Hoppa till huvudinnehåll

ESG-rapportering är nu obligatoriskt - förbered din organisation med en FP&A-lösning

Dresners ESG-marknadsrapport 2023 pekar på att behovet av digitalisering är mer brådskande än någonsin. Detta för att effektivt uppfylla lagstadgade skyldigheter när det nu är obligatorisk att rapportera om miljö, sociala frågor och styrning (ESG - Environmental, Social and Governance). 

Även om de flesta organisationer är medvetna om vikten av ESG-rapportering, och 64 % av respondenterna i Dresners studie anser att den är kritisk, mycket viktig eller viktig, medger 56 % att de ännu inte har definierat hur de ska hantera ESG-rapporteringen.

Här tar vi upp huvudpunkterna i rapporten, de uppdateringar av rapporteringsstandarderna som är relevanta och hur en FP&A-lösning kan vara lösningen på några av utmaningarna med rapporteringen.

Vad innebär ESG-rapportering?

Rapportering om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning ger intressenter och tillsynsmyndigheter insikt i hur dessa faktorer kan påverka en organisations ekonomi.

Rapportering om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning ger intressenter och tillsynsmyndigheter insikt i hur dessa faktorer kan påverka en organisations ekonomi.

Dessa rapporteringsstandarder ger också ett sätt att mäta en organisations externa påverkan på samhället, miljön och ekonomin. Det har funnits ett växande intresse för denna typ av rapportering från investerare som vill vara säkra på att deras investeringar är både etiska och hållbara.

Även med god ESG-praxis kommer det från och med januari 2024 att finnas ett krav på kortfattad och korrekt rapportering, även för små och medelstora företag.

Click to read FP&A product brochure gated

Hur förändras regelefterlevnaden av ESG-reglerna?

Även om organisationer av alla storlekar kan ha en modern ESG-praxis saknar många idag konkreta ESG-rapporter. Eftersom ESG-rapportering snart kommer att bli mycket viktigt för organisationer är det dags att utveckla en strategi för att hantera detta på ett effektivt sätt.

Amerikanska organisationer påverkas också, eftersom Securities and Exchange Commission tillkännagav regler om klimatrapportering 2022 som sannolikt kommer att tillämpas i framtiden. Dessutom har International Sustainability Standards Board meddelat att två ESG-standarder, IFRS S1 och S2, som trädde i kraft den 1 januari 2024.

Det är inte bara stora organisationer som kommer att påverkas. Även om små och medelstora företag (SME) vanligtvis är undantagna från den komplicerade rapporteringen kommer de också att behöva förbereda sig för fullständig rapportering. Till exempel kommer EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering även att gälla för små och medelstora företag, även om de kommer att få ytterligare tre år på sig att uppfylla kraven, och rapporter om data från 2026 förväntas 2027.

Det är tydligt att organisationer av alla storlekar snart förväntas kunna presentera kortfattad och korrekt ESG-rapportering, vilket enligt Dresner är sällsynt idag.

Viktiga resultat från Dresners senaste studie om ESG-rapportering 

Dresner Advisory Services genomförde en undersökning 2023 för att kartlägga statusen på ESG-rapportering bland organisationer av alla storlekar och geografier. Undersökningen innehöll också en lista över kommande förändringar i rapporteringskraven.

I rapporten beskrivs kommande förändringar, varför många organisationer inte är tillräckligt förberedda och varför det är viktigt att vidta åtgärder nu snarare än senare. 

Några av de viktigaste insikterna från Dresners marknadsundersökning 2023

  • För närvarande är ESG-rapporteringen högst i Europa, Mellanöstern och Asien (EMEA) med 45 %, medan den är lägst (23 %) i nordamerikanska organisationer (NA).
  • ESG-rapportering görs dock endast av 32% av organisationerna, medan ytterligare 18% överväger att göra det. Det innebär att mer än 50% av organisationerna, oavsett storlek, förmodligen inte är förberedda på kommande rapporteringsregler.
  • Dessutom uppger 75% av de tillfrågade att de inte ens vet vilka standarder som används eller sannolikt kommer att användas.
  • Svaren tyder på att tvärfunktionalitet är avgörande. Funktioner för Enterprise Performance Management kan vara avgörande för ESG-rapportering, där CFO:s team tar det största ansvaret för ESG-rapporteringen.

Det som framgår tydligt av rapporten är att många organisationer inte är förberedda på, och i värsta fall inte känner till, de kommande standarder som kommer att införas. De organisationer som inte har en handlingsplan kan komma att ställas inför betydande utmaningar.

Varför behövs en FP&A-lösning?

ESG-rapportering är en utmaning, och monitorering och spårning av icke-finansiella data är avgörande.  Ett FP&A-system som inte är begränsat till finansiella budgeterings- och rapporteringsmodeller är viktigt.

Med ett molnbaserat FP&A-system kan organisationer enkelt anpassa sig till framtida ESG-rapporteringskrav och samtidigt dra nytta av rapporteringsmöjligheter inom andra områden. Alla delar av organisationen integreras genom FP&A-systemet så att all data som är relevant för ESG-rapporteringen samlas in och rapporteras från ett och samma ställe.

En ekonomifunktion med isolerade data från föråldrade, äldre system kommer däremot att ha svårt att uppfylla de komplexa krav som ställs för att följa standarderna.

Med andra ord krävs en tvärfunktionell insats från organisationen för att uppfylla alla delar av ESG-rapporteringsstandarderna. Detta kräver en ekonomifunktion som är väl integrerad med andra avdelningar för att kunna uppfylla ESG-rapporteringsstandarderna med trovärdighet.

Varför skall ni välja Unit4 som leverantör?

Dresner rankade Unit4 som den tredje bästa leverantören av tio i undersökningen. Detta beror på ERP-systemets tvärfunktionalitet och integrerade FP&A-lösning. Med Unit4 kan rapporteringen bli mycket enklare och mer koncis genom att samla in data från alla avdelningar och kontor.

Unit4 FP&A  är en heltäckande programvarulösning som hjälper organisationer att samla in, analysera och rapportera data om miljö, sociala frågor och styrning (ESG).

Ta reda på mer om hur detta kraftfulla planerings- och analysverktyg gör det möjligt för organisationer att övervaka sin hållbarhetspåverkan, uppfylla lagstadgade rapporteringskrav och fatta mer välgrundade beslut för att driva en positiv miljömässig och social påverkan.

Håll dig uppdaterad!