Skip to main content
3 strategier för att skapa en ekonomikultur

3 strategier för att skapa en ekonomikultur

från  december 15, 2022 | 3 min läsning

Ekonomikultur är ett begrepp som innebär att alla anställda på ett företag ska vara medvetna om, samt ha förståelse för, på vilka sätt just deras insats bidrar till en högre lönsamhet. CFO är nyckelaktör för att skapa en sådan kultur. 
Här ger Katarina Gunnarsson, Nordenchef på Unit4, tre tips om hur det kan göras.

Ekonomikultur, eller "finance-first culture", kan föra tankarna till en kamrerdiktatur som innebär en nedprioritering av affärsmöjligheter. Men det handlar om att göra ekonomin meningsfull för alla på ett företag: alla ska förstå hur deras arbete påverkar företagets lönsamhet. På detta sätt skapas mer handlingsutrymme och bättre samarbeten som gynnar både företaget och medarbetarna. 

Skapandet av en sund ekonomikultur kräver ofta förändringar på ekonomiavdelningen. I dag kan personalen där upplevas som nejsägare som ägnar tid och energi åt mindre viktiga frågor. Fokus kan behöva skiftas till att sprida kunskap om hur verksamheten fungerar ur ett ekonomiskt perspektiv.

CFO blir nyckelperson för att åstadkomma en sådan förändring. Ett bra tillfälle att göra detta är i samband med en digital transformation. Om transformationen genomförs på ett effektivt sätt underlättas kommunikation mellan olika avdelningar på företaget och det blir enklare att få tillgång till relevanta ekonomiska data.
Att implementera ett modernt affärssystem som underlättar de här förbättringarna är en viktig del av förändringsarbetet. Alla anställda ska kunna lita på att de får ta del av ekonomiska data som är korrekta och relevanta för deras arbete.

Här är tre aktiviteter som underlättar för CFO att skapa en sund ekonomikultur:

1. Utbilda chefer utan ekonomisk bakgrund
Många chefer saknar förståelse för hur olika faktorer som t.ex. förseningar i planering, leveranser, orderläggning, oförmåga att följa till synes oviktiga regler, påverkar företagets lönsamhet. CFO kan förändra detta genom att etablera sig själv som en affärspartner till andra chefer. Exempelvis kan CFO förklara hur ett teams aktiviteter påverkar finanserna. När chefer på olika avdelningar förstår hur deras arbete påverkar lönsamheten blir de motiverade att minimera beslut och åtgärder som har en negativ inverkan.

2. Kommunicera ekonomiska data på ett tydligt sätt
Nyttan av att begrava avdelningschefer i högar av balans- och resultaträkningar är obefintlig. Oftast saknas både intresse och förmåga att tillgodogöra sig sådan information. Den ekonomiska information som förmedlas måste innehålla kommentarer som tydliggör avdelningarnas egen påverkan.
Exempel som illustrerar sambanden på ett praktiskt och tydligt sätt underlättar. Föreslå åtgärder som förbättrar lönsamheten. Efter ett tag kommer förståelsen för sambanden mellan aktiviteter och lönsamhet att bli bättre.

3. Prestationsbaserade belöningar
Bonusar och andra ersättningar bör så långt det är möjligt kopplas till hur avdelningar och team bidrar till kassaflöde och lönsamhet. Det är ett praktiskt sätt att få medarbetare att bidra till ekonomiska mål.
På sikt kommer ekonomikulturen att förvandlas till företagskultur. En viktig del av förändringen är att använda ett affärssystem som samlar alla ekonomiska data och all bearbetning av dem på ett ställe. Det gör att ekonomiska data kan bli en del av löpande rapportering på ett naturligt sätt och bidra till bättre beslut.

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta