Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Studie från Unit4

Ny studie från Unit4 visar betydelsen av verksamhetsmognad för lönsamheten

april 6, 2022

Rekrytering och brist på talanger stora utmaningar kommande år. Hybridarbetsmodeller och arbetsmiljö centrala områden för de mest mogna organisationerna

Unit4, en ledande leverantör av presenterar här resultaten från en ny global studie, Business Future Index. Undersökningen bygger på svar på 3 350 beslutsfattare i elva länder och visar på tydliga samband mellan en mogen affärsstrategi för att attrahera och behålla medarbetare och för ökad lönsamhet.

Studien utgår från en särskild mognadsmodell som utvärderar verksamhetsmognad genom att bedöma sju parametrar: affärsplanering, konkurrens- och motståndskraft (resiliens), mätning och rapportering, rekrytering och förmåga att behålla personal, affärsutveckling, teknikmognad, och hur organisationer svarar mot hållbarhetsmålen.

Svenska organisationer mest teknikmogna och bra på att mäta

Resultatet av undersökningen visar att svenska organisationer utmärker sig avseende teknikmognad (plats 1), samt mätning och rapportering av verksamhetsresultat (plats 1), och hur de svarar mot hållbarhetsmålen, där Sverige ligger på andra plats efter USA. Svenska organisationer är däremot svagare i relation till andra marknader när det gäller affärsplanering och konkurrens- och motståndskraft, där de ligger näst sist före Frankrike respektive Nederländerna.

… och fokus på ökad effektivitet och kundupplevelser

Av rapporten går att utläsa att svenska organisationers främsta fokus det kommande året är att förbättra och utveckla effektiviteten inom organisationen, därefter kommer att förbättra och utveckla kundupplevelser och kundengagemang. På tredje plats prioriteras att öka värdet från befintliga kunder.

De svenska organisationerna följer därmed övriga länder, vilka sammantaget fokuserar mest på att förbättra effektiviteten inom organisationen (även om detta har högre prioritet i svenska organisationer), följt av att öka produktiviteten och att attrahera nya kunder. Det som prioriteras lägst på samtliga marknader är utveckla nya produkter och tjänster, re-skilling (kompetensutveckling) av medarbetare, och samgående och uppköp.

Rekrytering och brist på talanger ses som de största utmaningarna

Studien visar vidare att det som upplevs som de största utmaningarna för att nå sin organisations mål kommande år är att behålla medarbetare, brist på talanger och risken att slås ut av effekter från pandemin. De svenska organisationerna ser också bristande kundkännedom som en central utmaning.

Datahantering och realtidsrapportering trendande tekniker

Den teknik som de studerade organisationerna väljer att prioritera är verktyg för datahantering, följt av verktyg för realtidsrapportering, molnmigrering och automatisering av arbetsflöden. På femte plats, sist av de utvalde teknikområdena, kommer tekniker för artificiell intelligens och maskinlärning.

Undersökningen visar vidare att det finns en tveksamhet till effektiviteten i de finansiella ledningsprocesserna som ska stödja organisationen. I rapporten betonas betydelsen av att använda teknik som används för att modernisera organisationen för att göra den mer konkurrenskraftig. Här framträder också luckor i företagens förmåga att vara agila och att ta fram snabba och korrekta beslutsunderlag.

– Mognadsmodellen visar tydligt att om organisationer ska kunna utvecklas, trots brist på medarbetare, måste de se till att bli mer flexibla och anpassningsbara, och det innebär att vara beredda att ta risker och bli mer innovativa, säger Mike Ettling, CEO, Unit4 och fortsätter:

– Organisationer bör försöka införa branschspecifika teknikstrategier för just deras verksamheter, vår undersökning visar att de som gör så ser positiva effekter på rekrytering och kvarhållande av medarbetare, arbetsplatskultur och tillit till ledarskapet.

– Undersökningen visar tydligt på de stora utmaningar svenska organisationer ser när det gäller att rekrytera och behålla talanger under det närmaste året. Även behovet av att utveckla verktyg och processer för bättre kundkännedom är centralt. Det som talar för att svenska organisationer ska kunna hantera dessa utmaningar bättre än andra, är den höga teknikmognaden och breda användningen av verktyg för data management i de svenska organisationerna, säger Katarina Gunnarsson, nordenchef på Unit4.

Unit4 har också tagit fram en måttstock som organisationer kan använda för att utvärdera hur väl förberedda de är för de kommande fem åren. Verktyget finns här.

 

Om undersökningen och mognadsmodellen som använts för studien

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Vanson Bourne och omfattade 3 350 beslutsfattare och anställda inom medelstora företag för att förstå hur företag världen över förhåller sig till vinst och produktivitet för att upprätthålla affärsverksamheten. Undersökningen genomfördes i Australien, Danmark, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Norge, USA, Norge, Singapore, Storbritannien och Sverige. Svenska undersökningen bygger på svar från 94 beslutsfattare.

Respondenterna kom från privata och offentliga sektorer (inklusive IT och teknik, affärs- och konsulttjänster, utbildning och ideella organisationer) och från organisationer med 200–20 000 anställda.

Respondenter från alla avdelningar och befattningsnivåer inkluderades, och uppgifterna användes också för att skapa en mognadsmodell för att få förståelse för mognaden inom vart och ett av följande affärsområden: affärsstrategi och resultat, ekonomisk förvaltning och prognostisering samt strategier för personal/rekrytering. För åstadkomma detta tilldelades alla 3 350 respondenter poäng baserat på deras svar på flera frågor i undersökningen. De svarande grupperades sedan efter dessa poäng för att bilda fyra olika mognadsgrupper som beskrivs längre upp i rapporten.

Undersökningen genomfördes under juni-juli 2021.

.

Presskontakt

Lisa Stassoulli
Global Communications Manager
[email protected]
+44 (0)7870 916827

[email protected]