Skip to main content

Från kulissen till strålkastarljuset: CFO:ns föränderliga roll

från  december 11, 2023 | 3 min läsning

Analysföretaget PAC (ett företag inom Teknowlogy Group) har nyligen genomfört en studie, på uppdrag av Unit4, som visar på betydande förändringar i attityder och tankesätt sedan den senaste rapporten. Detta gäller särskilt tillväxtfaktorer, CFO:ns roll och det brådskande behovet av digital transformation. I den här bloggen tar vi en närmare titt på utvecklingen av CFO:ns roll i tjänsteorganisationer och hur den påverkar verksamhetens framtid.

CFO:er har många ansvarsområden att hantera, och det blir alltmer nödvändigt för dem att ta en mer framträdande roll inom områden som traditionellt har hanterats av sälj- eller personalavdelningar. I takt med att teknik och digitalisering har blivit en integrerad del av alla organisationer har CFO:erna fått en mer central roll.  De har tagit plats i förarsätet och blivit en strategisk partner som tillför värde till organisationen, samtidigt som de tar på sig det traditionella finansiella ansvaret.

CFO:ns traditionella uppgifter, som finansiell rapportering och regelefterlevnad, är visserligen fortfarande viktiga, men rollen har blivit mer central och strategisk. CFO:n måste nu kunna identifiera nya tillväxtmöjligheter och samtidigt hantera risker och balansera organisationens ekonomiska intressen. I takt med att organisationerna blir mer komplexa tar CFO:erna en mer aktiv roll i beslutsfattandet och utvecklingen av tillväxtstrategier. De måste förstå hur tekniken påverkar affärslandskapet och effektivt utnyttja digitala lösningar för att förbättra det finansiella resultatet.

Nya ansvarsområden och samarbete

Enligt PAC-rapporten förväntar sig majoriteten av tjänsteföretagen en ökning av intäkterna (77%), och ännu fler förväntar sig en förbättring av kassaflödet (85%) och lönsamheten (80%). För att förbereda sig för en mer osäker period ser företagsledarna till att de har tillräckligt med kassaflöde för att investera i talanger och portföljutvidgning för att uppnå tillväxt. Detta ökar trycket på CFO:n att övervaka utvecklingen av dessa initiativ och se till att tillväxtambitionerna inte äventyrar de nödvändiga kontrollerna och plattformsstrukturen.

CFO:er har länge spelat en avgörande roll i utformningen och genomförandet av fusioner och förvärv och den övergripande affärsplanen för tjänsteorganisationer. Enligt PAC-rapporten rapporterar över 60% av organisationerna att CFO:er har en stark eller ledande position vid genomförandet av affärer, samt försäljning och kundinteraktion. Mer än hälften (52%) av företagen anser också att CFO:er spelar en viktig roll i rekrytering och talangutveckling.

Så många som 64% av IT-tjänsteföretagen anser att CFO:n spelar en viktig roll i genomförandet av kontrakt och avtal. Detta understryker behovet av kommersiell innovation för att särskilja sig från konkurrenterna genom att erbjuda unika avtalsstrukturer eller villkor. Vissa leverantörer överväger nu att övergå från tids- och materialbaserade kontrakt till prestationsbaserade kontrakt, där betalningen beror på arbetets kvalitet och leverans i tid.

I rapporten konstateras också att hög personalomsättning har varit ett större problem för konsultbranschen än för någon annan bransch under de senaste åren, på grund av bristen på kvalificerade personer inom många områden. Dåligt resursutnyttjande och hög personalomsättning kommer att ha en negativ inverkan på resultatet. Därför bör CFO:er samarbeta med sina kollegor för att hitta lösningar på detta problem.

På den mycket konkurrensutsatta arbetsmarknaden räcker det inte att erbjuda den högsta lönen för att förhindra att anställda lämnar företaget. Enligt PAC-rapporten anser 81% av företagsledarna att spännande roller och karriärvägar lockar medarbetare, medan 76% inser behovet av att förbättra medarbetarnas engagemang och välbefinnande. Framgångsrika tjänsteföretag utmärker sig genom att stärka sin medarbetarstrategi genom att fokusera på de mer mänskliga aspekterna av personalhantering. Dessa aspekter påverkar slutresultatet, vilket gör det nödvändigt för CFO:er att arbeta med HR för att utveckla strategier för att rekrytera, behålla och kompensera anställda. 

 

 

Från chef till strategisk partner: Att tillföra värde till organisationen

Idag förväntas CFO:er vara strategiska partners som tillför mervärde till organisationen. De arbetar med andra ledare för att se till att de finansiella besluten är i linje med företagets övergripande strategi. Detta kräver att CFO:n har ett brett spektrum av kompetenser, inklusive starka ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter. De måste förstå organisationens övergripande mål och översätta dem till finansiella mått och rapporter. På så sätt kan de identifiera trender och förutsäga framtida resultat, vilket ger organisationen en konkurrensfördel. De måste också ha en stark riskhanteringsförmåga och kunna identifiera potentiella finansiella risker som kan påverka företagets långsiktiga finansiella hälsa.

CFO:er måste förstå teknik och hur den påverkar den finansiella verksamheten. De måste hålla sig à jour med ny teknik som artificiell intelligens (AI) och blockchain samt identifiera hur denna teknik kan effektivisera den finansiella verksamheten och förbättra effektiviteten.

CFO:er har utvecklats avsevärt från sin traditionella roll som ekonomichefer. Idag är de strategiska partners som tillför värde till organisationen genom sina ledaregenskaper, ekonomiska insikter och förståelse för teknik. CFO:ns nya roll är avgörande för organisationens långsiktiga framgång, och de CFO:er som anammar denna förändring kommer att vara den drivande kraften bakom organisationens tillväxt.

Hur tekniken påverkar CFO:ns förändrade roll

I dagens digitala tidsålder spelar tekniken en nyckelroll i utvecklingen av CFO:ns roll. I takt med att organisationerna blir mer tekniskt avancerade måste CFO:erna anpassa sig och dra nytta av tekniken för att öka effektiviteten och förbättra det finansiella resultatet. Med den enorma mängd data som finns tillgänglig måste CFO:n behärska dataanalysverktyg och använda insikterna från data för att fatta strategiska beslut.

Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för CFO:er att automatisera och effektivisera finansiella processer, minska antalet manuella arbetsuppgifter och öka noggrannheten. Detta frigör värdefull tid för CFO:n att fokusera på mer strategiska initiativ och tillföra mer värde till organisationen. Teknik som artificiell intelligens har potential att revolutionera ekonmiarbetet. Men samtidigt som tekniken skapar möjligheter innebär den också utmaningar för CFO:er. Ett av de största problemen är cybersäkerhet, och CFO:er måste se till att det finns robusta åtgärder, som de som följer med molnbaserade lösningar, för att skydda organisationens finansiella data och system.

Vill du veta mer?

För att läsa hela rapporten och få en fullständiga bilden av tjänstesektorn 2023 och framåt, då skall du ladda ner PAC Research Study, Professional Services: A Benchmark for 2023, som finns här.

För att ta reda på mer om hur Unit4 kan hjälpa din verksamhet kan du besöka vår hemsida eller  boka en demo av våra lösningar.

Håll dig uppdaterad!