Skip to main content

Varför behöver ni modernisera ert affärssystem?

Ett modernt affärssystem är avgörande för att underlätta digital transformation. Trots detta är ERP ofta en av de sista delarna av en organisations IT-infrastruktur som moderniseras. Den enkla anledningen till detta är att ERP ofta inte betraktas som ett system som är avgörande för denna förändringsresa. Just nu kanske ni tänker: Varför skulle vi göra det? ERP handlar inte om att förändra och planera för framtiden, det handlar om att skapa effektivitet och göra det mesta möjliga av de resurser man har just nu.
 

Som många organisationer nu inser handlar moderna ERP-system om mer än att bara se till att resurser hanteras på ett bra sätt. Systemet är en viktig del i att säkerställa konkurrensfördelar på alla områden, från att attrahera och behålla kompetenta medarbetare till att säkerställa operativ effektivitet och flexibilitet. Det ger också den strategiska flexibilitet som ditt företag behöver för att växa, förnya sig och tillfredsställa kunder och andra intressenter.

I den här bloggartikeln tittar vi närmare på några av anledningarna till varför det är viktigt att modernisera ERP-systemet om ni ska lyckas med er digitala transformationsstrategi och varför en utebliven modernisering kan äventyra er affärsverksamhet.

Click to read ERP product brochure Gated

Gamla ERP-system är en viktig orsak till teknikskuld och operative risker

 "Teknikskuld" är den indirekta kostnad som uppstår när beslutsfattae väljer en enkel eller snabb lösning på bekostnad av en mer grundlig eller lämplig metod som skulle ta längre tid. Eftersom en sådan lösning nästan alltid kommer att kräva förändring eller omstrukturering, kan det som verkar vara ett billigt alternativ ofta bli betydligt dyrare och besvärligare med tiden.

Äldre ERP-system är i allmänhet inte ändamålsenliga i en värld där förändringar sker snabbare än någonsin tidigare, tack vare allt strängare regelverk, ny teknik och nya kundpreferenser samt en utbredd geopolitisk osäkerhet. 

Tekniken genomgår för närvarande ett antal generationsskiften, varav det viktigaste utan tvekan är övergången till molnet. Molnbaserade leveransmodeller, särskilt SaaS (Software-as-a-Service), har en stor inverkan på alla aspekter av en organisations verksamhet, från hur man hanterar redovisning till hur man hanterar projektledning, kompetensförsörjning, upphandling och övergripande strategisk planering och prognostisering.

Spridningen och distributionen av data i molnet skapar också verkliga förändringar och utmaningar för hur organisationer hanterar regelefterlevnad. Särskilt eftersom många organisationer omfattas av mängder olika regler och lagar.

Gamla ERP-system klarar helt enkelt inte av att hantera vare sig den stora mängden data eller de många olika typer av data som alla dessa nya bördor och förändringar kräver. Detta problem förvärras ytterligare tjänstbaserade företag på grund av grundläggande inkompatibilitet i utformningen. Traditionellt har ERP-system utformats för att tillgodose behoven hos tillverkningsföretag som hanterar materiella resurser och fasta processer, inte för att hantera kunskapsbaserade verksamheter som är beroende av människors tid och kompetens snarare än specialiserad utrustning och delar.

Väljer ni att inte modernisera ert affärssystem kommer ni att hamna på efterkälken

Många ser modernisering av affärssystem som en komplex och kostsam uppgift som kan störa den dagliga verksamheten på grund av den osäkerhet som är förknippad med stora implementeringsprojekt, men det är ett tankesätt som kan bli kostsamt i det långa loppet. De begränsningar som finns i äldre system står i skarp kontrast till behovet av snabba beslut under perioder av stor osäkerhet. 

Utan ett modernt ERP-system kan organisationen i själva verket inte förstå sina egna begränsningar. Detta beror på att den övergripande förståelsen för verksamheten försämras av de gamla systemens begränsningar och tillkortakommanden. 

Moderna ERP system är utformade för att möta det behov av flexibilitet och smidighet som rörlighet kräver

Framgångsrika organisationer bygger på sina medarbetares kompetens och kunskap. Immateriella tillgångar har ökat från att ha utgjort bara 17 % av ett typiskt företags värde 1975 till att utgöra cirka 90 % år 2020. Detta gäller särskilt för tjänsteföretag, dvs. företag som säljer sina anställdas tid, kompetens och expertis för att tillhandahålla tjänster till privatpersoner eller andra organisationer. 

Modernisering av affärssystemet är ett viktigt steg mot att fullt ut utnyttja den kunskap som redan finns inom företaget. Moderna affärssystem, särskilt molnbaserade lösningar, samlar all data på ett ställe och använder automatisering (t.ex. virtuella assistenter) för att göra informationen tillgänglig för dem som behöver den.
Detta gör strategisk planering, månadsbokslut och till och med registrering av tid som läggs på specifika projekt och arbetsflöden enkel och effektiv.

Förutom att bidra till en bättre arbetsmiljö möjliggör det också en mer dynamisk och kontinuerlig strategi för både planering och beslutsfattande. Ett företag som använder ett modernt ERP-system kan gå från stelbent årlig eller månatlig strategisk planering till en mer anpassningsbar kontinuerlig prognosbaserad strategi som omfattar alla aspekter av finans, verksamhet, kundhantering och HR-processer och data, underbyggd av tillförlitlig och aktuell information. 

Moderna ERP-system möjliggör en avancerad nivå av operativ flexibilitet. De gör det möjligt att automatisera många rutinprocesser, tillhandahåller branschspecifika ramverk kring vilka arbetsflöden som kan planeras och utformas, och använder inbyggt stöd för förändringshantering för att göra strategiska förändringar lättare att hantera i hela organisationen. De utgör också grunden för en kompetensstrategi som kan hjälpa din organisation att attrahera, behålla och utveckla talanger i en miljö där det råder brist på kvalificerad arbetskraft, och lägger grunden för en mer gästvänlig arbetsmiljö som hjälper medarbetarna att trivas.

Moderna ERP hjälper er att fullt ut utnyttja fördelarna med molnet 

De organisationer som ännu inte tagit steget fullt ut kommer inte att kunna konkurrera med dem som använder modernare system. 

Moderna ERP-lösningar är per definition molnbaserade och de är utformade för att dra nytta av de fördelar som on-demand-leverans av datorkraft, lagring och funktionalitet kan ge. Dessa fördelar inkluderar allt från inbyggd realtidsanalys och rapportering till personliga instrumentpaneler för alla aspekter av organisationens ekonomi, HR- och projektdata. Dette medför också inbyggd säkerhet som skyddar organisationen mot cyberrisker och möjligheten att omedelbart skala upp verksamheten efter behov.

Hur kan Unit4 hjälpa dig?

Med över 40 års erfarenhet av att utveckla affärssystem för organisationer som sätter människan i fokus har Unit4 skapat skräddarsydda lösningar som passar era specifika behov. Dessa lösningar kan enkelt integreras med våra FP&A-, HCM-lösningar för att bilda ett holistiskt back office-system. Detta minskar administrationsbördan så att ni kan ägna mer tid åt processer och aktiviteter som tillför mer värde både internt och till kunder. Vill du veta mer om hur våra lösningar kan hjälpa din organisation? Då kan du läsa mer på dessa produktsidor eller boka en demo genom att klicka här.

Sign up to see more like this