% z kwoty 900tys. zł, a w zeznaniu za 2009 r. 50% z kwoty 100 tys. zł. Można też całość ulgi odliczyć w zeznaniu za rok 2009.

 • Uwagi dodatkowe

  Kiedy można stracić ulgę?

  Oprócz wspomnianego przypadku utraty przysługującej ulgi przez przedsiębiorstwa działające w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podatnik traci również prawo do odliczeń, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku, w którym wprowadził technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

  Zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku;
  Otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.
  Ulgi technologicznej nie należy bowiem łączyć z żadnymi innymi źródłami dofinansowania tej samej inwestycji – tak wiec jeśli na zakup tejże technologii środki zostały pozyskane z innych źródeł, pozyskanie ulgi nie jest możliwe.

  Konieczna konsultacja

  W związku z brakiem wyraźnych uszczegółowień ustawy i możliwością jej różnej interpretacji przez właściwe organa Izb Skarbowych, przed każdorazowym sięgnięciem po możliwości odpisu zalecana jest indywidualna z własciwą konsultacja z Izbą Skarbową. Przed ostatecznym orzecznictwem czy dany przedsiębiorca w pełni kwalifikuje się do skorzystania z ulgi władze muszą bowiem być brane pod uwagę wszystkie indywidualne uwarunkowania: rodzaj działalności klienta, jego status jako podatnika, zasady prowadzonej ewidencji księgowej etc.