Skip to main content
woman thinking

Fördelarna med programvara för riskhantering

Alla affärsupplägg, relationer och avtal medför vissa risker, oavsett företagets storlek eller bransch. Vad som är av vikt är helt enkelt hur företaget väljer att hantera dessa risker.

Programvara för riskhantering medför ett ramverk som minskar risken för att det uppstår skadliga konsekvenser från affärsrelationer eller avtal. Genom att använda ett centraliserat system och automatiserade processer kan ni hantera riskerna proaktiv och skapa rätt förutsättningar för olika tillväxtstrategier. Digitalisering av riskhanteringen gör det möjligt förorganisationeratt leva upp till alla kravi interna policydokument och från tillsynsmyndigheter.

15 viktiga fördelar med modern programvara för riskhantering

Centraliserad data – ger kontroll på all information via ett centralt dokumentarkiv med sökfunktioner för metadata. Genom att skapa riskprofiler för leverantörer och tredje parter kan man agera både snabbare och effektivare. Dessutom kommer alla framtida beslut om affärsrelationerna att underbyggas av korrekta data.

Due diligence – identifiera de risker en tredje part medför innan relationen cementeras med ett avtal. Programvara för riskhantering har dessutom ofta länkar till externa databaser där man kan få tillgång till avancerad säkerhetsprofilering och utökade bakgrundskontroller. 

Övervakning – programvara för riskhanteringsprogram övervakar kontinuerligt alla relationer med tredje parter för att identifiera riskområden, säkerhetsintrång och problem med efterlevnad. Detta ger en organisation möjlighet att agera snabbt för att helt undvika eller åtminstone minska skadan.

Rapportering – de dataanalysverktyg som medföljer programvara för riskhantering kan förutse potentiella risker och se till att problem såsom flaskhalsar, dålig prestanda, driftavbrott och uteblivna leveranser blir lösta snabbt. Rapporteringsdata kan även användas för att följa upp viktiga KPI:er.

Dataanalys – dataanalysen i programvaran kan ge en detaljerad bild av hur väl både medarbetare och tredje parter uppfyllersina skyldighetervad gällereffektivitet och produktivitet, vilket i sin tur minskar den operativa risken som kan uppstå på grund av förseningar.

Regelefterlevnad – med regelbunden uppdatering av programvaran undviker ni att bli överraskade av ny lagstiftning och kan förhindra onödiga problem på grund av bristande regelefterlevnad.

Förgodkändaavtalsmallar – minskar riskerna genom att låta  jurister standardisera avtalstexter och klausuler samt göra det möjligt att regelbundet uppdatera dem vid ändringar i regelverken.

Revision – rapporterings- och granskningsfunktionerna i ett automatiserat riskhanteringssystem medför att ni alltid uppmärksammas på potentiella  problem med regelefterlevnad kopplat till avtalsvillkor och föreskrifter. Undvik ekonomiska risker och skadat anseende på grund av bristande regelefterlevnad genom standardiserade policyer och rutiner som är inbyggda i riskhanteringslösningen.

Smarta frågeformulär – när nya affärsrelationer skall sättas upp kan programvaran för riskhantering användas för att utforma,byggaoch publicera smarta frågeformulär som ger djupgående insikter om kunder, leverantörer, säljare och agenter.

Bakgrundskontroller – integrera lösningen med externa databaser såsom Dow Jones, LexisNexis och Dun & Bradstreet för att få tillgång till avanceradsäkerhetsprofilering av företag och privatpersoner.

Identitetshantering – autentisera och granska privatpersoner och organisationer för att upptäcka och förhindra bedrägerier och minska den potentiella risken en leverantör alltid utgör för verksamheten.

Granskningsloggar – spåra uppdateringar som gjorts för att säkerställa fortlöpande regelefterlevnad.Alla åtgärder som utförs i ett riskhanteringsprogram spåras och tidsstämplas i granskningsloggar med användaruppgifterna.

Självrapportering – riskhanteringslösningen har en självrapporteringsfunktion som gör det möjligt för tredje part att skapa sina egna rapporter, vilket minskar resurserna som behövs i riskhanteringsprocessen.

Behörighetskontroll – tillåt och begränsabehörigheten för att minska säkerhetsriskerna medett konfigurerbart gränssnitt för behörighetskontroll.

Incidentregistrering – alla eventuella incidenter sparas och tilldelas automatiskt för att undersöka och upptäcka bedrägerier.

En av hörnstenarna i programvara för riskhantering är möjligheten att konfigurera funktionerna så att de passar specifika fält och datauppsättningar perfekt. Tack vare en plattformsoberoende och öppna API-arkitekturen kan programvaran integreras med en rad olika system och lösningar. Alla befintliga verktyg, processer eller äldre system kan behållas och implementeras i programvaran.

Så här kan Unit4 hjälpa din organisation

Våra lösningar för upphandling och inköp ger er en komplett och  integrerad plattform för hantering av leverantörsrisker och förvaltning samt omfattar alla de fördelar som har beskrivits ovan. Vill du veta mer om våra lösningar: Besök vår produktsida här där du kan titta på en två minuter lång demo eller kontakta oss för att boka en personlig visning.

 

Håll dig uppdaterad