Skip to main content
tips for CFO

Fremtidens CFO – Hvorfor rollen endres og hva som skjer videre

fra  mars 10, 2022 | 2 min lesetid

Virksomheter heter i dag er i stor endring, og bak utviklingen ligger teknologisk utvikling, digitalisering og globalisering. Selv om disse endringene har betydd høyere kostnader for compliance, har de også skapt bedre forutsetninger for å kunne håndtere overheadkostnader og få tilgang til større markeder.

Gjennom digital teknologi kan bedrifter samarbeide med flere leverandører og nå mange flere potensielle kunder enn det som tidligere var mulig. Teknologien har også skapt helt nye forutsetninger for å kunne analysere effektiviteten i driften gjennom hele leverandørkjeden.

Når selskaper endrer seg, må du også forstå de økonomiske faktorene og hvordan de påvirker virksomheten. I denne utviklingen har selskapets CFO en sentral rolle som også vil se helt annerledes ut om fem år sammenlignet med i dag. Og det er den tekniske utviklingen og digitaliseringen som ligger bak.

Ny teknologi gir ny informasjon

Enkle IT-systemer og regneark erstattes av skybaserte systemer og interaktive grensesnitt der data analyseres og visualiseres, ofte automatisk, noe som reduserer tiden det tidligere tok å lage diagrammer samtidig som feilkildene reduseres. Samtidig, fordi mange prosesser i virksomheten er datastyrt, kan de ofte overvåkes automatisk uten at noen samler inn informasjonen. I tillegg kan all data som genereres av disse systemene, gjennom stadig kraftigere verktøy, gi ulike deler av organisasjonen tilgang til informasjon tilpasset deres spesifikke behov.

Ny informasjon betyr ny innsikt

Ved å kunne kombinere data fra den daglige driften i selskapet med den økonomiske informasjonen med et finansdirektørs perspektiv, kan man skape et integrert bilde av driften som skaper nye muligheter for strategisk ledelse. Blant annet kan man enklere se kausalitet i stedet for korrelasjon, mellom ulike faktorer og foreslå effektive tiltak.

For eksempel kan en driftsleder ved en fabrikk se hvor mange produkter som ble produsert i timen og hvor mange som måtte kasseres. En CFO kan se hvor mye hvert produkt koster å produsere basert på arbeidskraft, råvarer, overhead og andre kostnader etter å ha trukket fra de defekte produktene. Det betyr at du kan ta mer informerte beslutninger om for eksempel å investere i nytt utstyr eller øke antall dugnadstimer i produksjonen.

Ny innsikt krever en ny type leder

All denne nye informasjonen er verdifull, men den trenger en tolk som forstår den og omsetter den til konkrete tiltak og handlingsplaner. Ellers blir det som å kunne se speedometeret uten å kunne påvirke gasspedalen. Det er her fremtidens CFO kommer inn. Personer som har denne rollen i virksomheten kan kvantifisere bedriftens ytelse og gjennom analyser finne veier mot en mer effektiv virksomhet. Som et resultat kan de jobbe for økt salg og lønnsomhet, og som et resultat øke verdien av selskapet.

Denne typen CFO har da en svært viktig strategisk funksjon som strekker seg langt utover den økonomiske rapporteringen som tidligere definerte rollen. Fremtidens CFO jobber over systemene som analyseres med et helikopterperspektiv, som operativ leder, og har mye større muligheter til å se de langsiktige effektene av alle de ulike faktorene i virksomheten.

Regelverk og aksjonærer

Det er viktig å forstå at disse innsiktene og tekniske mulighetene ikke bare skal eksistere i ens egen lukkede organisasjon. Aksjonærer vil kreve større åpenhet i virksomheten og de vil kanskje se en beskrivelse av hvordan en utvikling fører til bestemte beslutninger og få informasjonen tolket og forklart.

Strategi handler derimot om å se fremover og finne nye måter å skape verdier for eierne på. Så hvis en CFO skal sees på som en strategisk ressurs, må de være aktivt involvert i arbeidet med å finne nye måter å tilføre verdi på. I tillegg har ny teknologi og økt rekkevidde mot nye markeder gjort at regelverket også vokser, spesielt med tanke på hvordan økonomiske beslutninger og resultater registreres og rapporteres. Det er selskapets finansdirektør som er best posisjonert til å håndtere disse to sidene.

Se framover

Etter hvert som teknologien utvikler seg og nye reguleringer innføres, vil CFOer måtte beherske mange ulike fagområder. I tillegg til den tradisjonelle rollen som ansvarlig for finansiell rapportering, skal en finansdirektør kunne vurdere informasjon fra ulike deler av virksomheten og fungere som rådgiver for å sikre at resten av selskapet blir forstått og handler i samsvar med eksisterende innsikt.

Fremtidens CFO trenger også å kunne ha økonomisk forståelse og sosial evne til å samhandle med myndigheter som arbeider med å implementere og overvåke lover og regler. Det stadig mer komplekse regelverket påvirker virksomheten og gjør det nødvendig å forstå disse.

Som CFO må du kunne forklare din organisasjon hvorfor du må jobbe på en bestemt måte eller styre virksomheten i en bestemt retning for å håndtere endringer i bedriftens verden. Man må også forstå og håndtere risikoer i det globale markedet og økonomien, valuta, juridiske fallgruver i forskjellige land med ulikt regelverk.

Lurer du på hvilken type CFO du er?

Last ned og finn det ut her.

Sign up to see more like this