Skip to main content

Fem tips för att gå från en supportfunktion till en strategisk roll med teknikdrivna lösningar

från  november 30, 2023 | 4 min läsning

Enligt Info-Tech Researchs CIO Priorities 2023 Survey definierar de flesta CIO:er sig själva i en roll där de försöker hålla kostnaderna nere och hålla styrelsen nöjd. CIO:er i tjänsteföretag har en unik möjlighet att gå från en supportroll till en strategisk roll och utnyttja ERP och teknikdrivna lösningar för att driva tillväxt, förbättra verksamheten och se till att organisationen utnyttjar möjligheter samtidigt som de skyddar verksamheten från potentiella fallgropar.

Övergången från en stödfunktion till en strategisk roll kräver att CIO:er tänker annorlunda kring sina ansvarsområden. CIO är inte längre bara den person som ser till att teknik implementeras. Genom att anpassa IT-initiativen till organisationens övergripande mål kan CIO:er se till att tekniken används för att driva på tillväxt och innovation. Nyckeln är att komma bort från uppfattningen om teknik som en isolerad stödfunktion och istället omfamna dess transformativa roll inom organisationen.
Vad behöver CIO:er fokusera på för att anta en mer strategisk roll?

Click to read ERP product brochure Gated

Förvalta budgetar och förutse inflation

 • IT-chefer måste tänka innovativt och balansera konkurrerande prioriteringar. Även om IT-budgeten inte förväntas minska drastiskt, kan de behöva vara flexibla för att möjliggöra strategiska förändringar i verksamheten.
 • Genom att införa ny teknik och ha ett nära samarbete med pålitliga leverantörer kan CIO:er positionera sig som viktiga drivkrafter för transformativ förändring. Genom att flytta verksamheten från lokalt installerade lösningar till molnet får de större flexibilitet,  betala för månatliga tjänster istället för fasta datacenterkostnader och får skalbarhet.
 • Genom att leverera resultat som inte är direkt relaterade till teknik kan CIO:er också positionera sig som strategiska innovatörer. Genom att bygga upp pålitliga partnerskap med sina leverantörer kan CIO:er se till att organisationen har rätt verktyg för att uppnå sina strategiska mål. Dessutom kommer optimering på andra avdelningar, som ekonomi eller HR, i slutändan att minska kostnaderna. Leverantörer bör också kunna bidra till en kundcentrerad upplevelse, till exempel genom att optimera projekt för att uppnå snabbare värdeskapande. 
 • Samarbeta med leverantörer som förstår er bransch och kan ge råd om bästa praxis. De kan upprätthålla integrationer med viktiga datakällor och applikationer i din bransch för att undvika omarbetnings- och underhållskostnader.

Håll jämna steg med AI - i rätt takt för ditt företag

 • Info-Tech Researchs undersökning CIO Priorities 2023 visar att AI för närvarande är den sjätte mest populära tekniken att investera i, efter Cloud (82%), applikationsgränssnitt (64%), workforce management-lösningar (44%), datasjöar (36%) och cybersäkerhet (36%). Men när respondenterna tillfrågades om vad de planerar att investera i för framtiden kom AI på andra plats efter molntjänster. Och med den utveckling som sker inom generativ AI på marknaden kommer detta bara att öka exponentiellt.
 • För att inte bara reagera på tekniska förändringar måste IT-cheferna fokusera på att använda lämplig teknik för att uppnå bättre affärsresultat. Detta kräver en djup förståelse för organisationens mål och hur tekniken kan användas för att uppnå dem. Det innebär att visualisera värdet av teknikinvesteringar för verksamheten och driva initiativ som ligger i linje med affärsstrategin.
 • Undersökningen visar också att det vanligaste skälet till att implementera digitala lösningar som utnyttjar artificiell intelligens är att förbättra effektiviteten på olika sätt. Nästan sju av tio organisationer vill öka antalet anställda som kan utföra uppgifter på hög nivå genom att automatisera repetitiva uppgifter, 67% vill öka produktiviteten utan att öka personalstyrkan och 59% vill minska antalet mänskliga fel.
 • Data är en kritisk faktor i beslutsfattandet och CIO:er måste kunna använda data för att fatta strategiska beslut. För att kunna möta framtida kundbehov och hålla jämna steg med konkurrenterna måste CIO:erna se till att datapipelinen är redo för framtida AI-modeller.
 • CIO:er bör överväga att samarbeta med leverantörer som planerar att investera i AI-initiativ som bidrar till att förbättra medarbetarnas användarupplevelse och effektivitet, till exempel chatbots som snabbt hittar information och AI-drivna virtuella assistenter som kan ge kunderna mer effektiv och personlig support.
 • Genom att utveckla en datadriven kultur inom organisationen och investera i verktyg för att analysera och visualisera data kan man erbjuda mer skräddarsydda och personliga tjänster och produkter. Detta kommer att öka kundnöjdheten, kundlojaliteten och stärka IT-chefens inverkan på affärsverksamheten.

Balansera utmaningarna med säkerhet och användarvänlighet för medarbetarna

 • På ena sidan måste organisationer se till att deras data och system skyddas mot externa hot, och å andra sidan ge medarbetarna den tillgång till data och applikationer som de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt.
 • Anta en riskbaserad strategi för cybersäkerhet. Identifiera högriskområden, använd avancerade brandväggar och programvara mot skadlig programvara och genomför lämpliga säkerhetsåtgärder för anställda med tillgång till känsliga uppgifter med multifaktorautentisering.
 • Bygg upp en cybersäkerhetskultur och se till att policyer och rutiner är tydliga, kortfattade och lätta att förstå. Genom att ge de anställda nödvändig utbildning och tillgängliga resurser kommer de att kunna identifiera potentiella hot och vidta åtgärder för att minska dem.

Anta hybrida samarbetsmodeller

 • Enligt Info-Techs 2023-undersökning har 90 % av alla organisationer någon form av hybridarbete. IT-chefer har inte bara ett ansvar för att underlätta övergången till distansarbete, utan också en möjlighet att öka produktiviteten med rätt molnbaserade applikationer. Distansarbetande team behöver också rätt verktyg för samarbete och kommunikation.
 • Medarbetarnas välbefinnande spelar stor roll och organisationer som kontinuerligt följer upp detta och vidtar åtgärder vid eventuella problem uppnår ofta bättre resultat. För medarbetare som arbetar hemifrån kan det vara svårt att skilja på arbete och privatliv, vilket i värsta fall kan leda till utbrändhet. För att motverka detta bör IT-chefer, i samarbete med HR, utveckla flexibla policyer som gör det möjligt att koppla upp sig utanför arbetstid. Rätt IT-stöd kan också hjälpa chefer i hela organisationen att identifiera varningssignalerna för utbrändhet, missnöje och liknande.
 • Att kartlägga organisationens värdekedja för att tydliggöra hur backoffice-arbetet påverkar kundupplevelsen kan främja samarbete och bidra till en kundfokuserad organisationskultur.

Se till att behålla det digitala momentumet

 • Många organisationer gjorde stora investeringar i digitala lösningar under pandemin. Även om det är viktigt att hålla koll på de senaste trenderna och teknikerna för att ligga steget före konkurrenterna, måste CIO:er också fokusera på att dra nytta av de investeringar som redan gjorts. Men digital transformation är en resa, inte ett mål, och medarbetarnas krav på bättre digitala upplevelser kommer inte att försvinna.
 • Äldre system hämmar tillväxt, innovation och flexibilitet. CIO:er bör förenkla verksamheten genom att samarbeta med en pålitlig leverantör med gedigen branschexpertis inom molnbaserad programvara. Detta kan eliminera behovet av att underhålla lokala applikationer internt, vilket ofta är ineffektivt och kostsamt.

Hur Unit4 kan hjälpa dig att anta en strategisk roll i företaget

Att gå från en supportfunktion till en strategisk roll kräver en förändring av perspektivet. Den moderna IT-chefen måste gå från att vara en teknisk expert till en strategisk ledare som fokuserar på att skapa affärsvärde genom teknik. Detta kräver en djup förståelse för organisationens mål, ett datadrivet tankesätt, en samarbetsinriktad strategi och ett fokus på lösningar som kan skalas och anpassas i takt med att organisationens behov utvecklas.

Unit4:s People Experience-svit är utformad för organisationer som din. Våra heltäckande lösningar ger dig de verktyg du behöver för att bli morgondagens strategiska IT-chef.

Du hittar mer information om vår produkter här.
 

Håll dig uppdaterad!