Unit4

Unit4 FPM –
finansiell konsolidering och koncernrapportering 

Unit4 FPM är ett kraftfullt koncernrapporteringssystem som hanterar legal rapportering och verksamhetsstyrning. En användarvänlig lösning för konsolidering, likviditetsplanering, rapportering och analys. FPM används av mer än 250 medelstora och stora koncerner.

Verksamhetsbehov

 • Ett systemstöd för att fatta rätt verksamhetsbeslut.
 • Analyser och rapporter som förklarar vad som har hänt även på detaljerad operativ nivå.
 • Effektiv och kvalitetssäkrad konsolideringsprocess för legala krav som IFRS, K3 och annan regulatorisk rapportering.
 • Enkelt att ändra strukturer, informationsmodell, analysbehov i takt med att externa och interna krav förändras
 • Stöd till dotterbolag/rapporterande enheter i form av integrationsverktyg och valideringsmöjligheter

Lösning

 • Lätt att implementera och lära sig – kunden får tidigt ägarskap om den egna lösningen istället för stort konsultberoende
 • Inbyggt, kvalitetssäkrat konsolideringsflöde som motsvarar kraven för IFRS
 • Integration med ERP-system och andra lösningar med data som ska konsolideras, elimineras och aggregeras – information på verifikations-/fakturanivå om så önskas
 • Färdiga rapportpaket inklusive textkommentarer. Såväl tabeller som grafiska gränssnitt
 • Kraftfull och flexibel analys med standardfunktionalitet för drill down och pivotering

Resultat

 • Koncernrapportering och likviditetsplanering som bygger på och möjliggör att arbeta enligt best practice
 • Vissa väljer att använda systemet “bara” för den legala rapporteringen….
 • …medan andra väljer en operativ, multidimensionell modell där FPM “blir koncernens BI-verktyg”
 • Summering: En beprövad och kostnadseffektiv lösning för en koncerns ekonomi- och verksamhetsstyrning

Viktiga funktioner

 • Förenklar koncernrapporteringen

  Unit4 FPM eliminerar många av de hinder och flaskhalsar som ofta gör koncernrapporteringen långsam och komplicerad:

  • Genom enkla inrapporterings-  och avstämningsmöjligheter av data från dotterbolagen säkerställs god kvalitet i konsolideringen.

  • Decentraliserad process för hantering av interna transaktioner. Inrapportering och avstämning av interna transaktioner ner på fakturanivå.  
  • Konsolidering sker utifrån ett pedagogiskt arbetsflöde med  full transparens och spårbarhet. Oavsett om rapporteringen sker enligt Årsredovisningslagen eller IFRS finns en helt automatiserad och fördefinierad logik som stöd i konsolideringsprocessen.

   
   
 • Unit4 konsolidering – systemet som tänker som du gör.
  Zooma in

   

  Konsolidering

  • IFRS och lokala GAAP-krav.
  • Fördefinierad logik för hantering av parallella konsolideringsflöden, både för elimineringar och valutaomräkning.
  • Intressebolagshantering enligt kapitalandelsmetoden.
  • Förvärvselimineringar med automatisk hantering av övervärden och minoriteter.
  • Färdiga avstämningsrapporter i konsolideringsflödet – exempelvis avstämning eget kapital, eliminering av interna transaktioner

   
   
 • Koncernrapportering och analys

  • Fullständig transparens och överblick

  • Unit4 FPM är genomgående utvecklad för att erbjuda hög transparens och kontroll. Systemet erbjuder spårbarhet ända ned till affärsredovisning och grunddata. Med en version av sanningen får du bättre finansiell insikt och därmed bättre underlag för strategiska beslut.
  • Lösningen kopplar samman alla finansiella och icke-finansiella, statistiska, legala och operationella dimensioner från alla enheter till en flexibel, standardiserad och gemensam informationsmodell.
  • Med inbyggd intelligens med fördefinierad logik i verktyget för analys och uppföljning får du och ditt team bättre verksamhetsinsikt.
  • En plattform för proaktiv verksamhetsstyrning.

  Be om en demo

   
   

 

 

Unit4 FPM är ett användarvänligt system som ger oss möjlighet att snabbt och effektivt konsolidera data från våra dotterbolag och enheter runt om i världen. Systemet levererar också högkvalitativa rapporter som vi kan förse ledning och styrelsen med.”

Anders Löwgren, Group Financial Controller