Samoobsługa pracownicza z systemem TETA Web

Rozliczanie delegacji (zarządzanie delegacjami pracowników) - Ocena pracownicza i efektywność pracy - Ewidencja urlopów (zarządzanie urlopami pracowników)

 

TETA Web to platforma samoobsługowa z dostępem dla wszystkich pracowników Twojej firmy, która rozszerza działania operacyjne polityki kadrowej na pracowników spoza zespołów zarządzających zasobami ludzkimi. Jednocześnie pozwala umocnić pozycję działu HR jako partnera biznesu, dzięki wsparciu kluczowych obszarów polityki personalnej. Z TETA Web w prosty i przyjazny sposób masz możliwość zarządzania takimi procesami jak planowanie i ewidencja urlopów, rozliczanie delegacji, czy oceny pracownicze.

Prawidłowo przeprowadzona rekrutacja to 80% sukcesu firmy! TETA Web wspiera strategie rekrutacyjne przedsiębiorstw rozszerzając zakres odpowiedzialności za procesy rekrutacyjne na menedżerów i pracowników. Kierownicy mogą zgłaszać wnioski rekrutacyjne oraz współtworzyć opisy stanowisk określając wymagania wobec kandydatów. W bieżących projektach rekrutacyjnych menedżerowie mają możliwość przeglądania profili kandydatów.

Dla każdego z kandydatów wyświetlany jest jego profil, na którym można sprawdzić informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, uzyskanych certyfikatach. Jest również dostęp do elektronicznej wersji  CV i listu motywacyjnego przesłanego przez kandydata. W trakcie lub po spotkaniu z kandydatem, można wprowadzić komentarze na temat kandydata, wynik rozmowy i wynik przeprowadzonego testu. Po przeprowadzeniu serii spotkań rekrutacyjnych można wskazać kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do następnego etapu procesu.

Każdy pracownik może aktywnie uczestniczyć w procesach rekrutacyjnych przeglądając aktualne ogłoszenia o pracę, zgłaszając swoje aplikacje na wybrane oferty wraz z aktualną dokumentacją na temat swoich kompetencji i osiągnięć.

Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi motywacji jest sukcesywna ocena pracownicza. Rozwiązanie TETA Web wspiera użytkownika w procesie oceniania pracowników. Z poziomu przeglądarki internetowej może on dowolnie konfigurować arkusze ocen, przeprowadzać ocenę, monitorować na jakim etapie procesu oceniania jest.

Po zakończonym projekcie oceny okresowej każdy uczestnik może przeglądać wyniki swojej oceny na własnym profilu pracowniczym, może wygenerować wykres, który wskaże możliwe luki kompetencyjne. Ponadto może przeglądać aktualne i historyczne projekty ocen okresowych, generować wykresy prezentujące rozwój pracownika.

TETA Web umożliwia także przegląd celów strategicznych firmy, przegląd celów taktycznych pionów oraz kaskadowania celów operacyjnych na podwładnych. Jednocześnie pracownicy mogą samodzielnie proponować cele, które przysłużą się realizacji celów nadrzędnych. Stosowanie powiązań pomiędzy celami indywidualnymi i celami jednostek organizacyjnych powoduje, że pracownicy czują, iż realizacja ich celów wpływa na wykonanie celu nadrzędnego, co kształtuje poczucie zaangażowania i współodpowiedzialności.

Czynnikiem wpływającym na motywację i zaangażowanie pracowników jest również szansa rozwoju zawodowego. TETA Web oferuje zaawanasowane funkcjonalności wpierające rozwój talentów, o czym można przeczytać w dziale Budowanie i rozwój kompetencji.

Dzięki implementacji TETA Web menedżerowie zyskują narzędzie do efektywnego zarządzania podległymi im jednostkami organizacyjnymi, zaś działy HR sposób na przeniesienie zadań takich jak np. kontrolowanie liczby dni urlopu, terminów badań okresowych, na pracowników. Dostęp może otrzymać każdy pracownik, a obsługa odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej. Ten system HRM doskonale wspomaga elektroniczny obieg dokumentów, ułatwiając współpracę między zespołami.

Dzięki wdrożeniu rozwiązania pracownicy zyskujądostęp do informacji związanych z przebiegiem zatrudnienia, harmonogramem czasu pracy, w prosty sposób mogą wnioskować o urlop i rozliczyć delegacje.

Menedżerowie liniowi otrzymują zaawansowaną funkcjonalność planowania i monitorowania czasu pracy podwładnych. Zastosowanie technologii internetowej pozwala użytkownikom na łączenie się z systemem z dowolnego miejsca wewnątrz lub na zewnątrz firmy za pomocą przeglądarki stron www.

Usprawniony zostaje również elektroniczny obieg dokumentów kadrowych, które w postaci elektronicznej są przekazywane między kolejnymi operatorami odpowiedzialnymi za weryfikację lub akceptację dokumentów.

TETA Web wspiera rozwój talentów poprzez udostępnienie funkcjonalności w oparciu o model kompetencyjny oraz katalog szkoleń definiowany w systemie TETA HR. Aby spełnić oczekiwania pracowników w zakresie rozwoju zawodowego, w TETA Web udostępniono funkcję elektronicznego zgłoszenia potrzeb szkoleniowych, w których pracownik samodzielnie określa rodzaj szkolenia oraz termin i miejsce, jak również uwagi dotyczące organizacji szkolenia. Pracownicy mogą również zgłaszać się do gotowych programów szkoleniowych przygotowanych przez dział HR.

Elektroniczne dokumenty podlegają akceptacji osób odpowiedzialnych za programy i koszty szkoleń, a wynikiem pozytywnej weryfikacji jest umieszczenie pracownika na liście uczestników szkolenia. Jednocześnie menedżerowie mając dostęp do profilu pracownika, zawierającego informacje o aktualnym poziomie kompetencji oraz przebytych i planowanych szkoleniach, mają możliwość wypływuna rozwój podwładnych. Potrzeby szkoleniowe mogą być inicjowane przez kierowników i w postaci elektronicznego wniosku podlegać weryfikacji i akceptacji.

Rozwiązanie umożliwia również monitorowanie satysfakcji z przebytych szkoleń za pośrednictwem ankiet udostępnianych uczestnikom szkoleń. Ocenie podlegają kryteria zdefiniowane przez sekcję rozwoju. Wyniki przeprowadzonych ankiet decydują o ogólnej ocenie szkolenia.

Uczestnicy szkoleń mają możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy. Funkcjonalność testów wiedzy w TETA Web zapewnia tworzenie definicji arkuszy testowych wraz z bankiem pytań oraz zasad punktacji testów i losowania pytań. Wykonanie testu jednostkowego jest zakończone automatycznym wyliczeniem zdobytych punktów i oceny. Zarówno uczestnik testu, jak i twórca pytań testowych, dysponują informacjami o sukcesie lub niepowodzeniu testu, natychmiast po jego zakończeniu.

TETA BI to przede wszystkim szeroki wachlarz możliwości tworzenia wieloprzekrojowych analiz np. zatrudnienia w dowolnym okresie czasu, wynagrodzeń w poszczególnych grupach stanowisk, absencji i rotacji pracowników, czasu pracy, kosztów i efektywności szkoleń. Aplikacja opiera swoje działanie na ścisłej współpracy z systemem TETA HR, TETA ERP i TETA EDU, skąd pobierane są wszystkie informacje potrzebne do stworzenia dowolnych zestawień. 

Rozwiązanie daje możliwość planowania w obszarze kadrowo-płacowym w dowolnych perspektywach i ramach czasowych. Możliwa staje się optymalizacja kosztów wynagrodzeń poprzez lepszą kontrolę i planowanie kosztów pracowniczych.

TETA BI oferuje szerokie wsparcie procesu budżetowania z wykorzystaniem różnych metod planowania, wersjonowania wypracowanych planów, konsolidacji budżetów cząstkowych oraz wsparcie procesu kontroli budżetów już istniejących. Dane pochodzące z planów i analiz mogą zostać umieszczone w jednym miejscu na pulpicie menedżera. Wyeliminowana zostaje konieczność ich wyszukiwania w rozproszonych źródłach.

Ponadto dane te można wzbogacić m.in. wykresami, wskaźnikami i listami ocen, przez co pulpit menedżera staje się doskonałym narzędziem dla kadry kierowniczej potrzebującej syntetycznej i przejrzystej informacji na temat obszaru HR.

System dostarcza szeroki wachlarz możliwości tworzenia raportów bazujących na danych budżetowych oraz wynikach przeprowadzonych analiz wynagrodzeń, zatrudnienia, stanu urlopów, czasu pracy i absencji. Co więcej oferuje automatyzację procesu tworzenia i dystrybucji raportów. TETA BI daje możliwość tworzenia raportów ad hoc i analizowania danych, nie tylko z poziomu stacji roboczych, ale również poprzez przeglądarkę internetową.


Pozostańmy w kontakcie

Jak możemy pomóc?

W Unit4 Polska koncentrujemy się na oferowaniu rozwiązań zorientowanych na ludzkie potrzeby. Niezależnie czy szukasz systemu do obsługi podstawowych procesów kadrowo-płacowych, aplikacji dedykowanych konkretnym procesom biznesowym, czy kompletnego pakietu do zarządzania zasobami ludzkimi, nasze rozwiązania przyczynią się do znacznego podniesienia efektywności Twojej organizacji. Zapewniamy kompleksowe wsparcie zespołu HR, uwzględniając pełny cykl życia pracownika w organizacji, począwszy od rekrutacji aż do przejścia na emeryturę. Wykazujemy wysoką sprawność w obsłudze szybko zmieniających się wymagań organizacyjnych, ewolucji struktur korporacyjnych lub nowego ustawodawstwa. Możesz być pewny, że zyskasz najlepsze wsparcie i wiedzę w kontekście rutynowych, codziennych obowiązków, jak i wartość dodaną dla organizacji, by sprawniej wdrażać strategie i osiągać cele.