Unit4
 • Unit4 MAP

  MAP är ett marknadsledande helhetskoncept för anbudshantering och byggprojektstyrning. Lösningen används för kostnadskalkylering, planering, inköp och ekonomisk styrning. MAP syftar till att förbättra lönsamheten genom att underlätta rätt beslut från ett projekts initialskede till projektets slut. Genom olika rutiner erhålls också snabba informationsvägar för erfarenhets- och kunskapsåterföring.

  MAP består av olika moduler för kalkyl, kostnadsstyrning, tidsplanering och inköp. Alla moduler arbetar med samma projektdatabas, vilken till en början skapas med hjälp av kalkylmodulen. Denna förädlas sedan med hjälp av de övriga modulerna.

  När ändringar görs i projektdatabasen, får detta omedelbart genomslag i systemets  övriga delar. På det sättet minimerar man risken för att information går förlorad och säkerhetsställer att inga dubbletter av data eller värden skapar kostnadskrävande misstag.

  Unit4 utvecklar, säljer och implementerar systemet MAP. Våra programvaror och tjänster bygger på en gedigen verksamhets- och branschkunskap, och har i över tjugo år utvecklats i nära relation med våra kunder.

  De flesta kunderna återfinns inom i byggbranschen i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland och Polen.

 • En bättre lösning

  Unit4 MAP består av 4 olika moduler för:

  • Kalkyl
  • Kostnadsstyrning
  • Tidsplanering
  • Inköp

  Alla moduler arbetar med samma projektdatabas, vilken till en början skapas med hjälp av kalkylmodulen. Denna förädlas sedan med hjälp av de övriga modulerna.

 • Molnet i din takt

  Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

  På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

  Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

   

  Läs mer om Molnet i din takt

  Unit4 Molnet i din takt

Framgångsfaktorer

 • MAP Kalkyl

  MAP Kalkyl är grunden för våra övriga applikationer; MAP Tidsplanering, MAP Kostnadsstyrning och MAP Inköp och används till att skapa tidiga kalkyler; anbudskalkyler, produktionskalkyler osv.

  MAP Kalkyl är ett verktyg som hanterar kalkylbehoven för projektorienterad verksamhet som t ex husbyggnation, anläggningsarbeten, installationer, drift- och underhållsarbeten samt projektledning.

  Rätt från början

  Med MAP Kalkyl får du alltså bra beslutsunderlag från början. Programmet är användbart från de enklaste kalkylerna för manuell tid/prissättning, till de mest avancerade med användande av centrala aktivitets- och resursregister och strukturer i olika nivåer.

  Genom våra samarbeten med leverantörer av prisregister har vi utvecklat ett antal standard aktivitets- och resursregister. För hus-, mark- och anläggnings-entreprenörer/konsulter finns färdiga register att tillgå.

  I MAP Kalkyl arbetar du med:

  • Projekthanterare som hjälper dig att hålla reda på projektets dokument
  • Aktivitets- och resursregister
  • Leverantörsregister med avtal och artiklar
  • Netto- och Omkostnadskalkyl
  • Resurssammanställning, för att studera kalkylen i tvärsnitt
  • Kalkylsammanställning med slutsida och nyckeltal
  • Á-prishanterare, för att snabbt och enkelt skapa prissatta mängdförteckningar
  • Import- och exportfunktioner till och från applikationen
  • Strukturhantering som grupperar kalkylens information efter dina behov för tillfället
  • Textregister för AMA, Byggdelar, kontoplan mm.
  • Hantering av olika valutor i kalkylen
  • Systemadministration för att hantera användare, profiler, behörigheter etc.

  Anpassningsbart

  MAPs styrka är att det enkelt går att anpassa projektmallar och register för just ditt företag och dina verksamheter. Det gör att du själv kan påverka produkten, det är vi ensamma om att kunna erbjuda. MAP Kalkyl kan anpassas för företagets olika divisioner och befattningshavare för att skapa den informationsvy som passar de olika verksamheterna och arbetsuppgifterna. Exempel på detta är allt från användargränssnittet med knappar och menyer till rapportutskrifter. Färdiga standardlösningar finns dock där du snabbt är igång med ett effektivt kalkylarbete.

 • MAP Tidsplanering

  MAP Tidsplanering använder MAP kalkylen som planeringsunderlag och är ett verktyg för att schemalägga aktiviteterna i kalkylen och optimera resursanvändningen. MAP Tidsplanering använder gemensam information med MAP Kalkyl men integrerar den genom att lägga till tidsaspekt och färdigställandegrad på aktiviteterna. Allt lagras i samma databas.

  I MAP Tidsplanering arbetar du med:

  • Rapporter
  • Grafik
  • Gantt-scheman
  • Resursbeläggningsplan
  • Resursdiagram
  • Kostnadsdiagram
  • Kostnadsflödesrapport

  Strukturen

  Kalkylinformationen omstruktureras till en fördefinierad struktur (WBS) för aktiviteterna som är mer lämplig för planering än vad nettokalkylens struktur är. Första gången tidplanen öppnas från MAP-Kalkyl kan du finjustera den fördefinierade strukturen. Det går också att lägga till egna aktiviteter i tidplanen som inte finns kalkylen. Dessa kommer inte att uppdateras av kalkylförändringar.

  Förändringar i kalkylen

  Om en ny aktivitet tillkommer i kalkylen visas den även i tidplanen nästa gång du öppnar den. Du ser klart och tydligt de aktiviteter som du måste planera in tillsammans med övriga aktiviteter. På samma sätt fungerar det om en aktivitet eller resurs har utgått ur kalkylen. Den markeras som borttagen och du får avlägsna den själv så att du har kontroll över hur förändringen påverkar tidplanen.

  Fördelning över tiden

  Du kan även se materialresursernas fördelning över tiden; t ex hur många m² gips som behövs respektive vecka eller hur många ton bärlager som behövs vid en viss tidpunkt. Det går också att visa en tidplan som bara visar aktiviteter för en eller flera valda resurser, t ex en tidplan för bara målarens aktiviteter eller en som bara visar Kalles aktiviteter de närmaste 2 veckorna.

 • MAP Kostnadsstyrning

  MAP Kostnadsstyrning arbetar mot samma databas som MAP Kalkyl. När en produktionskalkyl arbetats fram från grundkalkylen, sparar du produktionskalkylen som ursprunglig budget. I samma kalkyl registreras nu förändringar som tilläggsarbeten (sk ÄTA) och kostnadsjusteringar. Tilläggen redovisas i egna kolumner i budgetsammanställningen.

  I MAP Kostnadssytrning arbetar du med:

  • Budget
  • Ändringar/tillägg
  • Kostnadsjustering
  • Aktuell budget
  • Bokfört
  • Ej bokfört
  • Återstår
  • Prognos
  • Avvikelse

  Registrera följesedlar och fakturor

  I ett eget avsnitt, kan du registrera dina följesedlar och fakturor. Om ert ekonomisystem kan leverera bokförda belopp i en fil, kan MAP Kostnadsstyrning importera dessa värden direkt in i avstämningsrapporten. Vid registreringen av fakturor kan delar av fakturabeloppet kopplas till den nivå du önskar. Koppling kan göras i olika nivåer såsom konto eller inköpspaket.

  Avstämningsperioder

  Dina avstämningsperioder definieras under projektets gång med en enkel knapptryckning. Allt som är gjort fram till denna tidpunkt sparas och en ny del skapas för nästa period. På så sätt kan priser på t ex material och arbetare ändras för den återstående projekttiden.

  Alla rapporter ordnas i de strukturer som du själv vill. Mätningsrutinen gör det möjligt att mäta på den nivå du önskar – i från allt på hela bygget via byggdelar och aktiviteter ned till kalkylresursnivå. Du kan även byta nivå på mätningen utan att tidigare värden går förlorade. Som extra bonus får du automatiskt en efterkalkyl på projektet. Det innebär att erfarenhetsåterföring sker på ett smidigt och säkert sätt och att dina framtida kalkyler blir säkrare.

  Prognosrapporter

  I prognosrapporten sammanställs prognosen med projektets kostnader och intäkter för analys av projektets lönsamhet. Även tilläggsarbeten som inte är godkända kan utläsas för att granska intäktsprognosen. I rapporten visas nyckeltal och diagram över projektets lönsamhetsutveckling.

 • MAP Inköp

  MAP Inköp använder MAP kalkyl som underlag och är ett verktyg för att planera hur inköpen och leveranserna ska gå till.

  Med MAP Inköp arbetar du med:

  • Inköpsberedning
  • Utskick av förfrågningsunderlag
  • Anbudstid
  • Anbudsinlämning
  • Förhandling
  • Beställning
  • Avrop
  • Leverans

Support

Med MAP Support Remote kan vi enkelt hjälpa dig med ett supportärende genom att koppla upp till din dator över internet.
Ingen installation krävs, starta bara programmet (program från TeamViewer) genom att klicka på programikonen här till höger. Meddela sedan visat id-nr och lösen till MAP Supportpersonal.

Kontakta supporten

08-505 363 00 
support.map.se@unit4.com
Kundportalen

TeamViewer