Skip to main content

Innovation och hållbarhet: En dynamisk duo för tjänsteföretag

från  januari 9, 2024 | 4 min läsning

Innovation och hållbarhet är två av de viktigaste områdena som ledare i tjänsteföretag måste hålla koll på. Genom att utnyttja innovation och engagera sig i hållbarhetsstrategier, trots den osäkra ekonomiska situationen, kan företagen förbli konkurrenskraftiga och säkerställa långsiktig framgång.

I den här bloggen tar vi en närmare titt på innovation och hållbarhet och hur det kan bidra till att ge tjänsteföretag en konkurrensfördel. 

Vi kommer också att titta på några av resultaten från 2023 års PAC-rapport om detta ämne och vad det innebär för tjänstebaserade företag.

Innovation är avgörande för att tjänsteföretag ska kunna ligga steget före konkurrenterna.  Med teknik och digital transformation som driver betydande förändringar i branschen måste organisationer förstå vikten av att driva innovation. Det räcker inte längre att förlita sig på traditionella metoder och föråldrade system. Innovation gör det möjligt för företag att strömlinjeforma processer, öka effektiviteten och förbättra kundupplevelsen. Genom att använda innovativa lösningar och hålla sig à jour med branschtrender kan tjänsteföretag positionera sig för långsiktig framgång.

Låt inte äldre system stå i vägen för innovation

Innovation är nyckeln till konkurrensfördelar inom tjänstesektorn, men många organisationer har fastnat i det förflutna. Exempel på detta är föråldrad teknik och motstånd mot förändringar. 

För att vända utvecklingen måste organisationerna ta till sig den digitala omvandlingen och införa ny teknik. Genom att investera i moderna verktyg och system kan företagen göra sig av med gamla rutiner och öppna upp för nya möjligheter.

I PAC-rapporten för 2023 bekräftar studien att tjänsteorganisationer planerar att öka investeringarna i många teknikprojekt under det kommande året. Samtidigt identifieras teknik också som ett betydande hinder för innovation. Mer än tre fjärdedelar av företagsledarna (79%) ser äldre applikationer som ett betydande hinder, särskilt inom arkitekt- och ingenjörsbyråer och IT-tjänsteleverantörer. Andelen företagsledare som identifierar äldre system som ett hinder har ökat sedan förra årets studie. Detta tyder på att problemet blir allt mer akut och brådskande att lösa.

En annan utmaning som företagsledarna pekar på är bristen på integration mellan applikationer. Under det senaste decenniet har många organisationer gått igenom fusioner och förvärv och använt molnbaserade verktyg och plattformar för att utveckla nya applikationer på ett ofta disparat sätt. Därför försöker många IT-chefer inom tjänsteföretag att främja större standardisering och integration i sin programvaruportfölj för att stödja verksamhetens effektivitetsmål. Över 75 % av organisationerna ser detta som en utmaning, särskilt inom finansiella tjänster och kategorin "övriga företag". 

Varför bör tjänsteföretag prioritera hållbarhet? Hållbarhet bör ha hög prioritet i tjänsteföretag. Det ligger inte bara i linje med värderingarna hos miljömedvetna kunder, det ger också en konkurrensfördel. Genom att implementera hållbara strategier kan företag minska sitt koldioxidavtryck, öka effektiviteten, bidra till en grönare framtid och bli mer attraktiva när de rekryterar och utvecklar medarbetare. Dessutom kan investeringar i hållbarhet leda till kostnadsbesparingar och förbättrat anseende. I en värld där det läggs allt större vikt vid företagens sociala ansvar kommer tjänsteföretag som prioriterar hållbarhet att vara väl förberedda för långsiktig framgång.

PAC 2023-studien visar att mer än tre fjärdedelar av företagen säger att deras ambitioner när det gäller hållbarhet ligger kvar på minst samma nivå som för 12 månader sedan. Mindre än en fjärdedel (22%) säger att de har minskat sin prioritering. Denna positiva bild visar det ökande antalet organisationer i sektorn som har bekräftat sina mål för koldioxidminskning under de senaste månaderna. Det är värt att notera att 39% av organisationerna i Beneluxregionen rapporterar att deras ESG-strategi har blivit mindre prioriterad, jämfört med bara 15% i Storbritannien. Å andra sidan säger 40% av organisationerna i USA och DACH-regionen att det har blivit viktigare för deras verksamhet under de senaste 12 månaderna.

Ur ett branschperspektiv anser arkitekt- och ingenjörsbyråer (23%) och finansiella tjänsteföretag (22%) att ESG-frågor har blivit viktigare, medan konsultföretag är mindre benägna att hålla med. För många tjänsteföretag kan målet att uppnå nettonollstatus vara långt borta, kanske så sent som 2040 eller till och med 2050. Mer än hälften av företagsledarna (56%) anser att övergången till förnybara energikällor är ett viktigt område, och det är ett område där många företag har gjort nya åtaganden under de senaste månaderna

 

 

Viktiga resultat från PAC-rapporten för 2023 

Innovation är ett viktigt tema med tanke på den höga andelen företag i denna studie som ser lansering av nya produkter och tjänster som en viktig del av sina tillväxtambitioner 2023. I den senaste PAC-rapporten planerar 44% av de tillfrågade att investera i en strategi för digital omvandling. Trots ekonomiska utmaningar håller de flesta företagsledare fast vid sina mål att minska utsläppen av växthusgaser och ökar till och med dessa ambitioner. Detta skapar positiva möjligheter för hållbara företag. 

Många företag behöver mer insikt i sina operativa mätvärden för att kunna utveckla erbjudanden och rikta in sig på kunderna på ett mer effektivt sätt. Äldre applikationer hindrar innovation och utgör en utmaning för tjänsteorganisationer. Omvälvande förändringar kräver organisation, planering och genomförande. Företagen måste ta hänsyn till framtida behov och inse att nya system kan kräva nya processer för att förenkla, minska manuella uppgifter och fel samt öka tillförlitligheten.

Hur Unit4 kan hjälpa din organisation att bli mer innovativ och hållbar 

I framtidens tjänsteorganisationer kommer innovation och hållbarhet att vara drivkrafterna för framgång. Genom att investera i innovation kan organisationer ligga steget före konkurrenterna och erbjuda bättre kundupplevelser. Genom att prioritera hållbarhet kan företagen bidra till en grönare framtid och anpassa sig till värderingarna hos miljömedvetna kunder och anställda. I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas och behovet av socialt ansvar ökar, är det tydligt att innovation och hållbarhet kommer att vara viktiga drivkrafter för framtidens tjänsteorganisationer.

Unit4:s programvara är utformad för organisationer som er. Vårt breda utbud av lösningar ger er de verktyg ni behöver för att stärka motståndskraften samtidigt som ni driver innovation och hållbarhet.

Läs mer om vad vi kan erbjuda här.

Håll dig uppdaterad