Hoppa till huvudinnehåll
Hem
business woman posing and smiling

Tre typer av riskhantering

På många sätt är risk kostnaden för att göra affärer. Risk uppstår genom alla aspekter av kommersiell verksamhet och syns tydligast när man erhåller betalning för affärskontrakt.

Affärskontrakt styr alla affärsrelationer och flödet av pengar genom hela verksamheten. Att erhålla avtalsenlig betalning är därför det som ger den mest heltäckande översikten över de risker i vardagen, inklusive anställda, inköp och förvärv, ekonomi, försäljning och HR-avdelningen.

Riskhantering handlar inte om att eliminera risker. Risk kan gynna företag genom att skapa produktiva möjligheter och riskhantering kan öka effektiviteten i administrativa system på ett sätt som ger förbättringar i hela verksamheten. Hur ni hanterar risker kan betyda skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas i ett kommersiellt företag.

Tre typer av riskhantering

De tre typerna av riskhantering är ganska olika och täcker en rad scenarier. Alla är inte lämpliga vid varje riskbedömning, men de är en viktig del av initiala riskhanteringsbeslut för att avgöra vilken teknik som ska användas.

Även om valet ibland är tydligt är det viktigt för företag att undersöka risker i samband med befintliga system och processer.

  1. Riskundvikande – Att undvika risk innebär att dra sig ur ett riskscenario eller besluta att inte delta.
  2. Riskminskning – Tekniken för riskreduktion används för att hålla risken på en acceptabel nivå och minska förlustens svårighetsgrad.
  3. Riskretention – När risken är överenskommen, accepterad och redovisad i budgeteringen behålls den.

Alla delar av verksamheten involverar kontrakt förr eller senare. I takt med att den moderna globala marknaden har blivit mer sammankopplad har affärskontrakt blivit mer komplexa.

Även om kontrakt är livsnerven för alla företag, är de också det affärselement som medför den största risken.

Riskaptit och risktolerans är delar av riskhanteringsprogrammet som ska utvärderas löpande när de förändras i förhållande till företagets finansiella ställning.

De tre typerna av riskhanteringstekniker säkerställer att alla riskscenarier täcks av ett lämpligt och effektivt protokoll. Detta förhållande kan ses i ljuset av de tre teknikerna.

1. Undvikande av risker

Om risken förknippad med ett kontrakt anses vara för hög kan olika åtgärder göras:

  • Avslag på affärsförslaget – Om due diligence-granskningen visar att kontraktsrisken är för hög i den första fasen av kontraktets livscykel, avvisar företaget helt enkelt kontraktet som föreslagits.
  • Omförhandling – När risken har ökat under kontraktets livscykel kan möjligheter tas tillvara för att se över och omförhandla villkoren för att införa nya villkor som undviker nya risker.
  • Inte förnya – Vid slutet av kontraktets initiala livscykel kan företaget avböja att förnya kontraktet om risken bedöms vara för hög.
  • Uppsägning – Om omständigheter orsakar ökad risk utöver acceptabla nivåer under kontraktets löptid och utöver den överenskomna tidsramen för förnyelse, kan uppsägningsklausuler antas.

2. Riskminskning

Ett effektivt ledningssystem för kontraktslivscykelhantering minskar kontraktsrisken i inledningsskedet.

  • Kontraktsförhandlingar – Om det behövs kan omförhandling i senare skeden av kontraktets livscykel vara effektiv för att minska kontraktsrisken, inklusive vid förnyelsestadiet. Detta bör alltid syfta till att motverka risker och minska förlusterna.
  • Standardisering – Att skapa ett bibliotek med standardiserade villkor och klausuler är en viktig metod för att minska kontraktsrisken. Det säkerställer att alla har ett enhetligt förhållningssätt, och det gör det möjligt för team att skapa kontrakt med vetskapen om att den juridiska formuleringen är förgodkänd och faller inom företagets acceptabla riskprofil.

3. Riskretention

Varje gång ett företag ingår, omförhandlar eller förnyar ett kontrakt finns det ett inslag av riskretention, eftersom alla kontrakt innebär risker på en eller annan nivå. Alla aktiva kontrakt representerar bibehållande av kontraktsrisk, så det är viktigt för företaget att införliva detta i riskhanteringsplanering, riskbedömningsprocesser och i den regelbundna granskningen av risker och toleranser.

Genom att införliva de tre typerna av riskhantering i verksamheten skickar kommersiella företag ett tydligt budskap till tredje part att det är säkert att göra affärer med dem. Detta inkluderar kunder lika mycket som leverantörer. När företag och privatpersoner vet att deras intressen är prioriterade gynnas företaget av återköp och lojalitet.

Hur kan Unit4 hjälpa dig?

Unit4 Source-to-Contract från Scanmarket omfattar en helt integrerad risk- och resultathanteringsmsmodul för leverantörer, så att du kan maximera värdet under avtalets hela giltighetstid, automatisera många processer med hjälp av mallar och integrerade data och göra ständiga förbättringar genom att återskapa tidigare avtal.

Bidrar till att bygga upp bästa praxis för effektiv riskhantering i din Source-to-Contract-metod utan att påverka medarbetarnas arbetssätt.

Ta reda på mer om produkten och fördelarna för dig genom att besöka den här sidan eller klicka här för att begära en demo.

Håll dig uppdaterad