Skip to main content
Hjem
issues facing finance

5 sentrale utfordringer økonomiavdelingen står overfor i dag

En ny rapport fra The Hackett Group fremhever flere problemer og prioriterte områder for finansledere i det kommende året. Vi mener at de følgende 5 områdene representerer de viktigste problemene å ta tak i – både når det gjelder å skape verdier for organisasjonen, og i å forbedre økonomiavdelingens evne til å gi viktige strategiske råd og partnerskap til andre avdelinger.

1. Ta på deg rollen som strategisk rådgiver

Å skissere den strategiske kursen i virksomheten har blitt en stadig viktigere oppgave for økonomiavdelingen i kjølvannet av covid-krisen. Behovet for realistisk fremtidsplanlegging har ført til at økonomer nå jobber nærmere bedriftsledelsen for å bidra med innsikt som danner grunnlaget for noen av de vanskelige beslutningene som alle virksomheter har måttet ta i løpet av det siste året – fra ressursallokering til gjennomføring av planer.

Finans spiller en stadig mer avgjørende rolle i denne typen beslutningstaking på høyt nivå, spesielt på investeringsområder som digital transformasjon og balansen mellom verdi, risiko og avkastning for ulike prosjekter. Behovet for strategisk finansiell rådgivning forventes bare å vokse, ettersom pandemien tvinger organisasjoner til raskt å digitalisere og implementere ny teknologi og funksjoner.

2. Forbedre fleksibiliteten

Raske endringer gjør det vanskelig å forutsi morgendagens økonomiske behov. I tillegg til å raskt kunne revurdere sine prioriteringer, omfordele eiendeler og ressurser, må organisasjoner også kunne gjennomføre strategiske endringer fra måned til måned.

Dette legger press på økonomiavdelingen til å avvike fra tradisjonelle prognosemetoder. Disse må erstattes av mer fleksible kontinuerlige prognoser og scenarioplaner som skaper den fleksibiliteten som er nødvendig for å omstrukturere organisasjonens prioriteringer for en rekke mulige fremtidige scenarier.

Dette åpner også for større integrasjon med resten av virksomheten, noe som gjør at økonomiavdelingen kan håndtere nye oppgaver som analyse, smarte prognoser og selskapsomfattende risikostyring.

3. Moderniser den finansielle programvareplattformen

Digitalisering er høyaktuelt, og innebærer i mange tilfeller å erstatte utdaterte og standard IT-systemer som står i veien for fleksibilitet og integrasjon. Behovet for bedre funksjoner, som sanntidsdataanalyse, har allerede økt implementeringen av skybasert ERP (25 % økning).

De unike egenskapene til skyfunksjoner, fra praktisk talt ubegrensede lagrings- og datafunksjoner som muliggjør avansert analyse og AI-basert prosessautomatisering, til bedre sikkerhet og skalerbarhet – betyr store fordeler for finansdirektører.

Ved å integrere flere kildesystemer til et felles system for hele virksomheten åpner dette igjen for mer effektiv og fleksibel beslutningstaking.

4. Øke fokus på utvikling og kompetanse

Inntil nylig var ikke rekruttering et høyt prioritert område for de fleste finansdirektører. Den raske utviklingen innen informatikk og nye kompetansekrav (fra cybersikkerhetsekspertise til dataanalyse) har ført til økt fokus på kompetanseforsyning. Dette for å kunne drive den nødvendige endringen innen økonomi og i hele virksomheten.

For å takle dette må økonomi- og HR-avdelinger samarbeide strategisk, kombinere innsikt og data og utvikle langsiktige strategier for å tiltrekke seg personer med riktig kompetanse.

«Studier utført av Gartner® har vist at det er fem sentrale digitale kompetanser som gjelder for alt økonomisk arbeid. Dette er teknisk kompetanse, digital oversettelse, digital læring og utvikling, subjektiv digital ledelse og digital ambisjon.”

5. Bruk moderne teknologi

Ifølge Gartner er RPA (Robot Process Automation) og arbeidsflytautomatisering fortsatt de viktigste digitaliseringstiltakene. Ved å automatisere prosesser kan du effektivisere og kostnadsoptimalisere økonomiarbeidet.

I følge The Hackett Group spiller RPA, AI og kognitive verktøy en viktig rolle i suksessen med transformasjonen av finansfunksjonen.

Vi tror at organisasjoner vil være avhengig av å automatisere komplekse prosesser som kan gi økonomiavdelingen rom, tid og evne til å identifisere nye innovative metoder og måter å skape verdier på.

Økonomiavdelingens rolle som betrodd rådgiver sikres og styrkes når de kan hjelpe organisasjonen med å identifisere muligheter for å øke inntektene, spare penger og sikre fortsatt vekst.

Hvordan kan Unit4 støtte deg på disse fem områdene?

Unit4 tilbyr moderne IT-løsninger designet for en ny måte å jobbe på. Vår FP&A-løsning bruker kraftig AI-drevet automatisering for å hjelpe økonomiavdelinger med å lage fleksible scenarioplaner, kontinuerlige prognoser og budsjetter slik at organisasjonen kan planlegge for en rekke fremtidige scenarier.

Sign up to see more like this