Skip to main content

En optimistisk fremtid: Økonomidirektørens innsikter og strategier for 2023 og fremover

Godt inne i 2023 og nærmere 2024, ser utsiktene lysere ut for finansdirektører. I USA har inflasjonen gradvis gått ned, samtidig som BNP har økt. Dette har ført til et mer stabilt økonomisk miljø med amerikanske renter som ligger 5,3% høyere enn før pandemien, mens eurosonen ligger 2,5% høyere. De tidligere utfordringene i den globale forsyningskjeden er delvis løst, og teknologien har åpnet døren for nye og forbedrede metoder for ressursforvaltning.  

Dette skaper et mer stabilt fundament for finansdirektører det kommende året. Likevel er det viktig å være forsiktig og proaktiv i planleggingen gitt usikkerheten som er til stede. Ved hjelp av teknologi vil økonomidirektørene kunne dra full nytte av de bedre økonomiske utsiktene i 2023/2024.   
 
Ifølge Deloitte CFO Survey: 2023 for første kvartal er usikkerheten fortsatt til stede, men på sitt laveste nivå siden før pandemien (fjerde kvartal 2019). De viktigste målene for økonomidirektørene er fortsatt å øke kontantstrømmen, håndtere rekrutteringsutfordringene, styrke virksomhetens motstandsdyktighet, håndtere risiko og redusere kostnader. 

Click to read Refine your plan-to-profit process with ERP 2023 Gated

Økonomiske utsikter for 2023/2024

Store endringer i USA sin økonomi og pengepolitikk USA påvirker andre markeder. Kontinuerlige utfordringer som følge av konflikten mellom Ukraina og Russland, klimaendringer og høyere energipriser fortsetter å skape problemer for Europa. En positiv utvikling er imidlertid at inflasjonen i USA er på vei ned. Dette er en lettelse for økonomidirektører som har slitt med økende priser og kostnader det siste året. Nå som inflasjonen forventes å nå toppen for deretter å avta, kan bedriftene forvente et lite pusterom når det gjelder priser og fortjenestemarginer. Høy inflasjon kan føre til usikkerhet og volatilitet i markedet, noe som gjør det utfordrende for økonomidirektører å planlegge og forutsi budsjetter og utgifter. Den amerikanske sentralbanken anslår imidlertid at inflasjonen gradvis vil avta fra rundt 5 % til nærmere målet på 2 % innen 2024.  

En annen positiv utvikling er den gradvise økningen i BNP som forventes å fortsette. Til tross for pandemiens betydelige innvirkning på verdensøkonomien, forventes BNP å vokse de neste årene. Denne veksten kan føre til flere muligheter for bedrifter som ønsker å ekspandere og vokse.  
 
Utfordringer knyttet til forsyningskjeden har vært en stor utfordring for økonomidirektører det siste året, men det er tegn som tyder på at disse problemene er i ferd med å avta. Etter hvert som bedriftene tilpasser seg nye driftsformer, finner de måter å håndtere forstyrrelser i leverandørkjeden på samtidig som de øker effektiviteten gjennom kostnadsbesparelser. Dette bør gi en viss lettelse for økonomidirektører som har måttet håndtere mangler i lagerbeholdning og forsinkelser.

Det snakkes stadig om kunstig intelligens (AI), og det kan være et viktig verktøy for økonomidirektører som ønsker å dra nytte av teknologien for å automatisere økonomiske prosesser. Gjennom analyse av store mengder økonomiske data kan AI identifisere trender og forutsi fremtidige resultater. Den kan også avdekke potensiell svindel eller avvik, generere mer nøyaktige økonomiske prognoser og scenarioanalyser, samt identifisere områder der kostnadene kan reduseres, for eksempel ineffektive prosesser og unødvendige utgifter.   
 
I forbindelse med resultatene fra Deloitte CFO Survey: 2023 for første kvartal, uttaler Ian Stewart, sjeføkonom i Deloitte: "Økonomidirektørene ser for seg at kunstig intelligens vil bidra til å øke produktiviteten i Storbritannia, noe som kan gi et varig løft for veksten i næringslivet. Imidlertidig er det uenighet blant dem angående hvordan kunstig intelligens vil påvirke antall arbeidsplasser i økonomien. Dette understreker behovet for å sikre at fordelene av ny teknologi blir jevnt fordelt."  
 
Generelt sett ser utsiktene noe lysere ut for økonomidirektørene i 2023/2024. Likevel er det en viss grad av forsiktighet på grunn av usikkerheten som råder i det post-pandemiske miljøet og muligheten for nye utfordringer. Økonomidirektørene må være oppmerksomme og tilpasningsdyktige samt arbeide for å gjøre organisasjonen mer motstandsdyktig for å takle potensielle endringer.

Hva dette betyr for økonomidirektørenes optimisme

Mange økonomidirektører går inn i 2024 med en blanding av optimisme og forsiktighet. De forstår at økonomisk bedring er en gradvis prosess, og selv om situasjonen ser bedre ut, gjenstår fortsatt mye arbeid. De er også klar over den vedvarende økonomiske usikkerheten som raskt kan endre seg. Det krever at økonomisjefer er årvåkne og villige til å tilpasse seg raskt til eventuelle endringer. 
 
Selv om den generelle optimismen og utsiktene blant økonomidirektørene er lysere enn tidligere år, er forsiktighet fortsatt en viktig faktor. Økonomisjefer erkjenner at usikkerhet er naturlig i næringslivet, og deres evne til å navigere gjennom denne usikkerheten vil spille en avgjørende rolle for deres suksess fremover. Ved å følge nøye med på de økonomiske indikatorene, opprettholde fleksibiliteten, regelmessig evaluere den økonomiske planleggingen og ta gode strategiske beslutninger, kan økonomidirektørene sette sine selskaper i en gunstig posisjon for suksess i tiden som kommer. 

Syv tips for å bli en bedre CFO

Som CFO hjelper du ikke bare organisasjonen din gjennom en krise; du bør også lete etter måter å hjelpe den med å vokse og reagere raskt på endringer. 

Last ned

 

Forsiktighetsregler for økonomidirektører

For det første er det essensielt å være oppmerksom på at det fortsatt er usikkerhet i markedet. Selv om denne usikkerheten kanskje ikke er like intens som tidligere år, finnes det fremdeles potensielle risikofaktorer og utfordringer som kan påvirke den økonomiske planleggingen. Selv om inflasjonen er på vei ned i USA, er det viktig at økonomidirektører i andre land fortsetter å følge med på situasjonen og forberede seg på eventuelle konsekvenser. Inflasjonen kan påvirke en lang rekke økonomiske beslutninger, fra prissettingsstrategier til budsjettering av utgifter, og det er viktig å være forberedt på eventuelle konsekvenser.  
 
Selv om utfordringene i leverandørkjeden gradvis avtar, er det fortsatt viktig for økonomidirektører å være oppmerksomme på mulige flaskehalser eller forstyrrelser som kan påvirke vare- og materialflyten. Dette gjelder spesielt for organisasjoner med globale leverandørkjeder som kan bli påvirket av endringer i handelspolitikk og geopolitisk risiko.  
 
Den positive økningen i BNP er et oppløftende signal for økonomidirektører, men det er viktig å huske at veksten kan være ujevn, og at visse sektorer i økonomien fremdeles kan møte utfordringer. Økonomidirektører bør holde seg oppdatert på de nyeste økonomiske dataene og trendene for å kunne ta informerte beslutninger.  
 
Selv om utsiktene for økonomidirektører i 2023/2024 ser mer positive ut enn tidligere år, er det fortsatt utfordringer og risikoer som må håndteres med forsiktighet. Gjennom en balansert tilnærming og nøye planlegging kan økonomidirektører bidra til å sikre at organisasjonene deres lykkes i årene som kommer. 

Slik kan Unit4 hjelpe økonomisjefer med å planlegge fremtiden

For effektivt å planlegge fremtiden, trenger økonomisjefer en helhetlig oversikt over hele organisasjonen. Ved å integrere programvareløsninger som ERP, HCM og FP&A kan de planlegge strategisk og so gir resultater. Vår skybaserte programvare er utviklet for å gi bedrifter de verktøyene de trenger for å optimalisere de økonomiske resultatene og skape vekst.  
 
En av de viktigste funksjonene er tilgang til sanntidsdata, som gjør at økonomisjefer kan holde seg oppdatert på den nyeste informasjonen og trendene i bransjen. Plattformen vår gir en omfattende oversikt over den økonomiske driften, slik at du kan ta informerte beslutninger basert på oppdaterte og pålitelige data.  
 
Unit4 FP&A muliggjør nøyaktige prognoser og fremtidige resultater. Med avanserte algoritmer og maskinlæringsteknologi analyseres data fra flere kilder, inkludert historiske trender, for å gi pålitelige og innsiktsfulle prognoser.  
 
Med Unit4 FP&A kan økonomisjefer skape kraftige økonomiske modeller, scenarioanalyser og budsjetteringsverktøy. Vår programvare gir omfattende analyser av mulige scenarier, slik at du kan evaluere ulike alternativer og identifisere den beste fremgangsmåten.  
 
Ta en titt på hva vi kan tilby her

Hold deg oppdatert!