Skip to main content

Använd teknik för att bygga en motståndskraftig organisation

från  november 20, 2023 | 4 min läsning

Organisationer inom alla brancher förstår vikten av att bli mer motståndskraftiga i dagens snabba affärslandskap. Genom att använda de nödvändiga verktyg och resurser som tekniken tillhandahåller kan organisationer hantera utmaningar och uppnå sina mål, vilket kan leda till långsiktig framgång.

Genom att dra nytta av den tekniska utvecklingen kan organisationer skapa effektiva strategier för resurshantering och sömlös integrering av lösningar för att öka konkurrenskraften och effektiviteten. 

 I den här bloggen ska vi titta på några resultat från analysföretaget PAC:s rapport, PAC Professional Services Benchmark Report 2023, och fördjupa oss i hur organisationer kan bygga motståndskraft och vilka fördelar de kan uppnå. Vi kommer också att titta på de hinder som kan uppstå och hur teknik kan hjälpa till att övervinna dem.

Click to read Leaving legacy behind to build business resilience (gated)

Vad innebär det att vara motståndskraftig? 

Motståndskraft är förmågan att anpassa sig till förändring och övervinna utmaningar, oavsett hur svåra eller oväntade de är. Tekniken spelar en avgörande roll för att uppnå detta. Det är här molnbaserade lösningar för ERP (Enterprise Resource Planning), FP&A (Financial Planning and Analysis) och HCM (Human Capital Management) kommer in i bilden. Dessa lösningar centraliserar resurshanteringen, hjälper till att effektivisera verksamheten, minska kostnaderna och förbättra effektiviteten, vilket gör en organisation mer flexibel och anpassningsbar.  

Hur blir organisationen mer motståndskraftig?

Motståndskraft är en organisations förmåga att anpassa sig och växa trots motgångar och förändringar, och är inte längre bara en fördel utan en nödvändighet för att överleva

  1. Nya produkter/tjänster: Enligt PAC-rapporten använder många offentliga tjänsteleverantörer digitala kanaler för att lansera nya produkter och tjänster, och finans- och konsultföretag vill utnyttja tekniken för att skapa nya erbjudanden med mervärde. Över hälften av arkitekt- och ingenjörsföretagen (56 %) och 49 % av finansföretagen ser lanseringen av nya erbjudanden som en viktig drivkraft för tillväxt under 2023.
  2. Fokus på befintlig kundbas: 57% av de tillfrågade i rapporten planerar att investera i strategier för att behålla befintliga kunder. Detta understryker vikten av att vårda den befintliga kundbasen.
  3. Identifiera risker och möjligheter: Genom att analysera potentiella risker kan organisationer identifiera svagheter och fatta välgrundade beslut om resursallokering för att bygga motståndskraft.
  4. Främja innovation och hållbarhet: Genom innovation och hållbara metoder kan organisationer bli mer anpassningsbara, reagera på förändringar, hitta nya intäktskällor, minska kostnaderna och skapa effektivare processer.  
  5. Investera i utbildning och utveckling: Kontinuerlig utbildning säkerställer att medarbetarna har de färdigheter och kunskaper som krävs för att hantera utmaningar.
  6. Bygg starka relationer med partners och kunder: Att använda verktyg som molnbaserade ERP-lösningar, artificiell intelligens, automatisering och dataanalys ökar flexibiliteten, effektiviserar processerna och hjälper till att identifiera nya möjligheter. Det kan också bidra till att behålla befintliga kunder. Så många som 65 % av respondenterna planerar att investera mer i verktyg som ökar kundförståelsen för att bygga lojalitet.

Fördelarna med bättre motståndskraft

Genom att bli mer motståndskraftiga är organisationer bättre rustade att hantera oväntade händelser och utmaningar. Oavsett om det handlar om ekonomisk turbulens, en naturkatastrof eller en cyberattack är en motståndskraftig organisation bättre rustad att stå emot sådana störningar och hålla verksamheten igång.

Motståndskraft kan driva på innovation och hållbarhet. Förmågan att förnya sig kan ge organisationer en konkurrensfördel och hjälpa dem att ligga steget före. Motståndskraft kräver en långsiktig syn och en betoning på effektiv resurshantering. 

Organisationer som arbetar med att bli motståndskraftiga etablerar sig som pålitliga och trovärdiga affärspartners. Både kunder, anställda och investerare värdesätter organisationer som kan hantera komplexa situationer och upprätthålla stabilitet i osäkra situationer.

 

 

Utmaningarna

Att bygga upp motståndskraft är en process som kräver ansträngning och engagemang. Även om fördelarna är uppenbara är det viktigt att erkänna de utmaningar som följer med detta arbete.

Resurshantering spelar en avgörande roll. För att öka motståndskraften behöver organisationer tillräckliga ekonomiska resurser för att investera i ny teknik och personalresurser för att utveckla nya strategier. Företagen måste hitta sätt att prioritera initiativen och fördela resurser på ett klokt sätt. Dålig resurshantering leder till personalomsättning, och enligt PAC:s rapport har en femtedel av tjänsteföretagen en personalomsättning på mellan 11 och 20 procent. Insight Global menar att allt över 10 procent kan bli ett stort problem. 

Äldre system utgör en annan utmaning. Många tjänstebaserade organisationer har föråldrade system som inte längre är effektiva. Dessa system kan göra det svårt att anpassa sig till förändrade omständigheter och kan hindra tillväxt. Enligt PAC-rapporten säger 79% av företagsledarna att äldre system håller dem tillbaka.

Bristande integration är också ett stort problem. De flesta organisationer har en rad olika verktyg och lösningar, men de fungerar ofta inte bra tillsammans. Det kan göra det svårt att få en tydlig bild av organisationens resultat och påverka beslutsfattandet. Enligt PAC-rapporten säger 77% av företagsledarna att bristen på integration mellan systemen håller dem tillbaka, och 66% har begränsad insikt i kritiska data.

I många organisationer finns det kulturella hinder. Vissa medarbetare kan vara motståndare till förändringar eller ovilliga att ta till sig ny teknik. För att övervinna dessa hinder måste ledarna engagera sig på alla nivåer i verksamheten, hitta talespersoner inom organisationen som kan hjälpa till att kommunicera fördelarna med förändringen, tillhandahålla en mekanism för input och feedback för dem som ofta känner sig förbisedda, och behandla alla problem med respekt.

Hur kan teknik vara till hjälp? 

Teknik har blivit en oumbärlig resurs för organisationer som vill öka sin motståndskraft. Genom att anamma tekniken kan företagen utnyttja dess möjligheter att effektivisera processer, öka produktiviteten och skapa nya tillväxtmöjligheter. 

Molnbaserad programvara för ERP, FP&A och HCM förenklar den dagliga verksamheten. Genom att integrera områden som ekonomi, prognoser, HR, talent management, upphandling och projektledning får organisationer bättre översikt och smidigare processer. Med dessa verktyg kan organisationer ta fram prognoser, utforska flera scenarier, följa upp resultat och fatta välgrundade beslut. På så sätt kan de identifiera kostnadsbesparingar och optimera resurserna.

Att bygga upp ett IT-ekosystem med modern, integrerad teknik är avgörande för att stärka organisationens motståndskraft. Modern teknik gör det möjligt att koppla samman olika system och datakällor på flera olika sätt för att effektivisera verksamheten, minska fel och få bättre insyn.

Hva kan Unit4 göra för din organisation?  

Enligt PAC:s rapport planerar 44% av de tillfrågade att investera i en strategi för digital transformation. Men som alla företagsledare vet sker inte transformativa förändringar av sig själva; de måste planeras, organiseras och genomföras. I den här processen är det viktigt att företagen inte bara tar hänsyn till nuvarande krav, utan även till framtida. Att inse att tidigare processer kanske inte är relevanta med ett nytt system kan vara ett positivt steg mot att förenkla processer, minska manuella uppgifter, minska felen och öka motståndskraften.

Unit4:s programvara är utformad för organisationer som din. Vår omfattande produktsvit ger er de verktyg ni behöver för att stärka motståndskraften och driva tillväxt. 

Du hittar mer information om vad vi kan erbjuda här.

Håll dig uppdaterad!