Skip to main content

Hur motståndskraftig är din organisation?

från  oktober 3, 2023 | 4 min läsning

Organisatorisk resiliens är avgörande på dagens snabba och oförutsägbara marknad. Organisationers förmåga att anpassa sig och reagera snabbt på utmaningar och förändringar är avgörande för deras framgång. Modern teknik har gjort det lättare för tjänstebaserade organisationer att bli mer motståndskraftiga. 

System som ERP-plattformar (Enterprise Resource Planning), programvara för finansiell planering och analys (FP&A) och HCM-teknologi (Human Capital Management) kan tillsammans bilda ett robust teknikekosystem som gör organisationer starkare. Föråldrade och gamla system kan dock vara hämmande för många organisationers förmåga att bli starkare.

I den här bloggen tar vi en närmare titt på vad resiliens innebär och hur tekniken påverkar den. Dessutom kan du svara på en kort enkät för att ta reda på hur motståndskraftig din organisation egentligen är.

Definition av organisatorisk resiliens

Organisatorisk resiliens är ett företags förmåga att anpassa sig och återhämta sig från en störande händelse. Det kan vara en naturkatastrof, ekonomisk nedgång eller ett allvarligt intrång i cybersäkerheten. Kort sagt handlar det om en organisations förmåga att överleva och växa, trots utmaningar. 

Resiliens handlar inte bara om att återhämta sig från en kris, utan också om att vara förberedd på framtida störningar och begränsa effekterna av potentiella risker. En motståndskraftig organisation kan snabbt bedöma situationer, anpassa sig till nya omständigheter och vidta beslutsamma åtgärder för att lösa problem. Detta kräver långsiktig planering, förberedelser och utvärdering. Viktiga faktorer för framgång är en stark kultur, strategiskt ledarskap, effektiv kommunikation och tillförlitlig teknik.

Teknikens roll för att förbättra motståndskraften 

Teknik spelar en viktig roll när det gäller att stärka företagens motståndskraft. ERP automatiserar processer, minskar antalet fel och frigör resurser. FP&A-programvara möjliggör ekonomisk analyser i realtid för att identifiera risker och justera planer. HCM-teknologi utnyttjar dataanalys och maskininlärning för att attrahera och utveckla de bästa talangerna.

Artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och automatisering har revolutionerat hur organisationer arbetar. Tjänstebaserade organisationer förlitar sig på dessa tekniker för att optimera verksamheten, förbättra beslutsfattandet och minska driftskostnaderna. AI, ML och automatisering kan förbättra motståndskraften genom att minska tidskrävande manuella processer och effektivisera verksamheten. De kan också förbättra riskhanteringen genom att analysera data från olika källor för att identifiera mönster och potentiella riskområden.

 

Hur teknik kan öka motståndskraften 

 • ERP-teknik spelar en avgörande roll för att stärka företag genom att föra samman avdelningar och processer på ett och samma ställe och leverera data och insikter i realtid. 

 • Strömlinjeformade processer - genom att eliminera manuella uppgifter och automatisera rutinprocesser sparas tid och risken för fel minskar. 

 • Realtidsdata - tillgången till realtidsdata om ekonomi, projekt och andra viktiga nyckeltal ger underlag för välgrundat beslutsfattande. Det gör att företagen snabbt kan ta itu med utmaningar och utnyttja möjligheter på ett mer effektivt sätt. 

 • Förbättrat samarbete – bättre samarbete och kommunikation främjar innovation och stärker relationerna, så att alla arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål.

 • Bättre ekonomihantering - Tillgång till robusta verktyg för ekonomihantering och insikter för bättre beslutsfattande gör det enkelt att spåra intäkter, kostnader och andra viktiga finansiella mått.

 • FP&A-teknik spelar en avgörande roll för finansiell stabilitet och hjälper organisationer att planera för framtiden genom att förutse hinder och möjliggöra välgrundade beslut. 

 • Förbättrad datanoggrannhet och synlighet - kraftfulla analysverktyg ger en korrekt bild av det finansiella läget och möjliggör smarta, välgrundade beslut. 

 • Förbättrad finansiell planering och prognoser - detaljerade prognoser och budgetar som är anpassade till strategiska mål ger effektiv resursallokering och likviditetshantering. 

 • Bättre riskhantering - tidig identifiering och proaktiv hantering av potentiella risker. 

 • Ökad effektivitet - automatisera tidskrävande uppgifter och frigör tid för mer strategiska initiativ.

 • Bättre beslutsfattande - värdefulla insikter om det ekonomiska resultatet möjliggör mer välgrundade beslut om investeringar, utgifter och intäkter.

 • HCM-teknologi spelar en viktig roll för att stärka organisationer genom att identifiera, attrahera, behålla och utveckla talanger. 

 • Effektiv rekrytering - använd AI-baserade rekryteringsverktyg för att bättre matcha kandidater med den kompetens, erfarenhet och kultur som krävs för jobbet. 

 • Omfattande prestationshantering - denna programvara kan ge feedback i realtid, spåra måluppfyllelse och möjliggöra kontinuerlig coachning. 

 • Utbildning och utveckling - öka innovation och anpassningsförmåga med anpassade utbildningsplaner, e-learning och verktyg för uppföljning och rapportering av utbildning. 

 • Efterträdarplanering - med talangpooler och karriärutvecklingsplaner kan organisationer proaktivt utveckla anställda och säkerställa en smidig övergång när nyckelpersoner lämnar organisationen. 

 • Planering av ersättningar och förmåner - skräddarsydda strategier för ersättningsplanering förbättrar medarbetarnas tillfredsställelse, engagemang och övergripande affärsresultat.

Föråldrade system 

Föråldrade system gör organisationer mindre motståndskraftiga genom att skapa ineffektivitet och flaskhalsar. Dålig integration och säkerhetsöverträdelser kan påverka datautbytet negativt och öka risken för störningar. 

Att uppgradera tekniken kan stärka organisationen och göra den mer flexibel och effektiv när det gäller att hantera utmaningar och störningar. Snabb anpassning är nödvändigt för att förbli konkurrenskraftig på dagens dynamiska marknad, där organisationer måste kunna ställa om snabbt för att förbli konkurrenskraftiga. 

Så här kan Unit4 hjälpa er att öka er organisations motståndskraft

Strategiskt ledarskap är en viktig komponent för att bygga en motståndskraftig organisation. CIO:er måste kunna förutse potentiella hot och utveckla planer för effektiv hantering och implementering.  Detta kräver att man ser förbi kortsiktiga problem och istället fokuserar på långsiktiga mål. 

Unit4:s lösningar ger rätt information vid rätt tidpunkt. En gemensam sanningskälla på en centraliserad plattform bryter ner silos, minskar fel och inkonsekvenser och möjliggör datadrivna beslut. Läs mer om vad vi kan erbjuda här. 

Och för att ta reda på hur motståndskraftig din organisation är kan du svara på den här enkäten

Håll dig uppdaterad!