Skip to main content
Framtidens CFO - Varför rollen förändras och vad som händer härnäst

Framtidens CFO - Varför rollen förändras och vad som händer härnäst

från  april 11, 2022 | 2 min läsning

Företagen är idag i stor förändring och bakom utvecklingen ligger teknisk utveckling, digitalisering och globalisering. Även om dessa förändringar har inneburit högre kostnader för efterlevnad har de också skapat bättre förutsättningar för att kunna hantera overheadkostnader och få tillgång till större marknader.

Genom digital teknik kan företag samarbeta med fler leverantörer och nå många fler potentiella kunder än vad som tidigare varit möjligt. Tekniken har också skapat helt nya förutsättningar för att kunna analysera effektiviteten i verksamheten genom hela försörjningskedjan.

När företag förändras behöver du också förstå de ekonomiska faktorerna och hur de påverkar din verksamhet. I denna utveckling har företagets CFO en nyckelroll som också kommer att se helt annorlunda ut om fem år jämfört med idag. Och det är den tekniska utvecklingen och digitaliseringen som ligger bakom.

Ny teknik ger ny information
Enkla IT-system och kalkylblad ersätts av molnbaserade system och interaktiva gränssnitt där data analyseras och visualiseras, ofta automatiskt, vilket minskar den tid som tidigare tagit att skapa diagram samtidigt som felkällorna minskar. Samtidigt, eftersom många processer i verksamheten är datorstyrda, kan de ofta övervakas automatiskt utan att någon samlar in informationen. Dessutom kan all data som genereras av dessa system, genom allt kraftfullare verktyg, ge olika delar av organisationen tillgång till information anpassad efter deras specifika behov.

Ny information innebär nya insikter
Genom att kunna kombinera data från den dagliga verksamheten i företaget med den finansiella informationen med en CFO:s perspektiv kan man skapa en integrerad bild av verksamheten som skapar nya möjligheter för strategisk ledning. Bland annat är det lättare att se kausalitet istället för samband, mellan olika faktorer och föreslå effektiva åtgärder.

Till exempel kan en driftledare på en fabrik se hur många produkter som producerades per timme och hur många som måste kasseras. En CFO kan se hur mycket varje produkt kostar att producera baserat på arbetskraft, råvaror, omkostnader och andra kostnader efter avdrag för de defekta produkterna. Det gör att du kan fatta mer välgrundade beslut om till exempel att investera i ny utrustning eller öka antalet mantimmar i produktionen.

Nya insikter kräver en ny typ av ledare
All denna nya information är värdefull, men den behöver en tolk som förstår den och omsätter den till konkreta åtgärder och handlingsplaner. Annars blir det som att kunna se hastighetsmätaren utan att kunna påverka gaspedalen. Det är här framtidens CFO kommer in. Personer som har denna roll i verksamheten kan kvantifiera företagets prestationer och genom analyser hitta vägar mot en effektivare verksamhet. Som ett resultat kan de arbeta för ökad försäljning och lönsamhet, och som ett resultat öka värdet på företaget.

Denna typ av CFO har då en mycket viktig strategisk funktion som sträcker sig långt bortom den finansiella rapporteringen som tidigare definierat rollen. Framtidens CFO arbetar med de system som analyseras med ett helikopterperspektiv, som operativ chef, och har mycket större möjligheter att se de långsiktiga effekterna av alla olika faktorer i verksamheten.

Regelverk och aktieägare
Det är viktigt att förstå att dessa insikter och tekniska möjligheter inte bara ska finnas i den egna slutna organisationen. Aktieägare kommer att kräva större transparens i verksamheten och de kan se en beskrivning av hur en utveckling leder till specifika beslut och få informationen tolkad och förklarad.

Strategi handlar däremot om att se framåt och hitta nya sätt att skapa värde för ägarna. Så om en CFO ska ses som en strategisk resurs måste den vara aktivt delaktig i arbetet med att hitta nya sätt att tillföra värde. Dessutom har ny teknik och ökad räckvidd mot nya marknader gjort att regelverket också växer, framför allt när det gäller hur ekonomiska beslut och resultat registreras och redovisas. Bolagets CFO är bäst positionerad för att hantera dessa två aspekter.

Se framåt
I takt med att tekniken utvecklas och nya regler införs kommer finanschefer att behöva behärska många olika discipliner. Utöver den traditionella rollen som ansvarig för finansiell rapportering bör en CFO kunna bedöma information från olika delar av verksamheten och fungera som rådgivare för att säkerställa att resten av företaget förstås och agerar i enlighet med befintliga insikter.

Framtidens CFO behöver också kunna ha ekonomisk förståelse och social förmåga att interagera med myndigheter som arbetar med att implementera och övervaka lagar och regler. De allt mer komplexa regelverken påverkar verksamheten och gör det nödvändigt att förstå dessa.

Som CFO behöver du kunna förklara för din organisation varför du behöver arbeta på ett visst sätt eller styra din verksamhet i en viss riktning för att hantera förändringar i företagsvärlden. Man måste också förstå och hantera risker på den globala marknaden och ekonomin, valuta, juridiska fallgropar i olika länder med olika regelverk.

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta