Unit4

Därför Unit4

 • Snabb översikt

  Unit4 Consolidation är en kraftfull, nyckelfärdig och lättanvänd lösning för koncernrapportering med operativ uppföljning. Lösningen kan med enkelhet hantera legal och operativ konsolidering från olika affärs-, ekonomi- och andra finansiella system.

  Unit4 Consolidation är in i minsta detalj utvecklad för att hjälpa CFO, finansteam och controllers att proaktivt mäta och följa koncernens finansiella status och underlätta beslutsfattande.

  • Full transparens och spårbarhet mellan intern och extern rapportering i varje steg i koncernrapporteringsprocessen.
  • Parallella konsolideringsflöden för hantering av lokala GAAP-krav och IFRS.
  • Multidimensionellt rapporterings- och analysverktyg med inbyggd intelligens och fördefinierad logik utan komplicerad konfigurering.
  • Standardiserad uppsättning för integration mot olika affärssystem.
  • Inbyggd integration med Unit4 Business World On! och Unit4 Financials.

  Ladda ner broschyren

 • En bättre lösning

  Unit4 Consolidation är en kraftfull, nyckelfärdig och lättanvänd lösning för koncernrapportering med operativ uppföljning. Lösningen kan med enkelhet hantera legal och operativ konsolidering från olika affärs-, ekonomi- och andra finansiella system.

  • Fullständig transparens och överblick

  • Unit4 Consolidation är genomgående utvecklad för att erbjuda hög transparens och kontroll. Systemet erbjuder spårbarhet ända ned till affärsredovisning och grunddata. Med en version av sanningen får du bättre finansiell insikt och därmed bättre underlag för strategiska beslut.
   • Kombinerar data från fler datakällor och system.
   • Gemensam informationsmodell och inbyggd affärsdatalogik.
   • Tydlig spårbarhet, hela vägen från nyckeltal (KPI) ned till affärstransaktion.
  • Smartare och mer strömlinjeformad konsolidering
   Med lösningens inbyggda och fördefinierade konsolideringslogik optimeras avstämningar, legal rapportering och hanteringen av olika redovisningsregler. 
  • Gemensam informationsmodell
   Unit4 Consolidation skapar en enhetlighet mellan olika datakällor. Lösningen kopplar samman alla finansiella och icke-finansiella, statistiska, legala och operationella dimensioner från alla enheter till en flexibel, standardiserad och gemensam informationsmodell.
  • Levererar bättre resultat
   Med inbyggd intelligens med fördefinierad logik i verktyget för analys och uppföljning får du och ditt team bättre verksamhetsinsikt och handlingskraft. Lösningen erbjuder avancerade kraftfulla och visuella presentationsverktyg som du kan anpassa själv, vilket ger dig möjlighet att nå och presentera utomordentliga resultat.
  Med Unit4 Consolidation får du fullständig transparens hela vägen från boksluts-, kassaflödes- eller nyckeltalsrapporten ned till transaktionerna – tydligt definierat per legal och/eller operationell enhet (som produkt, affärsområde och avdelning).

  Ladda ner broschyren

 • Molnet i din takt

  Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

  På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

  Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

   

  Läs mer om Molnet i din takt

  Unit4 Molnet i din takt

Erfarenheter

 • "Nyckeltalsrapporterna har ytterligare stärkt affärsnyttan av koncernrapporteringen. Nu kan vi snabbt få fram rapporter och nyckeltal som budget- och prognosavvikelser på olika aggregerade nivåer, ända ned till varje enskild fastighet.”

  - Group Controller, AB Sagax

  Läs hela berättelsen

 • "En koncern med 175 bolag som ständigt förändras är inte lätt att hantera redovisningsmässigt. Ett av våra krav är att det ska vara enkelt att komma nära siffrorna samtidigt som arbetet med både legala och operativa koncernbokslut effektiviseras.”

  - Group Controller, Bonnier Group

  Läs hela berättelsen

 • “Unit4 Consolidation är ett användarvänligt system som ger oss möjlighet att snabbt och effektivt konsolidera data från våra dotterbolag och enheter runt om i världen. Systemet levererar också högkvalitativa rapporter som vi kan förse ledning och styrelsen med.”

  - Financial Controller, Semcon

 • "Vi är mycket nöjda med lösningen. Det har varit en bra investering för oss och den har betalat sig snabbt!”

  - Group Controller, Rompa Holdings

Framgångsfaktorer

Med Unit4 koncernrapportering får våra kunder en enkel, automatiserad och kraftfull lösning för sin koncernrapportering vilket ger mer tid till analys av data och en effektivisering av koncernrapporteringsprocessen. 

 

Förenklar koncernrapporteringen

Unit4 Consolidation eliminerar många av de hinder och flaskhalsar som ofta gör koncernrapporteringen långsam och komplicerad:

 • Genom enkla inrapporterings-  samt avstämningsmöjligheter av data från dotterbolagen säkerställs god kvalitet i konsolideringen.

 • Decentraliserad process för hantering av interna transaktioner. Egen modul för inrapportering och avstämning av interna transaktioner ner på fakturanivå.  
 • Konsolidering sker utifrån ett pedagogiskt arbetsflöde med  full transparens och spårbarhet. Oavsett om rapporteringen sker enligt Årsredovisningslagen eller IFRS finns en helt automatiserad och fördefinierad logik som stöd i konsolideringsprocessen.

Ett steg före

Vår lösnings flexibilitet och skalbarhet gör det enkelt att snabbt ställa om verksamheten och att anpassa lösningen efter förändringar som fusioner, förvärv eller omstruktureringar. Att hantera flera olika affärs- och källdatasystem i en organisation är inte längre något problem. Import och integration av data kan automatiseras - för både beslutsstöds- och den legala rapporteringen - tack vare modulens användarvänliga importguide. Funktionen minimerar behovet av komplex datamappning, teknisk expertis eller programmering.

Ett enklare och mer fokuserat angreppssätt

Unit4 Consolidation stöder både IFRS och lokala GAAP-krav. I konsolideringsfödet presenteras valutaomräkning, justeringar och elimineringar (interna transaktioner, minoritet, förvärvselimineringar, obeskattade reserver) på ett tydligt sätt. Det är lätt att förstå hur koncernmässigt värde för ett dotterbolag eller konsoliderade värden för en koncern har beräknats.  Detta uppnås dessutom utan tidskrävande konfigurationer och anpassningar eftersom logiken redan finns inbäddat i systemkoden. 

En smartare lösning

Hemligheten bakom vår smarta lösning är förutom den inbyggda konsolideringslogiken, även vår väldefinierade informationsmodell. Med vår informationsmodell i grunden skapas ”en version av sanningen”. Ett finansiellt datalager, där både redovisningsekonomer och affärscontrollers kan samsas. Informationsmodellen inrymmer såväl styrmodellens krav på operativa strukturer, nyckeltal och statistik, som externa legala informationskrav och redovisningsprinciper. Informationen lagras endast en gång men konsolideras och presenteras utifrån olika perspektiv, i transparens och med spårbarhet.

Ger dig hela bilden

Med Unit4 Consolidation är det enkelt att vrida och vända på siffrorna och spåra sig nedåt, ända ned till transaktionsdata från affärsredovisningen. Systemet levereras med ett kraftfullt rapport- och analysverktyg direkt kopplat till den smarta informationsmodellen. Tack vare inbyggd logik krävs ingen konfigurering eller definition av data eller analysvägar. Allt är klart att använda för utrapportering. Användarna bygger själv rapportpaket, portaler och styrkort, med mätare, grafer och trafikljus som visualiserar hur verksamheten går. Systemet inkluderar också ett tilläggsprogram för MS Office som ger dig möjlighet att arbeta med informationen direkt i Excel, Word och PowerPoint. Funktionaliteten ger CFO och finansteamet en 360-graders vy av hela verksamheten, vilket ger förutsättningar för bättre strategiska verksamhetsbeslut. 

Nyckelegenskaper

 • Import, avstämning och kontroll

  • Automatiserad import från affärssystem.
  • Inbyggd integration och smart datamappning med Unit4 Business World och Unit4 Financials.
  • Kraftfull koncernkontoplan med beräkningslogik.
  • Anpassningsbara inrapporteringsmallar för månatliga, kvartals- och årliga rapporter.
  • Inbyggd process för matchning, avstämning och eliminering av interna mellanhavanden.
  • Visuell statusrapportering som säkerställer konsolideringsprocessen.
  • Funktioner som förenklar och effektiviserar granskning och avstämning, inklusive möjligheten att analysera och borra sig nedåt i informationslagren.

  Ladda ner broschyren

 • Konsolidering

  • Parallella konsolideringsflöden, både för IFRS och lokala GAAP-krav.
  • Fördefinierad logik för hantering av elimineringar och valutaomräkning.
  • Intressebolagshantering enligt kapitalandelsmetoden. Hantering av minoriteter.
  • Förvärvselimineringar med automatisk hantering av övervärden.
  • Färdiga avstämningsrapporter i konsolideringsflödet – exempelvis avstämning eget kapital, eliminering av interna transaktioner

  Ladda ner broschyren

 • Rapportering och analys

  • Multidimensionell och transparent legal och operativ rapportering.
  • Färdigt stöd för att skapa rapportpaket och portaler (trafikljus, kontroller och mätare för finansiella nyckeltal med mera).
  • Alla rapporteringsdimensioner är fördefinierade med bland annat perioder (månad, år, rullande), GAAP-steg, valutor och versioner (aktuell, budget, prognos).
  • Känslighetsanalyser med grafisk on-linesimulering på valfri data.
  • Kassaflödesrapporter.

  Ladda ner broschyren

Mer från Unit4

Unit4 Consolidation är en del av Unit4:s integrerade och kompletta produktsvit med lösningar och verktyg för finansiell styrning och uppföljning.

Produktsviten kombinerar kraftfulla och lättanvända lösningar för koncernredovisning och likviditetsplanering med effektiva verktyg för finansiell analys och rapportering. Alla lösningar erbjuds via samma leveransmodell och delar samma bild av verksamhetens finansiella prestationer och situation.

Våra lösningar kan enkelt integrera och hantera data från praktiskt taget alla affärssystem och finansiella applikationer (inklusive Unit4 Business World On! och Unit4 Financials). Det innebär att din verksamhet och dina stödsystem snabbt och enkelt anpassas till nya organisatoriska strukturer, nya källdatasystem samt nya lagar, regler och GAAP-krav. 

Lär dig mer

Här är ett urval av våra referenscase. För mer information, fyll i formuläret så får du vår broschyr och whitepapers om Unit4 Consolidation.

Referenscase

 • Media & Publishing – Bonnier Group

  Med kraftfullare verktyg för koncernredovisning kan Bonnier Group effektivisera och förbättra samarbetet kring redovisningsprocesserna.

  Construction – Peab

  Byggföretaget Peab skapar effektivare koncernredovisningsprocesser med Unit4 Consolidation.