Skip to main content
Woman with laptop and box gloves

Organisatorisk resiliens - vad är det?

Verksamhetsmiljön för nästan alla organisationer blir alltmer föränderlig och mindre förutsägbar. Fortsatt volatilitet och osäkerhet på alla globala marknader och ekonomier, skiftande förväntningar från både kunder och medarbetare samt den pågående utvecklingen av finansiella regelverk utsätter företagen för mer risk och osäkerhet. 

Detta gör organisatorisk flexibilitet och motståndskraft till ett viktigt samtalsämne för företagsledningar när vi går in i 2023. Men att bygga upp organisatorisk motståndskraft för att möta dessa utmaningar måste naturligtvis ske samtidigt som företaget uppfyller sina finansiella och affärsmässiga mål. För att uppnå detta krävs medarbetare med rätt kompetens, effektivt utnyttjade data, smidiga operativa processer och ändamålsenlig teknologi. I synnerhet kommer det att vara avgörande hur tekniken används för att främja bättre samarbete och skapar nya källor till värde och konkurrensfördelar.

Grunderna för organisatorisk resiliens

Som begreppet antyder är "organisatorisk resiliens" en organisations förmåga att förutse, förbereda sig för och reagera på både små förändringar och plötsliga störningar. Det är en uppsättning egenskaper som hjälper er att utvecklas genom att ligga steget före affärsrisker och möjligheter, så att ni kan kringgå eller mildra riskerna samtidigt som ni lättare kan ta tillvara på möjligheterna.

Organisatorisk motståndskraft kan delas upp i tre viktiga komponenter:

  • Produkt- eller tjänstekvalitet
  • Processtillförlitlighet 
  • Kulturella beteenden

Resilienta organisationer har en fullständig förståelse för hur de styrs och vilken miljö de verkar i. Detta gör dem mycket mer kapabla att identifiera potentiella förbättringar i verksamheten och i sina tjänster, samt att de har en stark självstyrning. De är kapabla till kontinuerlig förbättring och utveckling eftersom de inte är självbelåtna och har den transparens och flexibilitet som krävs för att vara proaktiva.

Rätt teknisk investering är nyckeln till organisatorisk motståndskraft...

Enligt ett pressmeddelande från Gartner* "För att förbättra organisationens finansiella ställning i tider av ekonomisk turbulens måste IT-chefer se bortom kostnadsbesparingar till verksamhetsoptimering samtidigt som de driver på den digitala omvandlingen".

McKinsey har också noterat att bibehållna konkurrensfördelar och förmågan att behålla och attrahera kunder beror på ett företags förmåga att arbeta i en snabbare takt än vad de gjorde under eller före pandemin. Att klara av en snabbare arbetstakt är bara möjligt med rätt typ av teknik som stödjer verksamheten och gör det möjligt för ledare och medarbetare att utnyttja företagets resurser på rätt sätt.

Och som denna artikel, baserad på vår egen rapport Business Future Index 2022, påpekar är det mycket mer sannolikt att organisationer som gör investeringen kommer att ligga före sina mål än de som inte gör det:

Under pandemin gick en majoritet av de tillfrågade över till molnbaserad programvara och självbetjäningsverktyg på nätet för att stödja distansarbete. Under det senaste året uppgav 45 % av de tillfrågade att de hade följt upp detta med verktyg för att förbättra produktiviteten och medarbetarupplevelsen. Dessa verktyg bidrar till att säkerställa att personer som arbetar på distans är "lika produktiva och engagerade som de skulle vara i en kontorsmiljö”, förklarade studien.

Företag som investerade i dessa områden var mer benägna att se förbättringar i affärsresultatet: 25 % av de organisationer som gjorde investeringar i automatisering av arbetsflöden rapporterade att de låg före sina mål för 2021, jämfört med 13 % bland dem som inte investerade.

... även i tider av ekonomisk nedgång

När man ställs inför turbulenta ekonomiska tider är den naturliga tendensen att stanna upp, hålla igen på utgiftssidan och göra nedskärningar. Men kostnadsbesparingar har en reell inverkan både på arbetsmoralen och på företagets förmåga att tillfredsställa kunder.

Om du istället tar tillfället i akt att fokusera på ditt företags interna arbete medan resten av världen skär ner kan det faktiskt bidra till att bygga upp din motståndskraft. Som John F. Kennedy sa: "När ordet kris skrivs på kinesiska består det av två tecken - det ena står för fara och det andra för möjligheter."

Även om president Kennedys förståelse av kinesiska lämnade en del övrigt att önska (tecknet i fråga betyder inte direkt möjlighet, utan snarare något i stil med "förändringspunkt"), så lever hans citat kvar eftersom det innehåller en viktig sanning.

På Unit4 har vi upptäckt att de organisationer som använder nedgångar för att se över processer, investera i ny teknologi och kompetensutveckla sina medarbetare ofta är de som kommer starkast ur dem. Ta tillfället i akt och förbättra den operativa motståndskraften.

Företag kan förbättra sin organisatoriska motståndskraft genom att se vår nuvarande ekonomiska kris (eller vilken kris som helst) som en möjlighet att ta ett steg tillbaka från kortsiktig tillväxt och lägga grunden för långsiktigt välstånd.

Att lägga grunden för organisatorisk resiliens

Här är några allmänna tips för att säkerställa att ni bygger en stark grund för motståndskraft:

  1. Börja med planering under lugna perioder. Använd nedgångar och "lugna perioder" till er fördel för att fundera på hur ni kan investera i framtiden. Ni kan dra nytta av det faktum att nyckelpersoner kommer att kunna fokusera mer på förändringsarbete när de inte bara behöver fokusera på projektleveranser. Om det behövs kan du använda dessa perioder till att "ena truppen" och använda era reserver för att investera och göra er redo att accelerera framgången när ekonomin återhämtar sig. 
  2. Ge inte efter för rädsla och spara inte pengar på hög. Rädsla för det okända och för att ta en risk kommer att hindra er att ta de nödvändiga stegen eller göra de nödvändiga investeringarna. Men att inte agera är i sig en handling - och om ni låter rädslan för det okända övertyga er om att det är en dålig idé att agera, väljer ni i praktiken att försätta företaget i ett sämre läge. Se till att ni har de reserver ni behöver för att stärka er finansiella ställning - men var beredd att spendera dem för att snabbt kunna dra fördelar när nedgången är över.
  3. Behandla dina kunder, leverantörer och anställda med respekt. Detta är lätt att göra när tiderna är goda, men organisatorisk motståndskraft handlar lika mycket om kultur som om processer, och hur ni behandlar medarbetarna kommer att spela en stor roll för er förmåga att stå emot framtida störningar. Var särskilt uppmärksam på ersättning och kulturella faktorer och var beredd att se bortom de traditionella rekryteringsvägarna och hur ni rekryterar och stimulerar talanger – utforska gärna alternativ som "stanna kvar-intervjuer".
  4. Skapa djupare relationer med klienter och kunder. Använd detta som grund för att se över kostnadsstrukturer och använd analyser för att anpassa prissättningen mer effektivt, maximera icke-prisrelaterade faktorer och kommunicera värde mer effektivt.
  5. Investera i processautomatisering och andra tekniska uppgraderingar medan ni kan. Organisationers motståndskraft i framtiden kommer att bero på en paradoxal kombination av flexibilitet och tillförlitlighet. Automatisering är en viktig del av denna strategi - den hjälper er att skapa repeterbara processer som kräver ett minimum av faktisk arbetstid för att genomföras. Då kan medarbetare fokusera på mer värdeskapande arbete, hantera undantag och skapa innovationer för framtiden.

Är du redo att ta reda på mer om detta?

När det gäller investeringar av modern teknologi bör ni titta på vad det är som hindrar er från att gå vidare. Är det giltiga skäl? De flesta organisationer kommer att dra nytta av att investera i sina ERP-system. Upptäck hur Unit4 kan hjälpa dig idag.

*Gartner Pressmeddelande, Gartner identifierar de 10 viktigaste strategiska tekniktrenderna för 2023, 17 okt 2022. GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna

Håll dig uppdaterad