Skip to main content

Varför går digitaliseringsarbetet långsamt i den offentliga sektorn?

från  december 11, 2023 | 4 min läsning

Vår senaste studie, State of the digital nation in public sector 2023, visar att digitaliseringsarbetet har saktat ner inom den offentliga sektorn över hela världen och respondenterna uppskattar att det kommer ta cirka 2-3 år att slutföra arbetet. I den här artikeln kommer vi att utforska globala trender och viktiga drivkrafter.

Den digitala transformationen inom offentlig sektor har stagnerat

I årets undersökning är det färre organisationer som rapportera att de har en fullständigt implementerad digitaliseringsstrategi än vad det var i undersökningen 2021. Fler organisationer hamnar nu i kategorin delvis implementerad eller minimalt implementerad digitaliseringsstrategi.

Att transformationsarbetet går långsamt verkar bero på kostnadsbesparingar alternativt ändrade prioriteringar. Ett annat alternativ skulle kunna vara att den digitala transformationen accelererade utöver det normala under pandemin, och att takten nu gått tillbaka till vanlig nivå efter pandemin.

Av beslutsfattare på avdelningarna IT, HR och ekonomi är det IT-beslutsfattarna som är minst optimistiska vad gäller framgången med digitaliseringsarbetet. Beslutsfattarna på ekonomiavdelningen har dock stor tilltro till att digitaliseringsprojekten skall levereras på tid, inom budget och med rätt datakompabilitetsnivå 

Hur går transformationsarbetet mer i detalj?

Årets undersökning visar att det digitala transformationsarbetet har bromsat in jämfört med 2021, med en minskning på 8% av fullt implementerade digitaliseringsstrategier och en ökning med 9% av minimalt implementerade digitaliseringsstrategier.

Majoriteten av respondenterna säger att det kommer att ta 2-3 år för deras transformationsstrategi att slutföras. Det är mer eller mindre vad de sa för två år sedan, detta tyder på att arbetstakten har saktat ner avsevärt.

Framtidsutsikterna varierar ganska mycket mellan olika länder. Sverige har det största antalet respondenter (58%) som säger att deras digitaliseringsprojekt kommer att ta upp till 3 år att slutföra. Samtidigt är Kanada mycket mer optimistiskt, med majoriteten som hävdar att de kan klara det på bara 12-18 månader. Storbritannien befinner sig mellan dessa extremer, med 32% som säger att det kommer att ta 18-24 månader, och nederländarna är mest optimistiska, med 6% av organisationerna i Nederländerna som är övertygade om att de kommer att slutföra sin digitala transformation inom det närmaste året.

 

 

Självförtroendet ökar inom specifika områden

Trots avmattningen finns det nu ett större självförtroende gällande att transformationsprojekt på back-office kommer att levereras i tid och inom budget. Totalt sett har självförtroendet ökat med 10% för att transformationsprojekten på back-office skall levereras i tid, och med 3% för att de skall levereras inom budget. 

32% av respondenterna anger föråldrade back-office system som ett stort hinder för framgång med transformation och allt fler inser att detta är ett avgörande område som måste fungera.

Anställda på HR (63%) är mer säkra på att transformationsprojekt på back-office kommer att levereras i tid jämfört med anställda på ekonomi (48%) och IT(45%). Men intressant nog är anställda på ekonomi (55%) mer säkra på att projekt kommer att levereras inom budget jämfört med anställda på HR (41%) och IT (35%). 

Men varför har då digitaliseringsarbetet saktat ner?

Rapporten ger många skäl till avmattningen, men tre utmaningar sticker ut globalt:

  • Förändrade prioriteringar. Med krympande budgetar och osäkra förhållanden har det varit svårt för organisationer att följa en sammanhängande transformationsstrategi. Behovet av att snabbt anpassa sig till förändringar i verksamhetslandskapet sätter mycket av den offentliga sektorn på defensiven - även när en försening av transformationen försvagar deras förmåga att effektivt svara på dessa förhållanden.
  • Motstånd mot förändring. Både ledning och medarbetare uppvisar betydande motstånd mot förändring, med 32% av respondenterna som lyfter fram detta. Det är troligt att detta delvis beror på bristande enighet och delvis på att digital transformation ses som ännu ett hinder, en utmaning eller osäkerhet som läggs ovanpå en redan svår arbetsmiljö.
  • Oflexibla system inom back-office. Ironiskt nog kan det som digital transformation är avsedd att åtgärda ofta göra det svårare att uppnå. Om ni fortfarande hanterar ekonomi, HR och andra operativa arbetsuppgifter med Excel-ark, blir det nästan omöjligt att genomföra initiativ för att förbättra medborgarupplevelsen.

Dessa tre faktorer indikerar en tydlig väg för offentliga organisationer som vill övervinna hinder: börja med att prioritera back-office för att rationalisera arbetsflöden, minska arbetsbördan för medarbetare och hjälp organisationen att navigera genom digitaliseringsresan utan att det blir ytterligare en sak att oroa sig för.

Vill du läsa mer?

För att ta del av fler insikter kan du ladda ner hela rapporten från vår studie State of the Digital Nation in public sector 2023 här.

Håll dig uppdaterad