Skip to main content
business woman posing and smiling

De fire typene risikostyring

På mange måter er risiko kostnaden ved forretningsdrift. Risiko påløper gjennom alle aspekter av kommersiell virksomhet, og kommer mest tydelig til syne ved innhentning av betaling for forretningskontrakter. Forretningskontrakter styrer alle forretningsforhold og kontantflyten gjennom hele virksomheten. Innhentning av kontraktfestet betaling er derfor det som gir den mest omfattende oversikten over risikoene man står overfor i hverdagen, herunder ansatte, innkjøp og oppkjøp, økonomi, salg og personalavdelingen.

Risikostyring handler ikke om å eliminere risiko. Risiko kan være til fordel for bedrifter ved å skape produktive muligheter, og risikostyring kan øke effektivitet i administrative systemer på en måte som gir forbedringer i hele driften. Og måten du håndterer risiko på, kan bety forskjellen mellom å lykkes og å streve i en kommersiell virksomhet.

4 Typer risikostyring

De fire typene risikostyring er ganske forskjellige og dekker en rekke scenarioer. De er ikke like passende for hver risikovurdering, men de er en viktig del av innledende risikostyringsbeslutninger for å avgjøre hvilken teknikk som skal brukes. Selv om valget noen ganger er tydelig, er det viktig for bedrifter å undersøke risiko i sammenheng med eksisterende systemer og prosesser.

  1. Risikounngåelse – Unngåelse av risiko betyr å trekke seg fra et risikoscenario eller bestemme seg for ikke å delta.
  2. Risikoreduksjon – Teknikken for risikoreduksjon brukes for å holde risikoen på et akseptabelt nivå og redusere alvorlighetsgraden av tap.
  3. Risikooverføring – Risikoen kan reduseres eller gjøres mer akseptabelt hvis den deles.
  4. Risikobevaring – Når risiko er avtalt, akseptert og redegjort for i budsjettering, beholdes den.

Alle deler av forretningsvirksomhet involverer kontrakter før eller senere. Etter hvert som det moderne, globale markedet har blitt mer sammenkoblet, er forretningskontrakter blitt mer komplekse. Selv om kontrakter er livsnerven i enhver virksomhet, er de også det forretningselementet som innebærer størst risiko. Risikoappetitt og risikotoleranse er elementer av risikostyringsprogrammet som skal vurderes fortløpende når de endrer seg sett i sammenheng med selskapets økonomiske posisjon. De fire typene risikostyringsteknikker sikrer at alle risikoscenarioer dekkes av en passende og effektiv protokoll. Dette forholdet kan sees i lys av de fire teknikkene.

1. Risikounngåelse

Fire elementer inngår i risikounngåelse som oppstår etter at risikoen forbundet med en kontrakt anses å være for høy.

  • Avslag på forslag – Hvis aktsomhetsvurderingen avdekker at kontraktsrisikoen er for høy i første fase av kontraktens livssyklus, avviser selskapet ganske enkelt kontrakten som foreslått.
  • Reforhandling – Når risikoen har økt i løpet av kontraktens livssyklus, kan man gripe muligheter til å gjennomgå og reforhandle vilkårene for å introdusere nye betingelser som unngår ny risiko.
  • Ikke-fornyelse – Ved slutten av kontraktens første livssyklus kan bedriften avslå å fornye kontrakten hvis risikoen anslås å være for høy.
  • Kansellering – Hvis omstendighetene forårsaker økt risiko utover akseptable nivåer i løpet av kontraktens levetid og utenfor den avtalte tidsrammen for fornyelse, kan kanselleringsklausuler vedtas.

2. Risikoreduksjon 

Et effektivt administrasjonssystem for livssyklusstyring av kontrakter reduserer kontraktrisikoen i innledende stadier.

  • Kontraktsforhandlinger – Om nødvendig kan reforhandling på senere stadier av kontraktens livssyklus være effektiv i reduksjon av kontraktsrisiko, inkludert på fornyelsesstadiet. Dette bør alltid være rettet mot å motvirke risiko og redusere tap. 
  • Standardisering – Oppretting av et bibliotek med standardiserte vilkår, betingelser og klausuler er en viktig metode for å redusere kontraktsrisiko. Det sikrer at alle har en enhetlig tilnærming, og det gjør det mulig for teamene å opprette kontrakter vel vitende om at den juridiske ordlyden er forhåndsgodkjent og faller innenfor bedriftens akseptable risikoprofil.

3. Risikooverføring 

Overføring eller deling av kontraktsrisiko i kontraktsstyring oppnås gjennom due diligence av tredjeparter og påfølgende eksterne enheter. Dette er en effektiv strategi for både produksjons- og tjenesteytende virksomheter der visse aspekter av virksomheten kan kontraktsfestes til et annet selskap.

4. Risikobevaring

Hver gang en virksomhet inngår, reforhandler eller fornyer en kontrakt, er det et element av risikobevaring, fordi alle kontrakter innebærer risiko på et eller annet nivå. Alle aktive kontrakter representerer bevaring av kontraktrisiko, så det er viktig for bedriften å innlemme dette i risikostyringsplanlegging, risikovurderingsprosesser og i den regelmessige gjennomgangen av risikoer og toleranserammer.

Ved å innlemme de fire typene risikostyring i en forretningskultur for anbefalt fremgangsmåte gir kommersielle virksomheter en klar beskjed til tredjeparter om at det er trygt å gjøre forretninger med dem. Dette inkluderer kunder like mye som leverandører. Når bedrifter og enkeltpersoner vet at deres interesser er prioritert, drar bedriften nytte av gjenkjøp og lojalitet. 

Hvordan kan Unit4 hjelpe?

Unit4 Source-to-Contract fra Scanmarket har en fullstendig integrert modul for styring av leverandørrisiko og -ytelse som hjelper deg med å maksimere verdi gjennom hele avtalens levetid, automatisere mange prosesser gjennom bruk av maler og integrerte data, og gjenta tidligere avtaler for å utføre kontinuerlige forbedringer. Bidra til å etablere anbefalt fremgangsmåte for effektiv risikostyring i din Source-to-Contract-tilnærming, uten at det påvirker måten dine ansatte tilnærmer seg oppgaven på. Hvis du vil vite mer og se hva den kan gjøre for deg, kan du gå til denne siden eller klikke her for å be om en demo.

Sign up to see more like this