Skip to main content
workforce engagement

Rätt attityd från ledningen ger anställda som producerar optimalt

från  maj 12, 2021 | 4 min läsning

Att jämka samman trivsel och produktivitet är en stor utmaning för alla företag. Börja med att verkligen ta tillvara den största resurs som finns: de anställda. 

Att personalen är den viktigaste resursen på ett företag blir allt mindre en klyscha, och allt mer en hård sanning. Även de som inte vill bli sedda som mjukisar inser att de måste skapa en arbetsmiljö på sina företag som bidrar till både trivsel och produktivitet. Annars drar personalen vidare till någon annan arbetsgivare. Och det är ett elände att rekrytera kompetenta ersättare.

Utmaningen är att göra det ena, utan att försaka det andra. Det handlar om att förbättra både trivsel och produktivitet, utan att de påverkar varandra negativt. En aspekt som kanske förbises är att förbättrad produktivitet kan påverka trivsel på ett positivt sätt. Man behöver inte behandla de båda områdena var för sig.

Anställda som blir mer produktiva och presterar bättre resultat trivs med all sannolikhet bättre.

Hur ska man göra?

De tre åtgärder som kommer att ha störst inverkan på affärsresultat för de flesta företag framöver lär bli de följande:

    Att bygga ett bredare utbud av intern kapacitet.
    Att förbättra kvaliteten på beslutsfattandet.
    Att prestera resultat snabbare, eller för att uttrycka sig formellt ”öka exekveringshastigheten”. Det görs inte nödvändigtvis genom att jobba hårdare, utan med fördel genom att fokusera på de två föregående punkterna.

Hur bygger man ett bredare utbud av intern kapacitet och förbättrar kvaliteten på beslutsfattandet? Förutom rena tekniklösningar är den bästa metoden att se till att anställda får tillfälle att göra rätt saker. För att nå dit krävs flera saker, som att göra möjliga karriärvägar och arbetsuppgifter synliga för de enskilda medarbetarna.

Genom att mäta och på olika sätt bidra till de anställdas engagemang ökar chansen att de lägger ner möda på att hitta optimala arbetsuppgifter för sig själva. Och dessutom trivs bättre.

Det här är inte bara en fråga om flexibilitet vad gäller styrning och adekvat systemstöd, även om de sakerna behövs. Det handlar lika mycket om attityder, eller kultur. Men som så ofta krävs det ena, för att uppnå det andra. Systemstöd som fokuserar på de anställda förändrar inte bara de anställdas attityder till sina arbetsgivare. Det förändrar förhoppningsvis i lika hög grad ledningens attityd till de anställda.

Egentligen är det ganska enkelt. Se varandra och ge varandra möjligheter att utnyttja den kompetens som finns på företaget. Och skaffa applikationer som underlättar att göra det.

Affärssystem som är strikt produktcentrerade har svårt med det här. Affärssystem som är människocentrerade är bättre på det, utan att negligera värden som produktivitet, försäljning och lönsamhet.

Alla svåra projekt, varav att driva företag är ett, är balansstycken. Det handlar om att jämka samman ofta motstridiga krav. Därför är det konstigt om ett företag bara fokuserar på den ena sidan av den ekvation som styr hur anställda presterar. Det krävs både trivsel och produktivitet, och de båda påverkar varandra i positiv riktning.

Sign up to see more like this