Unit4

Milieu- en energiebeleid

INLEIDING

De Algemene gedragsregels van Unit4 vermelden dat Unit4 alles wat redelijkerwijs en praktisch mogelijk is in het werk zal stellen om de nadelige gevolgen van zijn activiteiten op het milieu te beperken.

Unit4 verplicht zich ertoe:

 1. Voortdurend te trachten om zijn milieuprestaties te verbeteren.
 2. Het bewustzijn over en de participatie van werknemers op het gebied van milieukwesties te bevorderen.
 3. Personeel en contractanten te stimuleren om mogelijkheden voor energiebesparing aan te dragen.
 4. De vereisten van de milieuwetgeving en goedgekeurde gedragscodes na te leven.
 5. Op de hoogte te zijn van de hulpbronnen die de Unit4-groep verbruikt en de afvalproducten die zij creëert.
 6. Ernaar te streven om de hoeveelheid afval te verlagen en, indien afval niet voorkomen kan worden, te zorgen dat dit veilig en effectief wordt afgevoerd.
 7. Hulpbronnen te besparen en vervuiling te voorkomen.
 8. Waar mogelijk milieuvriendelijke hulpbronnen te kopen en te gebruiken.
 9. Naar manieren te zoeken waarop bronnen zoals papier efficiënter gebruikt kunnen worden.
 10. Zakenreizen te optimaliseren (om de CO2-uitstoot te beperken).
 11. Stil te staan bij het energieverbruik en de koolstofuitstoot bij het kopen, opknappen en huren van gebouwen.
 12. Te trachten om indien dit commercieel haalbaar is duurzame energiebronnen te gebruiken en de totale koolstofuitstoot te verlagen.
 13. Werknemers in kennis te stellen van praktische manieren om energie en water te besparen.
 14. Hernieuwbare energie altijd in overweging te nemen als optie bij het nemen van beslissingen over het inkopen van bronnen.
 15. Vergelijkbare milieunormen te verwachten van alle leveranciers en contractanten.
 16. Toezicht te houden op de voortgang van de milieuprestaties en deze jaarlijks te beoordelen.
 17. Dit Milieu- en energiebeleid te promoten binnen de Unit4-groep.

Dit Milieu- en energiebeleid wordt regelmatig herzien en wordt verspreid onder alle werknemers van de Unit4-groep en alle andere geïnteresseerde partijen. De directie van Unit4 is verantwoordelijk voor het handhaven van dit beleid.